Strona główna » Aktualności » Jak oszczędzić czas w projekcie badawczym?

Jak oszczędzić czas w projekcie badawczym?

Kierow­nik pro­jek­tu odbie­ra mniej tele­fo­nów dzien­nie, gru­pa naukow­ców poro­zu­mie­wa się w jasny i pro­sty spo­sób, pra­wa autor­skie są zabez­pie­czo­ne, a wyni­ki badań chro­nio­ne – w ramach narzę­dzia infor­ma­tycz­ne­go do pro­wa­dze­nia gran­tów i pro­jek­tów badaw­czych. Takie narzę­dzie testu­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. W przy­szło­ści ma ono słu­żyć naukow­com na innych uczel­niach. Uży­tą tutaj tech­no­lo­gię wyko­rzy­stu­ją m.in. Mas­sa­chu­setts Insti­tu­te of Tech­no­lo­gy, Uni­wer­sy­tet w Oks­for­dzie oraz Uni­wer­sy­tet Stan­for­da.

INTRANET SZYTY NA MIARĘ DLA GRUP BADAWCZYCH

TaskC­trl ma pod­nieść efek­tyw­ność pra­cy nauko­wej. Jest to uprosz­czo­ny „intra­net” dla bada­czy reali­zu­ją­cych wspól­ny pro­jekt. Uwzględ­nia spe­cy­fi­kę pro­wa­dze­nia gran­tu. Może też być wyko­rzy­sta­ny w zespo­łach inter­dy­scy­pli­nar­nych – od bio­lo­gii poprzez nauki spo­łecz­ne, do nauk ści­słych. Wła­śnie uru­cho­mio­ny został pro­gram pilo­ta­żo­wy, w ramach któ­re­go TaskC­trl mogą testo­wać – na dar­mo­wej licen­cji – gru­py badaw­cze z róż­nych wydzia­łów WAT.

Od stro­ny infor­ma­tycz­nej TaskC­trl stwo­rzy­ło dwóch pra­cow­ni­ków Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT. Dr inż. Paweł Mosz­czyń­ski oraz mgr inż. Michał Kapał­ka pod­kre­śla­ją, że narzę­dzie wyko­rzy­stu­je tech­no­lo­gię Dru­pal – uży­wa­ną przez 71 ze 100 topo­wych uni­wer­sy­te­tów na świe­cie.

Nad narzę­dziem TaskC­trl pra­co­wa­li rów­nież naukow­cy z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT. Gru­pa dra inż. Jaro­sła­wa Wró­bla udo­wod­ni­ła, że moż­na unik­nąć wie­lo­krot­ne­go powta­rza­nia tej samej infor­ma­cji wie­lu oso­bom i ogra­ni­czyć oma­wia­nie bie­żą­cych zadań na spo­tka­niach.

„Dla mnie pierw­szym mier­ni­kiem efek­tyw­no­ści tego narzę­dzia było mniej ode­bra­nych tele­fo­nów w cią­gu dnia. Naj­czę­ściej wyko­naw­cy pro­jek­tu trak­tu­ją kie­row­ni­ka jako węzeł infor­ma­cyj­ny. Musi on pro­wa­dzić ogrom­ną licz­bę roz­mów, jego czas na pra­cę nad kwe­stia­mi ści­śle nauko­wy­mi jest bar­dzo ogra­ni­czo­ny przez koniecz­ność zbie­ra­nia i pro­pa­go­wa­nia infor­ma­cji” – tłu­ma­czy dr inż. Jaro­sław Wró­bel.

Każ­dy czło­nek zespo­łu, roz­po­czy­na­jąc pra­cę w TaskC­trl, otrzy­mu­je swój indy­wi­du­al­ny pul­pit. Widzi tyl­ko te wąt­ki, któ­re go doty­czą, nie roz­pra­sza się wszyst­ki­mi aspek­ta­mi pro­jek­tu. Kie­row­nik i wyko­naw­cy mogą gru­po­wać zada­nia w wąt­ki i przy­pi­sy­wać im ska­lę waż­no­ści, tzw. wagi. Narzę­dzie zastę­pu­je maile – spraw nie trze­ba odszu­ki­wać w skrzyn­ce pocz­to­wej, wszyst­kie znaj­du­ją się w jed­nym miej­scu.

SYSTEMY KORPORACYJNE ZBYT SKOMPLIKOWANE

W wie­lu insty­tu­cjach i kor­po­ra­cjach dzia­ła­ją zaawan­so­wa­ne sys­te­my pra­cy wewnętrz­nej. Aby je dosto­so­wać do potrzeb małej gru­py naukow­ców, potrzeb­ny jest duży wysi­łek, żeby wszyst­ko odpo­wied­nio skon­fi­gu­ro­wać. „Zespo­ły badaw­cze potrze­bu­ją narzę­dzi na tyle pro­stych, by nawet stu­dent, któ­ry dołą­cza do gru­py jako dyplo­mant, mógł w cią­gu jed­ne­go dnia opa­no­wać poru­sza­nie się w tym narzę­dziu. Wystar­czy mini­mal­na funk­cjo­nal­ność, żeby efek­tyw­ność pra­cy gwał­tow­nie wzro­sła” – zapew­nia dr Wró­bel.

W pra­cach nauko­wych i przy­go­to­wy­wa­niu publi­ka­cji istot­na jest kwe­stia praw autor­skich. Waż­ne jest też, kto w pierw­szej kolej­no­ści będzie miał dostęp do danych i wyni­ków ana­liz, któ­re mogą stać się pod­sta­wą paten­tu albo wzo­ru użyt­ko­we­go. W naukach tech­nicz­nych roz­wi­ja­nych bli­sko prze­my­słu, jed­nym z prio­ry­te­tów jest dba­nie o bez­piecz­ny prze­pływ infor­ma­cji. Dział Infor­ma­ty­ki WAT zapew­nia zaso­by ser­we­ro­we do pra­cy TaskC­trl.

Peł­na wer­sja arty­ku­łu w cyklu: Nauka i tech­no­lo­gia

Stwo­rze­nie narzę­dzia orga­ni­zu­ją­ce­go pra­cę nauko­wą jest jed­nym z zadań reali­zo­wa­nych w ramach  pro­gra­mu Regio­nal­na Ini­cja­ty­wa Dosko­na­ło­ści MNISW i doty­czy pro­jek­tu „Opra­co­wa­nie i wery­fi­ka­cja eks­pe­ry­men­tal­na nowych kon­cep­cji cha­rak­te­ry­za­cji trans­por­tu kwan­to­we­go w zło­żo­nych hete­ro­struk­tu­rach pół­prze­wod­ni­ko­wych”, na któ­ry otrzy­ma­no dofi­nan­so­wa­nie na kwo­tę pra­wie 4,6 mln zło­tych. 

Karo­li­na Dusz­czyk
fot. Paweł Mosz­czyń­ski, Michał Kapał­ka, Seba­stian Jurek