» » IX rocznica katastrofy smoleńskiej

IX rocznica katastrofy smoleńskiej

wpis w: Aktualności | 0

W dzie­wią­tą rocz­ni­cę kata­stro­fy rzą­do­we­go samo­lo­tu pod Smo­leń­skiem, przed­sta­wi­cie­le Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczci­li pamięć ofiar tego tra­gicz­ne­go dla wszyst­kich Pola­ków wyda­rze­nia. Zło­żo­no wią­zan­ki kwia­tów i zapa­lo­no zni­cze przed tabli­ca­mi pamiąt­ko­wy­mi ofiar kata­stro­fy na tere­nie Aka­de­mii i Bemo­wa oraz na gro­bach na Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim w War­sza­wie, przy któ­rych pod­cho­rą­żo­wie obję­li hono­ro­wą war­tę.

Dokład­nie 9 lat temu, 10 kwiet­nia 2010 roku, w 70 rocz­ni­cę zbrod­ni katyń­skiej, dele­ga­cja z Pre­zy­den­tem Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Lechem Kaczyń­skim uda­ła się do Katy­nia, aby oddać hołd Pola­kom pomor­do­wa­nym przez sta­li­now­ski reżim. W skła­dzie dele­ga­cji były rodzi­ny ofiar tam­tej zbrod­ni oraz naj­waż­niej­si przed­sta­wi­cie­le władz pań­stwo­wych. W kata­stro­fie lot­ni­czej zgi­nę­li patrio­ci, dla któ­rych służ­ba Ojczyź­nie była naj­wyż­szym powo­ła­niem.

Każ­de­go roku w obcho­dach rocz­ni­cy kata­stro­fy smo­leń­skiej uczest­ni­czą przed­sta­wi­cie­le kadry naszej uczel­ni oraz pod­cho­rą­żo­wie. Dele­ga­cja komen­dy WAT na cze­le z pro­rek­to­rem ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­rem Kró­lem, rano 10 kwiet­nia 2019 r. zło­ży­ła wią­zan­ki kwia­tów i zapa­li­ła zni­cze przed tabli­ca­mi pamiąt­ko­wy­mi znaj­du­ją­cy­mi się na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP – gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, dowód­cy Wojsk Lądo­wych – gen. bro­ni Tade­usza Buka, bisku­pa polo­we­go WP – gen. bro­ni Tade­usza Pło­skie­go oraz przed tabli­cą 96 ofiar kata­stro­fy lot­ni­czej pod Smo­leń­skiem, umiesz­czo­ną na zewnątrz kościo­ła pw. Mat­ki Bożej Ostro­bram­skiej na Boer­ne­ro­wie. Z asy­stą hono­ro­wą zło­żo­no kwia­ty i zapa­lo­no zni­cze  przed tabli­ca­mi poświę­co­ny­mi pamię­ci dowód­cy Gar­ni­zo­nu War­sza­wa – gen. dyw. Kazi­mie­rza Gilar­skie­go i sze­fa Szta­bu Gene­ral­ne­go WP – gen. Fran­cisz­ka Gągo­ra, ufun­do­wa­ny­mi przez miesz­kań­ców War­sza­wy, przy skrzy­żo­wa­niu ulic Radio­wej i Powstań­ców Ślą­skich.

W tym dniu pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej obję­li hono­ro­wą war­tę przy gro­bach ofiar kata­stro­fy smo­leń­skiej, znaj­du­ją­cych się na Cmen­ta­rzu Powąz­kow­skim w War­sza­wie: Iza­be­li Jaru­gi-Nowac­kiej, Sta­ni­sła­wa Jerze­go Komo­row­skie­go, Tade­usza Luto­bor­skie­go, Zeno­na Mamon­to­wi­cza-Łoj­ka, Kata­rzy­ny Piskor­skiej, Tere­sy Walew­skiej-Przy­jał­kow­skiej i Janu­sza Zakrzeń­skie­go. Pod­cho­rą­żo­wie uczest­ni­czą rów­nież w uro­czy­stym skła­da­niu kwia­tów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. pchor. Krzysz­tof Radziń­ski, szer. pchor. Paweł Żuraw­ski