» » IV Bieg Nocy Listopadowej

IV Bieg Nocy Listopadowej

wpis w: Aktualności | 0

Już po raz czwar­ty bie­ga­cze mun­du­ro­wi i cywil­ni spo­tka­li się na jedy­nym w swo­im rodza­ju bie­gu łączą­cym 8 km trud­nej tere­no­wo tra­sy, dwa­dzie­ścia dzie­więć wyma­ga­ją­cych spraw­no­ścio­wo prze­szkód oraz dwa noc­ne strze­la­nia. W sobo­tę 1 grud­nia na star­cie Bie­gu Nocy Listo­pa­do­wej sta­wi­ło się 230 osób, któ­re upa­mięt­ni­ły 188 rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia Listo­pa­do­we­go. Tego­rocz­ny memo­riał bie­gu poświę­co­ny był pamię­ci plut. Arka­diu­sza Szczu­płe­go Dyki, żoł­nie­rza JW GROM, tra­gicz­nie zmar­łe­go w cza­sie ćwi­czeń.

Bieg roz­po­czął się na pogra­ni­czu dnia z nocą, następ­nie z wyko­rzy­sta­niem lata­rek czo­ło­wych zawod­ni­cy poko­ny­wa­li tra­sę wyma­ga­ją­cą ponad­prze­cięt­nej kon­dy­cji, spraw­no­ści i wydol­no­ści. Tra­sa bie­gu obej­mo­wa­ła tere­ny leśne Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz pasa tak­tycz­ne­go z wyko­rzy­sta­niem duk­tów leśnych, tran­szei, kana­łów melio­ra­cyj­nych, torów kole­jo­wych oraz prze­smy­ków. Był to bieg tak­tycz­ny z ele­men­ta­mi Lądo­we­go Toru Prze­szkód, Ośrod­ka Spraw­no­ści Fizycz­nej, z prze­szko­da­mi pasa tak­tycz­ne­go i strze­la­niem. Wszy­scy bie­ga­cze na strzel­ni­cy kara­bi­no­wej WAT pod nad­zo­rem instruk­to­rów odda­wa­li strza­ły z amu­ni­cji ostrej na tra­fie­nie z bro­ni MSBS „GROT” na 75 m oraz na strzel­ni­cy pisto­le­to­wej z Kon­wer­sji Glock 19 na 25 m.

Impre­za bie­go­wa łączą­ca w sobie bieg tere­no­wy w umun­du­ro­wa­niu, prze­szko­dy, strze­la­nie wyko­ny­wa­ne w trud­nych warun­kach tere­no­wych i pogo­do­wych zosta­ła przy­go­to­wa­na przez Fun­da­cję SPRZYMIERZENI z GROM i Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną z asy­stą oddzia­łu histo­rycz­ne­go WAT. Przy­świe­ca­ją­cym celem bie­gu, jak co roku była spor­to­wa rywa­li­za­cja, budo­wa­nie wię­zi mię­dzy­po­ko­le­nio­wej i pro­mo­cja wszyst­kich służb mun­du­ro­wych wśród mło­dzie­ży.

Bieg Nocy Listo­pa­do­wej jest rów­nież uczcze­niem Dnia Pod­cho­rą­że­go przy­pa­da­ją­ce­go na 29 listo­pa­da – rocz­ni­cę wybu­chu Powsta­nia Listo­pa­do­we­go, kie­dy to w 1830 r. pod­cho­rą­żo­wie Szko­ły Pie­cho­ty w War­sza­wie ata­kiem na Bel­we­der roz­po­czę­li zryw nie­pod­le­gło­ścio­wy.

ppłk Mariusz Chmie­lew­ski, Moni­ka Przy­był
fot. Adrian Bachórz

Mapa bie­gu

Wyni­ki bie­gu