» » Innowacyjne technologie z WAT na XXVI targach MSPO

Innowacyjne technologie z WAT na XXVI targach MSPO

wpis w: Aktualności | 0

Ponad 40 wyna­laz­ków z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w jed­nym miej­scu, a wśród nich uni­wer­sal­ny robot wspar­cia pola wal­ki KUNA, sys­tem oce­ny strze­lań do celów powietrz­nych, inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki, modu­ło­we schro­ny podwój­ne­go prze­zna­cze­nia, bez­piecz­ny sys­tem wymia­ny danych, wir­tu­al­ny sys­tem dosko­na­le­nia tak­ty­ki ochro­ny gra­ni­cy pań­stwo­wej oraz wie­le innych – tak pre­zen­tu­je się nasze sto­isko na XXVI Mię­dzy­na­ro­do­wym Salo­nie Prze­my­słu Obron­ne­go MSPO. Inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie i sys­te­my zwią­za­ne z tech­ni­ką woj­sko­wą opra­co­wa­ne przez naukow­ców z WAT moż­na oglą­dać od 4 do 9 wrze­śnia na kie­lec­kich tar­gach.

26 edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go przy­pa­da­ją­ca w 100-lecie Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści zosta­ła obję­ta hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej Andrze­ja Dudy. „Nie ule­ga żad­nej wąt­pli­wo­ści, że prze­mysł zbro­je­nio­wy roz­wi­ja­ją­cy się na potrze­by woj­ska jest kołem zama­cho­wym gospo­dar­ki. Sek­tor zbro­je­nio­wy z samej swo­jej natu­ry wyma­ga inno­wa­cyj­no­ści i postę­pu tech­no­lo­gicz­ne­go. Ta inno­wa­cyj­ność napę­dza potem inne bran­że gospo­dar­ki. Od 2015 roku nad­rzęd­nym prio­ry­te­tem, zarów­no dla pre­zy­den­ta, jak i pol­skie­go rzą­du, jest bez­pie­czeń­stwo. W związ­ku z tym, przy­kła­da­my dużą wagę do tego, żeby pie­nią­dze jakie są w budże­cie były wyda­wa­ne na rzecz pol­skiej obron­no­ści” – powie­dział mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak pod­czas uro­czy­ste­go otwar­cia XXVI MSPO.

W tym roku na wysta­wie w Kiel­cach, jed­nej z trzech obok Pary­ża i Lon­dy­nu naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych wystaw prze­my­słu obron­ne­go w Euro­pie, pre­zen­tu­je się 624 wystaw­ców z 31 kra­jów, przed­sta­wia­jąc ofer­tę naj­więk­szych firm zbro­je­nio­wych z całe­go świa­ta. Sze­ro­ki zakres tema­tycz­ny MSPO, obej­mu­ją­cy m. in. urzą­dze­nia infra­struk­tu­ry obron­nej, spe­cja­li­stycz­ny sprzęt lot­ni­czy, czy też trans­por­to­wy zain­te­re­so­wał i przy­cią­gnął jak zwy­kle tłu­my zwie­dza­ją­cych.

Wizy­tu­ją­cy pierw­sze­go dnia tar­gi mini­ster Mariusz Błasz­czak odwie­dził sto­isko Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, na któ­rym rek­tor-komen­dant płk dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek z towa­rzy­szą­cym mu pro­rek­to­rem ds. roz­wo­ju dr. hab. inż. Lucja­nem Śnież­kiem przed­sta­wił ofer­tę uczel­ni. Szef MON odniósł się z dużym uzna­niem i apro­ba­tą do inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii Aka­de­mii, słu­żą­cych roz­wo­jo­wi kra­jo­we­go prze­my­słu zbro­je­nio­we­go.

Na powierzch­ni 342 m2, czte­ro­krot­nie więk­szej niż w poprzed­nich latach, zespo­ły nauko­wo-badaw­cze WAT z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, Wydzia­łów: Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­nik, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Mecha­nicz­ne­go i Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa pre­zen­tu­ją roz­wią­za­nia opra­co­wa­ne w ramach zre­ali­zo­wa­nych pro­jek­tów, z myślą o ich wdro­że­niu przez pol­ski prze­mysł obron­ny. Jed­nym z nich jest BAR­Det – Bio­AeRo­sol Detec­tor  – przy­rząd do wcze­sne­go ostrze­ga­nia przed ska­że­nia­mi bio­lo­gicz­ny­mi powie­trza opra­co­wa­ny w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki (IOE). „Pro­mie­nio­wa­nie lase­ro­we wzbu­dza flu­ore­scen­cję poje­dyn­czych drob­no­ustro­jów, a ana­li­za wid­mo­wa ode­bra­ne­go sygna­łu pozwa­la wyróż­nić te nie­bez­piecz­ne. Przy­rząd może być mon­to­wa­ny na robo­cie opra­co­wa­nym przez PIAP lub słu­żyć, jako sta­cjo­nar­ne urzą­dze­nie moni­to­ru­ją­ce obec­ność nie­bez­piecz­nych pato­ge­nów w powie­trzu”  – wyja­śnia jego dzia­ła­nie dr inż. Miron Kali­szew­ski z IOE. Naukow­cy z Insty­tu­tu przed­sta­wia­ją tak­że inno­wa­cyj­ny pro­dukt dla stra­ża­ków – pro­to­typ heł­mu stra­żac­kie­go wypo­sa­żo­ne­go w ter­mo­wi­zyj­ną kame­rę obser­wa­cyj­ną, sen­so­ry pod­sta­wo­wych para­me­trów życio­wych stra­ża­ka i wyświe­tlacz OLED. Nowo­cze­sne sys­te­my opto­elek­tro­nicz­ne pozwa­la­ją na pod­nie­sie­nie bez­pie­czeń­stwa stra­ża­ków-ratow­ni­ków w akcjach gaśni­czych. Wśród nowo­ści pre­zen­to­wa­nych na MSPO jest tak­że opto­elek­tro­nicz­na gło­wi­ca do sys­te­mu obro­ny aktyw­nej pojaz­du przed ostrza­łem prze­ciw­pan­cer­nym. Wykry­wa ona nad­la­tu­ją­cy pocisk, okre­śla jego tra­jek­to­rię i daje sygnał do odpa­le­nia anty­po­ci­sku lub anty­ra­kie­ty, któ­rych celem jest wyeli­mi­no­wa­nie zagro­że­nia.

Modu­ło­we schro­ny podwój­ne­go prze­zna­cze­nia to kolej­ny sys­tem stwo­rzo­ny z myślą o ochro­nie w warun­kach woj­ny i kry­zy­su. Pro­po­no­wa­na przez naukow­ców z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji (WIG) tech­no­lo­gia schro­nów modu­ło­wych może być wyko­rzy­sta­na do budo­wy sta­no­wisk dowo­dze­nia, obser­wo­wa­nia lub kie­ro­wa­nia oraz dla bier­nej osło­ny żoł­nie­rzy i lud­no­ści. „Isto­ta podwój­ne­go prze­zna­cze­nia pole­ga na moż­li­wo­ści speł­nie­nia wyma­gań ope­ra­cyj­no-tech­nicz­nych dla celów ope­ra­cji obron­nych, jak rów­nież dla indy­wi­du­al­nych, cywil­nych inwe­sto­rów” – mówi dzie­kan WIG prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski. To inno­wa­cyj­ne na ska­lę całej Pol­ski roz­wią­za­nie jest już o krok od wdro­że­nia, a fir­ma FUNDAMENT z Byd­gosz­czy – współ­twór­ca schro­nu, jest przy­go­to­wa­na do jego pro­duk­cji.

WAT kolej­ny raz przed­sta­wia efekt współ­pra­cy pol­skiej myśli nauko­wej i moż­li­wo­ści kra­jo­we­go prze­my­słu w posta­ci nowo­cze­snej tech­no­lo­gii z peł­nym dostę­pem do „know-how”. Bez­piecz­ny Sys­tem Wymia­ny Danych (BSWD) opra­co­wa­ny w Wydzia­le Elek­tro­ni­ki (WEL) przy współ­pra­cy z fir­mą Trans­bit Sp. z o.o. i Asec­co Poland S.A., ma słu­żyć bez­piecz­ne­mu prze­ka­zy­wa­niu danych w hete­ro­ge­nicz­nych śro­do­wi­skach radio­wych i prze­wo­do­wych. „Ela­stycz­ność i ska­lo­wal­ność BSWD umoż­li­wia zasto­so­wa­nie go zarów­no w sys­te­mach pola wal­ki, jak i w sys­te­mie komu­ni­ka­cji amba­sad, kon­su­la­tów i innych przed­sta­wi­cielstw dyplo­ma­tycz­no-kon­su­lar­nych RP oraz jed­no­stek admi­ni­stra­cji rzą­do­wej i samo­rzą­do­wej” – pod­kre­śla wła­ści­wo­ści użyt­ko­we urzą­dze­nia pro­dzie­kan ds. roz­wo­ju i kształ­ce­nia WEL dr hab. inż. Dariusz Laskow­ski. Na tar­gach moż­na rów­nież spraw­dzić jak dzia­ła bez­piecz­ny ter­mi­nal ste­ga­no­gra­ficz­ny VoIP z funk­cją szy­fro­wa­nia połą­czeń – Abo­nent II, skon­stru­owa­ny w opar­ciu o tech­no­lo­gię 3D. „Ter­mi­nal ten poza stan­dar­do­wy­mi, kla­sycz­ny­mi funk­cja­mi pole­ga­ją­cy­mi na zesta­wia­niu połą­cze­nia jaw­ne­go w sesji SIP, moż­li­wo­ści prze­łą­cza­nia roz­mów, czy zesta­wia­niu tele­kon­fe­ren­cji, cha­rak­te­ry­zu­je się wie­lo­ma inny­mi funk­cja­mi dodat­ko­wy­mi m.in. szy­fro­wa­niem tele­fo­nicz­ne­go sygna­łu roz­mów­ne­go VoIP, skry­tą trans­mi­sją danych pod­czas pro­wa­dzo­nej roz­mo­wy tele­fo­nicz­nej, czy też szy­fro­wa­ną trans­mi­sją ste­ga­no­gra­ficz­ną” – wyja­śnia dyrek­tor Insty­tu­tu Tele­ko­mu­ni­ka­cji WEL płk dr hab. inż. Zbi­gniew Pio­trow­ski.

Wśród odwie­dza­ją­cych nasze sto­isko dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy się pre­zen­to­wa­ny po raz pierw­szy auto­no­micz­ny, bez­za­ło­go­wy sta­tek powietrz­ny – WABIK. Śmi­gło­wiec może moni­to­ro­wać obszar kil­ku­dzie­się­ciu hek­ta­rów, dostar­cza­jąc obraz wideo w zakre­sie świa­tła widzial­ne­go i pod­czer­wie­ni, prze­sy­ła­ny w cza­sie rze­czy­wi­stym. „Zale­tą bez­za­ło­go­wej jed­nost­ki śmi­głow­co­wej jest moż­li­wość wspo­ma­ga­nia zadań szko­le­nio­wych Sił Zbroj­nych RP, odby­wa­ją­cych się w tere­nie, jak rów­nież wspar­cie z powie­trza dzia­łań służb porząd­ku publicz­ne­go, np. patro­lo­wa­nie kom­plek­sów leśnych oraz pro­wa­dze­nie roz­po­zna­nia w trak­cie poża­rów” – opo­wia­da mjr dr inż. Łukasz Kisz­ko­wiak. Moż­li­wo­ści zasto­so­wa­nia śmi­głow­ca jest wie­le. Kon­struk­to­rzy z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa (WML) współ­pra­cu­jąc z fir­mą Gaz-Sys­tem S.A. wypo­sa­ży­li go w dodat­ko­we sys­te­my umoż­li­wia­ją­ce dia­gno­sty­kę sie­ci ruro­cią­gów do prze­sy­łu gazu ziem­ne­go. WML przy­go­to­wał dla zwie­dza­ją­cych tak­że pre­zen­ta­cję 35 mm Okrę­to­we­go Sys­te­mu Uzbro­je­nia – OSU-35. Jest to pierw­szy tak nowo­cze­sny sys­tem tego typu, opra­co­wa­ny przez pol­ski prze­mysł obron­ny we współ­pra­cy z woj­sko­wy­mi uczel­nia­mi tech­nicz­ny­mi, prze­zna­czo­ny do zwal­cza­nia celów powietrz­nych, nawod­nych i brze­go­wych. Nie wyma­ga on bez­po­śred­niej obec­no­ści żoł­nie­rza na sta­no­wi­sku ognio­wym.

Wydział Cyber­ne­ty­ki (WCY) wycho­dząc naprze­ciw potrze­bie wspar­cia szko­leń i dzia­łań ope­ra­cyj­nych funk­cjo­na­riu­szy Stra­ży Gra­nicz­nej oraz innych służb pod­le­głych MSWiA, stwo­rzył apli­ka­cję pla­no­wa­nia dzia­łań SG. „SymSG to apli­ka­cja umoż­li­wia­ją­ca pla­no­wa­nie, nad­zo­ro­wa­nie i reali­za­cję dzia­łań poprzez auto­ma­ty­za­cję pro­ce­sów orien­to­wa­nia tak­tycz­ne­go i topo­gra­ficz­ne­go z uży­ciem mecha­ni­zmów rze­czy­wi­sto­ści roz­sze­rzo­nej. Mecha­ni­zmy te wyko­rzy­stu­ją czuj­ni­ki urzą­dze­nia mobil­ne­go (GPS, akce­le­ro­metr, żyro­skop, magne­to­metr) oraz algo­ryt­my fuzji danych do orien­ta­cji urzą­dze­nia w prze­strze­ni oraz pro­jek­cji aktu­al­nej sytu­acji tak­tycz­nej na obraz z kame­ry” – opi­su­je dzia­ła­nie apli­ka­cji jeden z jej głów­nych twór­ców ppłk dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski, zastęp­ca dzie­ka­na WCY.

Na naszym sto­isku nie moż­na prze­oczyć wyna­laz­ków z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go (WME). Naukow­cy z WME po raz pierw­szy pre­zen­tu­ją ener­go­chłon­ne pane­le ochron­ne, któ­re powo­du­ją roz­my­cie w cza­sie fali ude­rze­nio­wej, pocho­dzą­cej od wybu­chu miny prze­ciw­czoł­go­wej lub innych impro­wi­zo­wa­nych urzą­dzeń wybu­cho­wych (IED). „Opra­co­wy­wa­ny sys­tem pane­li doce­lo­wo powi­nien zapew­nić ochro­nę przed wybu­chem ładun­ku o masie 8 kg pod każ­dym kołem, gąsie­ni­cą lub pod środ­kiem pojaz­du” – mówi dr inż. Grze­gorz Sła­wiń­ski z WME. Inży­nie­ro­wie z Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go pre­zen­tu­ją rów­nież bez­za­ło­go­wą plat­for­mę napę­dza­ną sil­ni­kiem hydro­sta­tycz­nym, nazy­wa­ną robo­tem mobil­nym KUNA. Został on zapro­jek­to­wa­ny jako lek­ki robot roz­po­znaw­czy, nośnik osprzę­tów i wspie­ra­nia misji pie­szych, ale tak­że jest przy­sto­so­wa­ny do roz­po­zna­nia i detek­cji zagro­żeń IED. W celu wspar­cia zadań roz­po­znaw­czych i wywia­dow­czych w dzia­ła­niach wojsk i służb mun­du­ro­wych powsta­ła tak­że wie­lo­za­da­nio­wa plat­for­ma pły­wa­ją­ca. Bez­za­ło­go­wa jed­nost­ka zbu­do­wa­na z zasto­so­wa­niem tech­no­lo­gii przy­ro­sto­wych, umoż­li­wia bez­piecz­ne pro­wa­dze­nie zadań w tera­nie z moż­li­wo­ścią poko­ny­wa­nia prze­szkód wod­nych.

Wyna­laz­ki z WAT moż­na oglą­dać na sto­iskach B-3 i B-4 do 9 wrze­śnia. Jest to rów­nież dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z ofer­tą dydak­tycz­ną uczel­ni, któ­rą pre­zen­tu­ją pra­cow­ni­cy Dzia­łu Kształ­ce­nia.

Dzię­ki zaan­ga­żo­wa­niu osób zwią­za­nych z orga­ni­za­cją sto­iska Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz udzia­łem naukow­ców i twór­ców pre­zen­to­wa­nych urzą­dzeń i tech­no­lo­gii, uczel­nia po raz kolej­ny potwier­dzi­ła swo­ją wio­dą­cą pozy­cję, jako ośrod­ka nauko­we­go, w któ­rym powsta­ją uni­ka­to­we i inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia na potrze­by woj­ska oraz miej­sca, gdzie roz­wi­ja­ne są naj­now­sze tech­no­lo­gie, tak waż­ne dla roz­wo­ju prze­my­słu zbro­je­nio­we­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Moni­ka Przy­był, Mariusz Maciejewski/WAT;
por. Robert Suchy, st. szer. Woj­ciech Król/CO MON

 

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

 • Opto­elek­tro­nicz­na gło­wi­ca do sys­te­mu obro­ny aktyw­nej pojaz­du przed ostrza­łem prze­ciw­pan­cer­nym
 • Sys­tem prze­ciw­dzia­ła­nia i zwal­cza­nia zagro­żeń powsta­łych w wyni­ku bez­praw­ne­go i celo­we­go uży­cia plat­form mobil­nych (lata­ją­cych i pły­wa­ją­cych) – „ANTYDRON” (pojazd z wypo­sa­że­niem)
 • BAR­Det – detek­tor bio­aero­zo­li
 • Opto­elek­tro­nicz­ny czuj­nik ditlen­ku azo­tu
 • Inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki z obser­wa­cyj­nym sys­te­mem ter­mo­wi­zyj­nym i moni­to­ro­wa­niem funk­cji życio­wych stra­ża­ka
 • Lidar bio­lo­gicz­ny krót­kie­go zasię­gu
 • Lidar bio­lo­gicz­ny śred­nie­go zasię­gu
 • Pręd­ko­ścio­mierz
 • Strze­lec­ki celow­nik ter­mo­wi­zyj­ny SCT RUBIN
 • Celow­nik ter­mo­wi­zyj­ny kom­pa­ty­bil­ny z sys­te­mem C4ISR ISW TYTAN, zin­te­gro­wa­ny z wyświe­tla­czem naheł­mo­wym, modu­łem lase­ro­we­go sys­te­mu iden­ty­fi­ka­cji „swój-obcy” (IFF) z moż­li­wo­ścią zdal­ne­go ste­ro­wa­nia głów­ny­mi funk­cja­mi celow­ni­ka
 • Wir­tu­ali­za­cja dzia­łań tere­no­wych w cza­sie rze­czy­wi­stym z uży­ciem tech­no­lo­gii VR/AR – symu­la­tor sys­te­mu
 • Opto­elek­tro­nicz­ny, wie­lo­wid­mo­wy sys­tem wspo­ma­ga­ją­cy lądo­wa­nie samo­lo­tów

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

 • SYMSG symu­la­tor szta­bo­wy
 • SYMSG symu­la­tor wir­tu­al­ny z OCULUSEM
 • SYMSG apli­ka­cja pla­no­wa­nia dzia­łań SG
 • SAME w naj­now­szej odsło­nie – pro­dukt z hac­ka­to­nu NATO
 • NERVE – apli­ka­cja dla dzie­ci z epi­lep­sją i ich opie­ku­nów
 • SENSE – narzę­dzie alar­mo­wa­nia o napa­dach epi­lep­sji
 • ELEPHANT – sys­tem dia­gno­sty­ki i fizjo­te­ra­pii dzie­ci z hiper­to­nia­mi mię­śnio­wy­mi

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

 • Modu­ło­wy mier­nik zanie­czysz­czeń śro­do­wi­sko­wych ECO­scan­ner
 • Prze­no­śny sze­ro­ko­pa­smo­wy ana­li­za­tor wid­ma radio­we­go WRE-1
 • Bez­piecz­ny ter­mi­nal ste­ga­no­gra­ficz­ny VoIP z funk­cją szy­fro­wa­nia połą­czeń – Abo­nent II
 • Bez­piecz­ny Sys­tem Wymia­ny Danych (BSWD) z wyko­rzy­sta­niem przy­szło­ścio­we­go pro­to­ko­łu bez­piecz­nej komu­ni­ka­cji z gwa­ran­cją zapew­nie­nia inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści w hete­ro­ge­nicz­nych śro­do­wi­skach radio­wych i prze­wo­do­wych o niskich prze­pu­sto­wo­ściach
 • Lam­pa LFB – model symu­la­cyj­ny
 • Mul­ti­bio­me­trycz­ny sys­tem iden­ty­fi­ka­cji osób

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

 • Modu­ło­we schro­ny podwój­ne­go prze­zna­cze­nia (MAHTON)
 • Ogni­wo wodo­ro­we
 • Sys­tem oczysz­cza­nia powie­trza

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 • Wie­lo­za­da­nio­wa plat­for­ma pły­wa­ją­ca
 • Bez­za­ło­go­wa plat­for­ma lata­ją­ca – HEKSAKOPTER
 • Dru­ko­wa­nie przy­ro­sto­we – dru­kar­ka 3D
 • Plat­for­ma bazo­wa eks­tre­mal­nej mobil­no­ści EXMOT
 • Robot mobil­ny KUNA
 • Wie­lo­funk­cyj­ne pod­wo­zie bez­za­ło­go­we­go pojaz­du lądo­we­go z napę­dem hybry­do­wym
 • Sta­no­wi­sko hydro­to­nicz­ne
 • Mobil­ne ener­go­chłon­ne pane­le ochron­ne

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

 • Kara­bi­nek maszy­no­wy zasi­la­ny z taśmy nabo­jo­wej 5,56 mm – roll-up
 • 35 mm Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia (OSU-35) – roll-up
 • Bez­za­ło­go­wy Sta­tek Powietrz­ny WABIK
 • Samo­lot patro­lo­wy OSA (SKALA 1:2)
 • MINI-BSP Rybi­twa z prze­no­śną sta­cją naziem­ną i ter­mi­na­lem ante­no­wym
 • Sys­tem oce­ny strze­lań do celów powietrz­nych TARCZA POWIETRZNA TP-1