» » II miejsce dla WAT w Memoriale gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

II miejsce dla WAT w Memoriale gen. broni Włodzimierza Potasińskiego

W dniach 26 – 27 kwiet­nia w Kra­ko­wie odbył się VII Memo­riał im. gen. bro­ni Wło­dzi­mie­rza Pota­siń­skie­go. W kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zaję­ła dru­gie miej­sce. W skład naszej dru­ży­ny weszli człon­ko­wie uczel­nia­nej orga­ni­za­cji stu­denc­kiej „Woda Ląd Powie­trze” repre­zen­to­wa­nej przez:  plut. pchor. Bar­tło­mie­ja War­mu­za, plut. pchor. Rado­sła­wa War­mu­za i st. kpr. pchor. Kac­pra Bier­nac­kie­go.

W rywa­li­za­cji wzię­li udział wyłącz­nie przed­sta­wi­cie­le jed­no­stek spe­cjal­nych, powietrz­no-desan­to­wych oraz uczel­ni woj­sko­wych. Pod­czas zawo­dów uczest­ni­cy musie­li wyka­zać się w trzech kon­ku­ren­cjach: bie­gu prze­ła­jo­wym na dystan­sie oko­ło 5 km, pły­wa­niu w szta­fe­cie 3 × 200 m oraz w strze­la­niu dyna­micz­nym z pisto­le­tu na odle­głość 25 m. Nasi pod­cho­rą­żo­wie naj­le­piej pora­dzi­li sobie w kon­ku­ren­cji strze­lec­kiej, zdo­by­wa­jąc pierw­sze miej­sce. Nie­wąt­pli­wie na tak dobry wynik wpływ mia­ły dodat­ko­we tre­nin­gi strze­lec­kie zor­ga­ni­zo­wa­ne przed zawo­da­mi przez Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go WAT.

pchor. Bar­tło­miej Ośli­zło