Strona główna » Aktualności » II edycja konkursu im. Mariana Rejewskiego

II edycja konkursu im. Mariana Rejewskiego

Trwa II edy­cja kon­kur­su Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej o nagro­dę im. Maria­na Rejew­skie­go za naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, licen­cjac­ką, magi­ster­ską i roz­pra­wę dok­tor­ską poświę­co­ną cyber­bez­pie­czeń­stwu i kryp­to­lo­gii. Auto­rzy prac powin­ni doko­nać zgło­sze­nia do 11 wrze­śnia 2020 r. w for­mie papie­ro­wej lub elek­tro­nicz­nej.

Inte­re­su­jesz się cyber­bez­pie­czeń­stwem lub kryp­to­lo­gią i obro­ni­łeś pra­cę dyplo­mo­wą zwią­za­ną z tym obsza­rem? Weź udział w II edy­cji kon­kur­su o Nagro­dę im. Maria­na Rejew­skie­go!

Kon­kurs zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny w dwóch kate­go­riach:

  1. na naj­lep­szą pra­cę inży­nier­ską, licen­cjac­ką i magi­ster­ską;
  2. na naj­lep­szą roz­pra­wę dok­tor­ską.

Cyber­bez­pie­czeń­stwo jest dla resor­tu obro­ny naro­do­wej jed­nym z prio­ry­te­to­wych obsza­rów dzia­ła­nia, dla­te­go ponow­nie chce wyróż­nić auto­rów naj­lep­szych prac, popu­la­ry­zo­wać wie­dzę, budo­wać świa­do­mość i zain­te­re­so­wa­nie oraz inspi­ro­wać śro­do­wi­sko aka­de­mic­kie do pro­wa­dze­nia badań i poszu­ki­wa­nia inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań.

Kon­kurs adre­so­wa­ny jest do absol­wen­tów pol­skich uczel­ni, któ­rzy obro­ni­li pra­ce nie wcze­śniej niż 1 paź­dzier­ni­ka 2018 r. Pra­ce muszą być napi­sa­ne w języ­ku pol­skim i wpi­sy­wać się w sze­ro­ko rozu­mia­ną tema­ty­kę cyber­bez­pie­czeń­stwa lub kryp­to­lo­gii.

Łącz­na pula nagród w kon­kur­sie wyno­si 43 000 zł.

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje znaj­du­ją się w Regu­la­mi­nie dostęp­nym na stro­nie www​.cyber​.mil​.pl

Lau­re­ata­mi pierw­szej edy­cji kon­kur­su zosta­li mię­dzy inny­mi pra­cow­ni­cy nauko­wi Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej – Mło­dzi naukow­cy WAT lau­re­ata­mi Kon­kur­su im. Rejew­skie­go.

Zachę­ca­my naszych absol­wen­tów i naukow­ców do udzia­łu w dru­giej edy­cji kon­kur­su.