» » I miejsce dla sportowców WAT w rywalizacji Garnizonu Warszawa

I miejsce dla sportowców WAT w rywalizacji Garnizonu Warszawa

wpis w: Aktualności, SWF | 0

6 grud­nia odby­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie rywa­li­za­cji spor­to­wej zor­ga­ni­zo­wa­nej w Gar­ni­zo­nie War­sza­wa w 2018 roku. W pię­ciu zawo­dach uczest­ni­czy­ło łącz­nie 28 repre­zen­ta­cji. Zawod­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zdo­by­li zło­te meda­le w teni­sie ziem­nym, bad­min­to­nie i pił­ce siat­ko­wej, co pozwo­li­ło zająć im pierw­sze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji gene­ral­nej. Na dru­gim miej­scu upla­so­wał się Pułk Ochro­ny, a na trze­cim 1. Baza Lot­nic­twa Trans­por­to­we­go. Nagro­dę w imie­niu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej ode­brał kie­row­nik Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT ppłk mgr Adam Wołos.

Bar­tosz Rusin