Strona główna » Aktualności » Honorowi krwiodawcy z WAT

Honorowi krwiodawcy z WAT

Ponad 120 litrów krwi odda­li żoł­nie­rze i pra­cow­ni­cy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w trwa­ją­cej od mar­ca ogól­no­pol­skiej zbiór­ce krwi pod hasłem „Spo­KREW­nie­ni służ­bą”. Akcja, któ­rej orga­ni­za­to­rem jest Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej potrwa jesz­cze do 31 sierp­nia. Zebra­na krew tra­fia do potrze­bu­ją­cych i cho­rych w całej Pol­sce.

Celem akcji jest zachę­ce­nie żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska do tego, aby zde­cy­do­wa­li się zostać hono­ro­wy­mi daw­ca­mi krwi. W jed­nost­kach woj­sko­wych w całym kra­ju, a tak­że w woj­sko­wych cen­trach krwio­daw­stwa odby­wa­ją się zbiór­ki, by pomóc potrze­bu­ją­cym. Od mar­ca do czerw­ca w WAT odby­ło się łącz­nie 7 zbió­rek. W ambu­lan­sie do pobo­ru krwi z Woj­sko­we­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa, któ­ry tra­dy­cyj­nie stał przy Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji krew odda­ło łącz­nie 270 daw­ców! Zbiór­ki w WAT koor­dy­no­wał uczel­nia­ny Klub Hono­ro­wych Daw­ców Krwi.

Dru­ga edy­cja akcji hono­ro­we­go krwio­daw­stwa „Spo­KREW­nie­ni służ­bą” roz­po­czę­ła się 1 mar­ca 2019 r. W pierw­szej edy­cji uda­ło się pozy­skać pra­wie 7 tys. litrów krwi. Wów­czas krew odda­ło 5121 żoł­nie­rzy i pra­cow­ni­ków woj­ska, 3552 funk­cjo­na­riu­szy i pra­cow­ni­ków poli­cji, 5664 stra­ża­ków, 483 straż­ni­ków gra­nicz­nych oraz 105 funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Ochro­ny Pań­stwa. Ubie­gło­rocz­na edy­cja trwa­ła jed­nak tyl­ko mie­siąc, w tym roku zbiór­ka będzie dłuż­sza, ponie­waż potrwa do koń­ca waka­cji.

Wszyst­kim hono­ro­wym daw­com ser­decz­nie dzię­ku­je­my i zapra­sza­my do wzię­cia udzia­łu w kolej­nych akcjach HDK orga­ni­zo­wa­nych w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Moni­ka Przy­był
fot. WAT; CO MON