Strona główna » Aktualności » Honorowi krwiodawcy z WAT oddali w kwietniu 82 800 ml krwi

Honorowi krwiodawcy z WAT oddali w kwietniu 82 800 ml krwi

Pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawodowi oraz pra­cow­ni­cy cywil­ni Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odda­li w kwiet­niu łącz­nie 82 800 ml krwi i jej pro­duk­tów. Akcja była odpo­wie­dzią naszej uczel­ni na apel ban­ków krwi o uzu­peł­nia­nie rezerw na potrze­by szpi­ta­li w związ­ku z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa.

W tym trud­nym cza­sie epi­de­mii krwio­daw­cy z Klu­bu HDK przy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, do któ­re­go nale­żą pod­cho­rą­żo­wie, żoł­nie­rze zawo­do­wi i pra­cow­ni­cy cywil­ni kolej­ny mie­siąc z rzę­du wyka­za­li się wzo­ro­wą posta­wą. W okre­sie od 23 do 30 kwiet­nia br. w akcjach sta­cjo­nar­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych na tere­nie WAT (w spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych krwio­bu­sach) oraz w akcjach wyjaz­do­wych do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa na ul. Saskiej w War­sza­wie, krew odda­ły w sumie aż 182 oso­by. Łącz­nie w prze­li­cze­niu na krew peł­ną zebra­no 82.800 ml. War­to wspo­mnieć, iż w poprzed­nim mie­sią­cu, od 19 do 27 mar­ca, krew odda­ło 185 osób i zebra­no 83.250 ml tego dro­go­cen­ne­go pły­nu.

Jak pod­kre­śla kpt. mgr inż. Paw­ła Żało­ba, II-wice­pre­zes Klu­bu Hono­ro­wych Daw­ców Krwi przy WAT, chęt­nych do włą­cze­nia się w akcję było jesz­cze wię­cej, nie wszy­scy jed­nak mogli w niej uczest­ni­czyć ponie­waż moż­li­wo­ści pobo­ru krwi ogra­ni­cza­ją pro­ce­du­ry doty­czą­ce zgro­ma­dzeń i prze­ciw­dzia­ła­nia zaka­że­niom.

„Obec­nie głów­nym celem Klu­bu HDK WAT (liczą­ce­go już bli­sko 1300 człon­ków), jest sko­or­dy­no­wa­nie, we współ­pra­cy ze Służ­bą Krwi, akcji wyjaz­do­wych i sta­cjo­nar­nych w taki spo­sób, by z jed­nej stro­ny zaspo­ko­ić ocze­ki­wa­nia krwio­daw­ców, a z dru­giej roz­ło­żyć zbiór­ki w cza­sie, by sta­li się oni sta­łym źró­dłem tego dro­go­cen­ne­go pły­nu ratu­ją­ce­go życie. Krew moż­na prze­cho­wy­wać przez okres 43 dni, dla­te­go roz­pla­no­wa­nie wszyst­kich daw­ców w odpo­wied­nim cza­sie jest nie lada wyzwa­niem” – zazna­cza kpt. mgr inż. Paw­ła Żało­ba.

Zbiór­ki krwi zapla­no­wa­no już na kolej­ny mie­siąc, odbę­dą się 6,7,14 i 16 maja na tere­nie uczel­ni. Z kolei w każ­dy wto­rek, śro­dę i czwar­tek orga­ni­zo­wa­ne będą akcje wyjaz­do­we do Regio­nal­ne­go Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwio­lecz­nic­twa w War­sza­wie. Chęt­nych nie bra­ku­je, już teraz zgło­si­ło się bli­sko 300 osób.

W związ­ku z sytu­acją epi­de­mio­lo­gicz­ną, RCKiK w War­sza­wie wpro­wa­dza od dnia 4 maja br. reje­stra­cję daw­ców krwi i jej skład­ni­ków na kon­kret­ną godzi­nę w Cen­trum przy ul. Saskiej 63/75. Inter­ne­to­wa reje­stra­cja daw­ców dostęp­na jest pod adre­sem www​.bez​ko​lej​ki​.eu/​r​c​k​i​k​w​a​r​s​z​a​wa/

Anna Ambro­ziak
fot. WAT