» » Hołd pomordowanym w Palmirach

Hołd pomordowanym w Palmirach

14 wrze­śnia br., na Cmen­ta­rzu-Mau­zo­leum w Pal­mi­rach odby­ła się uro­czy­stość z oka­zji 76. rocz­ni­cy maso­wych egze­ku­cji miesz­kań­ców War­sza­wy.

Orga­ni­za­to­ra­mi uro­czy­sto­ści byli: woje­wo­da mazo­wiec­ki, Rada Ochro­ny Pamię­ci Walk i Męczeń­stwa, dowódz­two Gar­ni­zo­nu War­sza­wa, Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na, 2 Mazo­wiec­ki Pułk Sape­rów w Kazu­niu, Muzeum – Miej­sce Pamię­ci Pal­mi­ry, Kam­pi­no­ski Park Naro­do­wy, gmi­ny Czo­snów i Iza­be­lin oraz Kapi­tu­ła Kam­pi­no­sko – Bie­lań­ska.

Wraz z przed­sta­wi­cie­la­mi par­la­men­tu Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, władz samo­rzą­do­wych, przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji kom­ba­tanc­kich, dowódz­twa Gar­ni­zo­nu War­sza­wa, poli­cji, stra­ży pożar­nej, lasów pań­stwo­wych, Kam­pi­no­skie­go Par­ku Naro­do­we­go, har­ce­rzy, kil­ku­dzie­się­ciu pocz­tów sztan­da­ro­wych, miesz­kań­ców War­sza­wy i Pal­mir, w uro­czy­sto­ści wzię­ła udział dele­ga­cja Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej,  na cze­le z rek­to­rem-komen­dan­tem gen. dyw. prof. dr. hab. inż. Zyg­mun­tem Mier­czy­kiem.

Uro­czy­stość roz­po­czę­ła polo­wa msza św. pod prze­wod­nic­twem Jego Emi­nen­cji ks. kar­dy­na­ła Kazi­mie­rza Nycza – metro­po­li­ty war­szaw­skie­go w inten­cji Pola­ków pole­głych i pomor­do­wa­nych w pusz­czy kam­pi­no­skiej,. Po zakoń­cze­niu mszy odczy­ta­no list Pre­zy­den­ta RP i Apel Pamię­ci, odda­no sal­wę hono­ro­wą oraz zło­żo­no wień­ce i wią­zan­ki kwia­tów na mogi­łach pole­głych.

Dla uczest­ni­czą­cej w uro­czy­sto­ściach osiem­dzie­się­cio­oso­bo­wej gru­py pod­cho­rą­żych z naszej Alma Mater była to wspa­nia­ła lek­cja histo­rii. Pod­cho­rą­żo­wie mie­li rów­nież moż­li­wość zwie­dze­nia Muzeum Wal­ki i Męczeń­stwa w Pal­mi­rach, któ­re sta­no­wi Oddział Muzeum Histo­rycz­ne­go m. st. War­sza­wy.

mjr Jaro­sław Kopyść

foto: Joan­na KULHAWIK

***

Pal­mi­ry – to cmen­tarz – mau­zo­leum, powsta­łe w 1948 roku, na wiel­kiej pola­nie, wśród sosno­we­go lasu na samym skra­ju pusz­czy kam­pi­no­skiej. Mię­dzy 7 i 8 grud­nia 1939 roku, a lip­cem 1941 roku funk­cjo­na­riu­sze SS i poli­cji nie­miec­kiej roz­strze­la­li oko­ło 1700 oby­wa­te­li pol­skich i naro­do­wo­ści żydow­skiej, zazwy­czaj przy­wie­zio­nych z war­szaw­skich wię­zień i aresz­tów. W Pal­mi­rach zosta­li zamor­do­wa­ni wybit­ni przed­sta­wi­cie­le życia poli­tycz­ne­go, spo­łecz­ne­go, kul­tu­ral­ne­go i zawo­do­we­go, m.in. dzia­łacz ludo­wy mar­sza­łek Sej­mu Maciej Rataj, wice­pre­zy­dent War­sza­wy Jan Pohor­ski, olim­pij­czyk Janusz Kuso­ciń­ski, pro­fe­so­ro­wie Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go: Ste­fan Kopeć i Kazi­mierz Zakrzew­ski, lite­ra­ci: Witold Hule­wicz i Sta­ni­sław Pia­sec­ki.

Nad cmen­ta­rzem góru­ją 3 krzy­że posia­da­ją­ce zmie­nio­ne pro­por­cje – ich dłuż­sze ramio­na mają sym­bo­li­zo­wać roz­ło­żo­ne ręce roz­strze­li­wa­ne­go człowieka.Sam cmen­tarz to przej­mu­ją­cy las krzy­ży, po czę­ści tablic. Na nie­któ­rych nazwi­ska ziden­ty­fi­ko­wa­nych ofiar, na więk­szo­ści tyl­ko data egze­ku­cji. Urna na sym­bo­licz­nym ołta­rzu zawie­ra zie­mię z miejsc, gdzie ofia­ry zosta­ły zamor­do­wa­ne.

Muzeum Wal­ki i Męczeń­stwa w Pal­mi­rach utwo­rzo­no z myślą o upa­mięt­nie­niu tra­gicz­nych wyda­rzeń z okre­su II woj­ny: egze­ku­cji w Pal­mi­rach i w Pusz­czy Kam­pi­no­skiej w latach 1939 – 43 oraz powo­jen­nych eks­hu­ma­cji i utwo­rze­nia cmen­ta­rza-mau­zo­leum.