Strona główna » Aktualności » Grant Narodowego Centrum Nauki dla prof. Rogalskiego

Grant Narodowego Centrum Nauki dla prof. Rogalskiego

Pro­jekt prof. dr. hab. inż. Anto­nie­go Rogal­skie­go, czł. rzecz. PAN, pt.: „Bada­nia nad dłu­go­fa­lo­wy­mi (12 mikro­me­trów), wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wy­mi detek­to­ra­mi kaska­do­wy­mi do wykry­wa­nia eta­nu” uzy­skał dofi­nan­so­wa­nie na kwo­tę 1 272 100 zł w ramach kon­kur­su OPUS Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. Wyni­ki trzech kon­kur­sów OPUS, PRELUDIUM oraz SONATA na dofi­nan­so­wa­nie pro­jek­tów badaw­czych doty­czą­cych badań pod­sta­wo­wych zosta­ły ogło­szo­ne przez NCN w pią­tek 17 maja.

Dla­cze­go wykry­wa­nie eta­nu? Ana­li­zy pozio­mu eta­nu w wydy­cha­nym powie­trzu moż­na wyko­rzy­stać do moni­to­ro­wa­nia sta­nu zdro­wia czło­wie­ka. Poziom eta­nu w powie­trzu atmos­fe­rycz­nym wyno­si 4 ppb, pod­czas gdy poziom w wydy­cha­nym powie­trzu osią­ga 0.12 ppb. Wyż­sze kon­cen­tra­cje wska­zu­ją na pro­ble­my zdro­wot­ne. W pro­jek­cie zespół prof. Rogal­skie­go wyko­rzy­sta dłu­go­fa­lo­wy zakres pro­mie­nio­wa­nia pod­czer­wo­ne­go, w odróż­nie­niu od obec­nie sto­so­wa­nych przy­rzą­dów, wyko­rzy­stu­ją­cych śred­nio­fa­lo­wy zakres pro­mie­nio­wa­nia. Pra­ce nad pro­jek­tem będą obej­mo­wa­ły usta­la­nie wyma­gań detek­to­ra, pro­jek­to­wa­nie struk­tu­ry detek­cyj­nej i symu­la­cji nume­rycz­nych osią­gów. Zapro­jek­to­wa­ne struk­tu­ry będą osa­dza­ne tech­ni­ką z wią­zek mole­ku­lar­nych. W ostat­niej fazie detek­to­ry zosta­ną scha­rak­te­ry­zo­wa­ne i testo­wa­ne w ukła­dzie do detek­cji eta­nu.

OPUS to kon­kurs kie­ro­wa­ny do sze­ro­kie­go gro­na naukow­ców, nie­za­leż­nie od eta­pu ich karie­ry nauko­wej. Nie ma tu limi­tu finan­so­wa­nia dla jed­ne­go pro­jek­tu. Podob­nie jak w poprzed­nich edy­cjach, kon­kurs cie­szył się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem. W ramach szes­na­stej edy­cji do Naro­do­we­go Cen­trum Nauki wpły­nę­ło aż 1880 wnio­sków, z cze­go do finan­so­wa­nia zosta­ło zakwa­li­fi­ko­wa­nych 361 pro­jek­tów.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT