» » Gen. dyw. Jarosław Gromadziński o przywództwie w nowoczesnej armii

Gen. dyw. Jarosław Gromadziński o przywództwie w nowoczesnej armii

Co kry­je się pod sło­wem „dowód­ca”? Jakie cechy i umie­jęt­no­ści powi­nien posia­dać ofi­cer, aby być dobrym dowód­cą? We wto­rek 7 maja na zapro­sze­nie pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la oraz władz Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT o zagad­nie­niach zwią­za­nych z dowo­dze­niem w nowo­cze­snej armii opo­wia­dał gen. dyw. dr Jaro­sław Gro­ma­dziń­ski, dowód­ca 18. Dywi­zji Zme­cha­ni­zo­wa­nej. W wykła­dzie zor­ga­ni­zo­wa­nym w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział stu­den­ci woj­sko­wi trzech wydzia­łów: Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Mecha­nicz­ne­go oraz Logi­sty­ki.

Celem wykła­du było zapo­zna­nie pod­cho­rą­żych z pro­ble­ma­mi i wyma­ga­nia­mi doty­czą­cy­mi dowo­dze­nia współ­cze­sny­mi żoł­nie­rza­mi. Gen. dyw. Gro­ma­dziń­ski doko­nał prze­glą­du głów­nych sty­lów kie­ro­wa­nia oraz cha­rak­te­ry­sty­ki sku­tecz­ne­go dowód­cy, któ­ry rozu­mie pro­ble­my swo­ich pod­wład­nych. Pod­kre­ślił tak­że koniecz­ność cią­głe­go dokształ­ca­nia się, roz­wi­ja­nia swo­ich umie­jęt­no­ści oraz uczest­nic­twa w spe­cja­li­stycz­nych kur­sach. Stu­den­ci zosta­li zapo­zna­li z nowo­pow­sta­łą 18. Dywi­zją Zme­cha­ni­zo­wa­ną im. gen. bro­ni Tade­usza Buka, któ­rej pomy­sło­daw­cą był wła­śnie gen. dyw. Jaro­sław Gro­ma­dziń­ski. Na zakoń­cze­nie wykła­du roz­po­czął się panel dys­ku­syj­ny, pod­czas któ­re­go pod­cho­rą­żo­wie zada­wa­li pyta­nia doty­czą­ce zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej oraz rekru­ta­cji do „Żela­znej Dywi­zji”.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski