Strona główna » Aktualności » Gdzie studenci WAT mogą rozwijać swoje zainteresowania?

Gdzie studenci WAT mogą rozwijać swoje zainteresowania?

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest miej­scem, w któ­rym stu­den­ci mogą roz­wi­jać swo­je talen­ty i zain­te­re­so­wa­nia. Licz­ne koła nauko­we, sek­cje spor­to­we i arty­stycz­ne pro­wa­dzo­ne przez praw­dzi­wych „fachow­ców” w swo­ich dzie­dzi­nach przy­cią­ga­ją mło­dych uzdol­nio­nych ludzi. Pre­zen­ta­cję roz­po­czy­na­my od Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

WAT śpiewająco

Mło­dzi. Zdol­ni. Z pasją. Tacy są wła­śnie arty­ści Chó­ru Aka­de­mic­kie­go Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Śpie­wa­ją z ser­ca i z duszy. Dla naszej uczel­ni. I nie tyl­ko.  

Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to trzy­dzie­stocz­te­ro­oso­bo­wy zespół. Arty­ści w stro­jach w tona­cji nie­bie­sko-czar­nej. Zespół wyko­nu­je wzru­sza­ją­ce i eks­pre­syj­ne utwo­ry sakral­ne z róż­nych epok, tra­dy­cyj­ne pie­śni patrio­tycz­ne i ludo­we oraz pory­wa­ją­ce opra­co­wa­nia muzy­ki roz­ryw­ko­wej. To wła­śnie sta­no­wi o jego bogac­twie i wszech­stron­no­ści.  

Chór powstał we wrze­śniu 2013 roku z ini­cja­ty­wy stu­den­tów. Od począt­ku ist­nie­nia dyry­gen­tem i dyrek­to­rem arty­stycz­nym jest dr Joan­na Kor­cza­go. To absol­went­ka Wydzia­łu Dyry­gen­tu­ry Chó­ral­nej, Edu­ka­cji Muzycz­nej, Muzy­ki Kościel­nej, Ryt­mi­ki i Tań­ca Uni­wer­sy­te­tu Muzycz­ne­go Fry­de­ry­ka Cho­pi­na w War­sza­wie. Nie­daw­no obro­ni­ła swo­ją pra­cę dok­tor­ską (dok­tor sztuk muzycz­nych w dys­cy­pli­nie dyry­gen­tu­ra). W ramach prze­wo­du dok­tor­skie­go zor­ga­ni­zo­wa­ła prze­pięk­ny kon­cert z udzia­łem chó­rzy­stów naszej uczel­ni.

„Chór Aka­de­mic­ki WAT to moje dziec­ko. Sta­ram się zarów­no nasz zespół, jak i sie­bie roz­wi­jać w mak­sy­mal­nie szyb­kim tem­pie i jak naj­bar­dziej efek­tyw­nie, by w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie chó­rzy­ści mogli dostrzec i odczuć efek­ty naszej wspól­nej pra­cy. Nie­ustan­nie pró­bu­ję ich inspi­ro­wać do doświad­cza­nia tej nie­zwy­kłej przy­go­dy życia, jaką jest chór” – zazna­cza dyry­gent dr J. Kor­cza­go. „We wszyst­kim co robię, towa­rzy­szy mi zasa­da, że jeśli się coś robi, to trze­ba robić to dobrze, naj­le­piej jak się potra­fi – na jak naj­wyż­szym pozio­mie i nale­ży cią­gle się roz­wi­jać” – doda­je.

Dla dr J. Kor­cza­go dyry­gen­tu­ra chó­ral­na to praw­dzi­wa pasja, coś, w co wkła­da całe swo­je  ser­ce, bez cze­go nie wyobra­ża sobie życia. „Ta pra­ca jest dla mnie przede wszyst­kim źró­dłem ogrom­nej satys­fak­cji i rado­ści z dzie­le­nia się z inny­mi swo­imi talen­ta­mi, wyzwa­la­nia wła­snych wzru­szeń i pobu­dza­nia do wzru­szeń zarów­no chó­rzy­stów jak i słu­cha­czy” – mówi.

Od sacrum po rozrywkę

Reper­tu­ar chó­ru jest róż­no­rod­ny, co pozwa­la na uświet­nia­nie nie tyl­ko uro­czy­sto­ści stric­te uczel­nia­nych, ale gwa­ran­tu­je rów­nież wystę­py chó­ru w licz­nych kon­kur­sach i festi­wa­lach, zarów­no tych ogól­no­pol­skich jak i mię­dzy­na­ro­do­wych. Zespół wyko­nu­je utwo­ry patrio­tycz­ne, woj­sko­we, ale też utwo­ry sakral­ne oraz utwo­ry ludo­we – zarów­no pol­skie, jak i zagra­nicz­ne i utwo­ry roz­ryw­ko­we czy negro spi­ri­tu­als.

Dwu­ipół­go­dzin­ne pró­by chó­ru odby­wa­ją się dwa razy w tygo­dniu w Klu­bie WAT. Chó­rzy­ści mogą dokształ­cać się też w zakre­sie indy­wi­du­al­nej emi­sji gło­su. Kształ­ce­niem tech­ni­ki wokal­nej chó­rzy­stów zaj­mu­je się mgr Bogu­mi­ła Dziel-Waw­row­ska.

Reper­tu­ar jest tak dobra­ny, by z jed­nej stro­ny był dla chó­rzy­stów cie­ka­wy i roz­wi­jał ich umie­jęt­no­ści, a z dru­giej – by był dosto­so­wa­ny do aktu­al­ne­go pozio­mu zespo­łu. „Jed­no­cze­śnie w mia­rę moż­li­wo­ści, sta­ram się, by jak naj­wię­cej utwo­rów pozo­sta­wa­ło w naszym sta­łym kano­nie” – zazna­cza dr J. Kor­cza­go.

Spełniamy swoje marzenia

Począt­ko­wo w skład zespo­łu wcho­dzi­li jedy­nie stu­den­ci WAT, obec­nie nale­żą do nie­go rów­nież sym­pa­ty­cy oraz absol­wen­ci naszej Aka­de­mii. Mło­dzi arty­ści, któ­rzy pra­gną roz­wi­jać swo­je pasje. Całym ser­cem odda­ni muzy­ce. Nie­któ­rzy z nich to absol­wen­ci szkół muzycz­nych. Ale nie wszy­scy. Dla więk­szo­ści chó­rzy­stów spo­tka­nie z muzy­ką, pra­ca w zespo­le to reali­za­cja swe­go rodza­ju hob­by. Źró­dłem wspól­ne­go suk­ce­su zawsze jest cięż­ka pra­ca. Cza­sem trud­no jest pogo­dzić stu­dia z zaan­ga­żo­wa­niem w chó­rze. Szcze­gól­nie cięż­ko bywa w okre­sach sesji.

„Ale chcieć to móc. Trze­ba usta­lić sobie prio­ry­te­ty, potra­fić nie­kie­dy z cze­goś zre­zy­gno­wać, wie­dzieć co i kie­dy moż­na sobie odpu­ścić. Pró­by są wyjąt­ko­wym cza­sem. Mój staż w chó­rze to już ponad 5 lat, nawet nie wiem kie­dy to zle­cia­ło” – przy­zna­je Justy­na Zalew­ska, absol­went­ka WAT, obec­nie reali­zu­ją­ca Stu­dia Dok­to­ranc­kie w naszej uczel­ni.

„Stu­dia woj­sko­we są dosyć spe­cy­ficz­ne, jest bar­dzo dużo zajęć, któ­re nie­kie­dy koń­czą się w godzi­nach roz­po­czę­cia prób chó­ral­nych. Pomi­mo dużej ilo­ści zajęć sta­ram się jak naj­czę­ściej znaj­do­wać czas dla chó­ru, ponie­waż po każ­dej pró­bie mam wiel­ką satys­fak­cję ze śpie­wa­nia” – przy­zna­je st. szer. pchor. Miłosz Bro­da, stu­dent 4 roku Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Pra­ca w zespo­le uczy i przy­no­si wie­le nowych doświad­czeń. „Two­rze­nie muzy­ki to nie­sa­mo­wi­te uczu­cie, kształ­tu­ją­ce w nas wraż­li­wość, któ­rej moim zda­niem bar­dzo bra­ku­je w dzi­siej­szych cza­sach. Żyje­my szyb­ko, mar­twiąc się o codzien­ność, tym cza­sem muzy­ka daje nam chwi­le wytchnie­nia. Śpie­wa­jąc w zgra­nym zespo­le osób roz­wi­jam się zwra­ca­jąc uwa­gę na popraw­ną tech­ni­kę śpie­wu oraz wła­ści­wą inter­pre­ta­cję utwo­rów” – mówi Mag­da­le­na Koło­dziej­ska, stu­dent­ka 2 roku Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Do dziś wspo­mi­na kon­cert Glo­ria Patrii, któ­ry odbył się w Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej. Wzię­ło w nim udział wie­le war­szaw­skich chó­rów, a nie­któ­re utwo­ry wyko­ny­wa­ne były przez wszyst­kich chó­rzy­stów jed­no­cze­śnie. „Każ­dy kon­cert jest wyjąt­ko­wym prze­ży­ciem, ale szcze­gól­nie wspo­mi­nam kon­cert jubi­le­uszo­wy, któ­ry był pod­su­mo­wa­niem naszej pię­cio­let­niej pra­cy. Atmos­fe­ra panu­ją­ca pod­czas wyda­rze­nia była inna niż na pozo­sta­łych kon­cer­tach. Emo­cje się­ga­ły zeni­tu” – wspo­mi­na Adria­na Pru­si­now­ska, absol­went­ka Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

W zespo­le panu­je bar­dzo dobra, sym­pa­tycz­na atmos­fe­ra, chó­rzy­stów łączy wieź przy­jaź­ni i kole­żeń­stwa. Przy­na­leż­ność do Chó­ru Aka­de­mic­kie­go WAT to świet­na zaba­wa i dosko­na­ła oka­zja do zawie­ra­nia nowych, dłu­go­trwa­łych zna­jo­mo­ści. „Atmos­fe­ra w zespo­le jest bar­dzo rodzin­na. Każ­dy znaj­dzie tu swo­je miej­sce. Samo to, że spę­dza­my razem 5 godzin tygo­dnio­wo na pró­bach łączy nas ze sobą i powo­du­je two­rze­nie wię­zi mię­dzy nami. Do tego docho­dzą jesz­cze spo­tka­nia poza pró­ba­mi oraz let­nie i zimo­we warsz­ta­ty, gdzie jeste­śmy ze sobą 24 godzi­ny na dobę. Nie ma takiej moż­li­wo­ści, żeby wza­jem­nie się nie lubić, łączy nas prze­cież wspól­na pasja, śpiew” – stwier­dza Mar­ta Gorz­kow­ska, absol­went­ka Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki.

Mamy się czym pochwalić

Zespół aktyw­nie uczest­ni­czy w życiu kul­tu­ral­nym naszej Aka­de­mii. Wie­lo­krot­nie już two­rzył opra­wę muzycz­ną róż­nych uczel­nia­nych uro­czy­sto­ści (m. in. inau­gu­ra­cji roku aka­de­mic­kie­go, oko­licz­no­ścio­wych spo­tkań świą­tecz­nych, Spo­tka­nia Wigi­lij­ne­go Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z żoł­nie­rza­mi Woj­ska Pol­skie­go, Mszy Tele­wi­zyj­nej w Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach). Chór Aka­de­mic­ki WAT to lau­re­at licz­nych nagród. W lip­cu 2014 roku zespół zdo­był II nagro­dę na I Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Aka­de­mic­kich „Świę­ty Krzyż 2014” w Kiel­cach oraz nagro­dę Woje­wo­dy Świę­to­krzy­skie­go – Bożen­ty­ny Pał­ki-Koru­by. W listo­pa­dzie 2015 Chór naszej Aka­de­mii zdo­był I nagro­dę na XVIII Festi­wa­lu Chó­ral­nym Can­tio Lodzien­sis, a już mie­siąc póź­niej, tj. w grud­niu – zło­ty dyplom na 1st War­saw Adwent & Chri­st­mas Cho­ir Festi­wal. W paź­dzier­ni­ku 2016 roku zespół zdo­był I nagro­dę oraz nagro­dę spe­cjal­ną za naj­wyż­szą punk­ta­cję w kate­go­rii na III Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Chó­ral­nym Muzy­ki Sakral­nej Car­men Fidei oraz I nagro­dę i Zło­tą Lirę na XII War­szaw­skim Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Chó­ral­nym Var­so­via Can­tat. W maju 2017 Chór WAT zajął I miej­sce na XXXIV Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Muzy­ki Cer­kiew­nej Haj­nów­ka 2017.

Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to tak­że orga­ni­za­tor Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go Can­tat viWAT, któ­re­go I edy­cja odby­ła się w 2016, a II w 2018 roku.

Wisienka na torcie

Chór Aka­de­mic­ki WAT nadal zamie­rza repre­zen­to­wać Aka­de­mię na róż­nych festi­wa­lach, kon­kur­sach zarów­no kra­jo­wych, jak i mię­dzy­na­ro­do­wych. W pla­nach jest zor­ga­ni­zo­wa­nie III edy­cji Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go Can­tat viWAT. Chó­rzy­ści pla­nu­ją wziąć udział w zimo­wych warsz­ta­tach, któ­re są bar­dzo cen­ną skła­do­wą ich pra­cy. „Śpie­wać każ­dy może… zapra­sza­my do dołą­cze­nia do naszej chó­ral­nej rodzi­ny i prze­ży­cia przy­go­dy, któ­ra może stać się pasją na całe życie” – zachę­ca dr J. Kor­cza­go.

Anna Ambro­ziak
fot. Archi­wum Chó­ru Aka­de­mic­kie­go WAT

 

Zapra­sza­my na Kon­cer­ty Kolęd Chó­ru Aka­de­mic­kie­go WAT:

  • sobo­ta 18 stycz­nia 2020 po Mszy Świę­tej o godz. 18.00 w Koście­le Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Anio­łów na Bemo­wie (ul. Mar­kie­wi­cza 1),
  • nie­dzie­la 19 stycz­nia 2020 po Nabo­żeń­stwie o godz. 10.00 w Koście­le Ewan­ge­lic­ko-Augs­bur­skim pw. Wnie­bo­wstą­pie­nia Pań­skie­go w War­sza­wie (ul. Puław­ska 2a).