Strona główna » Aktualności » Gdzie studenci WAT mogą rozwijać swoje zainteresowania?

Gdzie studenci WAT mogą rozwijać swoje zainteresowania?

Jeśli jesteś pod­cho­rą­żym WAT i chcesz roz­wi­jać swo­je spraw­no­ści woj­sko­we lub inte­re­su­jesz się spa­do­chro­niar­stwem to mamy dla Cie­bie miej­sce w sze­re­gach dwóch sek­cji Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej: Woda Ląd Powie­trze WLPSek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT. Obie gru­py dzia­ła­ją jako ofi­cjal­ne sek­cje WAT. Pod okiem naj­lep­szych i naj­bar­dziej doświad­czo­nych instruk­to­rów odby­wa­ją się tu szko­le­nia pod­cho­rą­żych. To orga­ni­za­cje eli­tar­ne, aby do nich tra­fić, mło­dzi ludzie muszą wyka­zać się dosko­na­łą spraw­no­ścią fizycz­ną i bar­dzo dobry­mi wyni­ka­mi w nauce.

Od sali wykładowej do trudnych warunków górskich i poligonowych

Sek­cja Woda Ląd Powie­trze powsta­ła w 2014 r. i od począt­ku ist­nie­nia dzia­ła przy wspar­ciu Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go WAT. Współ­pra­cu­je ze sto­wa­rzy­sze­nia­mi para­mi­li­tar­ny­mi, cywil­ny­mi oraz jed­nost­ka­mi orga­ni­za­cyj­ny­mi resor­tu obro­ny naro­do­wej, m.in. z Jed­nost­ką Woj­sko­wą Koman­do­sów, Odzia­łem Spe­cjal­nym Żan­dar­me­rii Woj­sko­wej, Samo­dziel­nym Pod­od­dzia­łem Kontr­ter­ro­ry­stycz­nym Poli­cji w War­sza­wie, czy z były­mi żoł­nie­rza­mi wojsk spe­cjal­nych. Celem dzia­łal­no­ści WLP jest umoż­li­wie­nie pod­cho­rą­żym pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji i pozio­mu wyszko­le­nia woj­sko­we­go oraz kształ­to­wa­nie ich cech dowód­czych jako przy­szłej kadry ofi­cer­skiej Woj­ska Pol­skie­go. A dodat­ko­wo pro­mo­cja dzia­łal­no­ści naszej uczel­ni. W ramach szko­leń w cią­gu roku aka­de­mic­kie­go pro­wa­dzo­ne są zaję­cia teo­re­tycz­ne, reali­zo­wa­ne w salach wykła­do­wych oraz prak­tycz­ne, któ­re odby­wa­ją się w warun­kach gór­skich i poli­go­no­wych lub na tere­nie obiek­tów szko­le­nio­wych zaprzy­jaź­nio­nych jed­no­stek woj­sko­wych. „Szko­le­nie reali­zo­wa­ne jest w kil­ku warian­tach. Z jed­nej stro­ny orga­ni­zu­je­my szko­le­nie w ramach orga­ni­za­cji, w WAT oraz kil­ka razy w roku reali­zo­wa­ne są zaję­cia w górach. Dzię­ki wspar­ciu uczel­ni, pod­cho­rą­żo­wie odby­wa­ją rów­nież szko­le­nia zagra­nicz­ne m.in. w Rumu­nii, Maro­ko czy na Łotwie. Uczest­ni­czą też w zaję­ciach orga­ni­zo­wa­nych przez pod­mio­ty, z któ­ry­mi współ­pra­cu­je­my” – wyja­śnia ppłk Krzysz­tof Jaskól­ski, star­szy wykła­dow­ca Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go WAT, opie­kun sek­cji WLP.

Jedna organizacja, wiele sprawności

Poprzez dzia­łal­ność w WLP człon­ko­wie zdo­by­wa­ją sze­reg róż­no­rod­nych umie­jęt­no­ści z obsza­ru tak­ty­ki, strze­lec­twa, dowo­dze­nia, nawi­ga­cji i topo­gra­fii, medy­cy­ny pola wal­ki, sko­ków spa­do­chro­no­wych, nur­ko­wa­nia, wspi­nacz­ki, czy survi­va­lu. Daje to moż­li­wość spraw­dze­nia się w wie­lu spraw­no­ściach i zawo­dach. Żoł­nie­rze z WLP odno­szą wymier­ne suk­ce­sy. Przy­kła­dem jest m.in. zaję­cie 1 miej­sca (dru­ży­no­wo) na Mili­ta­ry Sports and Sho­oting Chal­len­ge w Ham­bur­gu (2019), 3 miej­sca (indy­wi­du­al­nie) w Gar­min Iron Tria­th­lon w Elblą­gu (2016) – dystans 1/4 Iron­man kate­go­ria M18, czy 2 miej­sca (dru­ży­no­wo) w Memo­ria­le im. gene­ra­ła bro­ni Wło­dzi­mie­rza Pota­siń­skie­go” (2019). Zain­te­re­so­wa­nie dzia­łal­no­ścią orga­ni­za­cji jest coraz więk­sze. „Każ­dy kan­dy­dat, któ­ry chce wstą­pić w nasze sze­re­gi zobli­go­wa­ny jest uczest­ni­czyć w nabo­rze i przejść go pozy­tyw­nie. Dotych­czas nabór obej­mo­wał test spraw­no­ścio­wy i dobo­we dzia­ła­nia tak­tycz­ne. Od tego roku nabór orga­ni­zo­wa­ny będzie w mar­cu, w nowej for­mu­le. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje już wkrót­ce na stro­nie WAT” – zapo­wia­da ppłk Jaskól­ski. „Pod­cho­rą­żych do WLP przy­cią­ga­ją atrak­cyj­ne ponad­pro­gra­mo­we kra­jo­we i zagra­nicz­ne szko­le­nia, umoż­li­wia­ją­ce roz­wój oso­bi­sty oraz pozna­wa­nie nowych obsza­rów wie­dzy. Ponad­to to dołą­cze­nie do wąskie­go gro­na osób dzia­ła­ją­cych w przy­ja­znej, peł­nej wspar­cia atmos­fe­rze” – doda­je.

Roz­sze­rze­niem dzia­łal­no­ści WLP jest Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT. Obie orga­ni­za­cje mają wspól­ne osią­gnię­cia. Na począt­ku czerw­ca 2019 r. dwóch człon­ków obu sek­cji uczest­ni­czy­ło w ultra­ma­ra­to­nie 2x Babia Góra. Bieg gór­ski, któ­ry  odby­wał się w wyjąt­ko­wo trud­nym tere­nie, roz­gry­wa­ny był na dystan­sie 55 km na tere­nie masy­wu Babiej Góry.

Asy przestworzy z WAT szkoli GROM

Gru­pa S3 WAT powsta­ła pod koniec 2017 r. Z ini­cja­ty­wą jej utwo­rze­nia wystą­pi­li Dariusz Boj­sza, absol­went WAT i Arka­diusz Majew­ski, wice­pre­zes I Oddzia­łu Związ­ku Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy w War­sza­wie, ope­ra­tor JW GROM. Wła­dze uczel­ni zaak­cep­to­wa­ły ten pomysł. Dzia­ła­nie S3 WAT wspie­ra Zwią­zek Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy ZPS oraz Fun­da­cja Teraz Woj­sko Pol­skie. Każ­dy pod­cho­rą­ży, któ­ry ukoń­czy kurs AFF może wstą­pić w sze­re­gi ZPS. Jesz­cze w maju 2017 r. dowód­ca JW GROM płk Mariusz Paw­luk wyra­ził zgo­dę na obję­cie pro­wa­dze­nia sek­cji przez ope­ra­to­ra GROM. To wła­śnie byli i aktu­al­ni żoł­nie­rze tej jed­nost­ki pro­wa­dzą szko­le­nia sek­cji spa­do­chro­nia­rzy. „Kon­takt z nimi odgry­wa rów­nież waż­ną rolę w przy­go­to­wa­niu men­tal­nym do służ­by w jed­nost­kach spe­cjal­nych. Przy­na­leż­ność do sek­cji to zaszczyt i honor, ale rów­nież ogrom­na odpo­wie­dzial­ność i obo­wią­zek. Bycie człon­kiem Sek­cji Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT to cią­gła pra­ca nad dosko­na­le­niem spraw­no­ści i wytrzy­ma­ło­ści fizycz­nej oraz odpor­no­ści psy­chicz­nej” – pod­kre­śla ppłk mgr inż. Michał Gaz­da, opie­kun sek­cji. Zazna­cza przy tym, że o przy­na­leż­ność do tej orga­ni­za­cji  mogą się ubie­gać pod­cho­rą­żo­wie, któ­rzy nie mają zale­gło­ści w nauce i pra­gną słu­żyć w jed­nost­kach spe­cjal­nych lub powietrz­no­de­san­to­wych. Zain­te­re­so­wa­nie sek­cją z roku na rok jest coraz więk­sze. W tym roku zgło­si­ło się dwa razy wię­cej pod­cho­rą­żych niż w roku ubie­głym. „Pod­cho­rą­żo­wie chcą dołą­czać do sek­cji w każ­dym momen­cie, jed­nak jest to nie­moż­li­we do cza­su nabo­ru, z któ­re­go wyła­nia­my 12 naj­lep­szych. Nabo­ry orga­ni­zo­wa­ne są raz lub dwa razy w roku. Do sek­cji mogą dołą­czać wyłącz­nie stu­den­ci woj­sko­wi” – pod­kre­śla ppłk. Gaz­da.

Praktyka wspiera teorię

Szko­le­nia to zaję­cia teo­re­tycz­ne i prak­tycz­ne ćwi­cze­nia w powie­trzu. W tym roku roz­pocz­ną się wyspe­cja­li­zo­wa­ne tre­nin­gi fizycz­ne przy­go­to­wu­ją­ce do trud­nej służ­by w woj­skach spe­cjal­nych czy powietrz­no­de­san­to­wych. W przy­szłym roku S3 WAT pla­nu­je szko­le­nia strze­lec­kie. Nie­dłu­go pod­cho­rą­żo­wie sek­cji przy­stą­pią rów­nież do szko­le­nia dla oddzia­łów spa­do­chro­no­wych, któ­re­go ukoń­cze­nie daje pra­wo nosze­nia eli­tar­ne­go zna­ku spa­do­chro­no­we­go wojsk powietrz­no­de­san­to­wych tzw. „Gapy”. „Żoł­nie­rze będą­cy człon­ka­mi S3 WAT po ukoń­cze­niu Aka­de­mii powin­ni posia­dać mini­mum świa­dec­two kwa­li­fi­ka­cji skocz­ka spa­do­chro­no­we­go PJ z kla­są wyszko­le­nia B (50 sko­ków), któ­re upraw­nia do samo­dziel­ne­go wyko­ny­wa­nia sko­ków bez nad­zo­ru instruk­to­ra oraz samo­dziel­ne­go ukła­da­nia cza­szy głów­nej lub świa­dec­two PJ C (200 sko­ków), któ­re dodat­ko­wo upraw­nia do wyko­ny­wa­nia sko­ków na poka­zach w tere­nie przy­god­nym w nocy i peł­nie­nia funk­cji wyrzu­ca­ją­ce­go z pokła­du stat­ku powietrz­ne­go” – tłu­ma­czy ppłk. Gaz­da. A co na to sami człon­ko­wie? „Pod­cho­rą­żo­wie bar­dzo cenią moż­li­wość odby­cia szko­le­nia AFF i roz­wo­ju spa­do­chro­no­we­go do świa­dec­twa PJ C pod okiem naj­lep­szych w Pol­sce instruk­to­rów z JW GROM. Doce­nia­ją to, że mogą się roz­wi­jać w wie­lu ścież­kach oraz zdo­by­wać nowych zna­jo­mych i zawie­rać nowe przy­jaź­nie. S3 WAT jest sek­cją, któ­ra gro­ma­dzi ludzi z pasją, ludzi któ­rzy chcą robić coś wię­cej, któ­rzy nie boją się oraz lubią wycho­dzić poza tak przy­jem­ną stre­fę kom­for­tu” – przy­zna­je czło­nek S3 WAT st. kpr. pchor. Kac­per Bier­nac­ki, stu­dent III roku.

Akrobacje w powietrzu

Waż­nym ele­men­tem sek­cji S3 WAT jest zespół akro­ba­cyj­ny Sky Magic – two­rzą go naj­lep­si spa­do­chro­nia­rze I Oddzia­łu Związ­ku Pol­skich Spa­do­chro­nia­rzy oraz pod­cho­rą­żo­wie S3 WAT. Zespół uczest­ni­czy w poka­zach lot­ni­czych oraz uro­czy­sto­ściach Woj­ska Pol­skie­go i WAT. Swo­je umie­jęt­no­ści zapre­zen­to­wał w maju 2018 r. pod­czas pod­nieb­nych Mię­dzy­na­ro­do­wych Poka­zów Lot­ni­czych Poznań Air Show. Debiut zespo­łu Sky Magic S3 WAT, jedy­nej wystę­pu­ją­cej wte­dy gru­py spa­do­chro­no­wej, wzbu­dził ogrom­ny podziw wie­lo­ty­sięcz­nej publicz­no­ści. Naj­bliż­sze pla­ny sek­cji to m.in. wystę­py zespo­łu akro­ba­cyj­ne­go Sky Magic S3 WAT na poka­zach lot­ni­czych w Jor­da­nii, któ­re odbę­dą się już w mar­cu oraz zdo­by­cie zna­ku spa­do­chro­no­we­go wojsk powietrz­no­de­san­to­wych i trze­cia edy­cja kur­su AFF dla nowo przy­ję­tych człon­ków S3 WAT.

Anna Ambro­ziak
fot. Archi­wum WLP i S3 WAT

W ramach cyklu „Gdzie stu­den­ci WAT mogą roz­wi­jać swo­je zain­te­re­so­wa­nia?” uka­zał się arty­kuł o Chó­rze Aka­de­mic­kim Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Już wkrót­ce kolej­ne orga­ni­za­cje i sek­cje stu­denc­kie WAT.