Strona główna » Aktualności » Fotonika − nauka przyszłości

Fotonika − nauka przyszłości

Naukow­cy z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki i Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wzię­li udział w tele­kon­fe­ren­cji poświę­co­nej tema­ty­ce świa­tła zor­ga­ni­zo­wa­nej z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Świa­tła. Łącz­nie 24 pre­le­gen­tów w tym 8 z WAT przed­sta­wi­ło naj­now­sze tech­no­lo­gie sto­so­wa­ne w pol­skim prze­my­śle foto­nicz­nym.   

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­to­wa­li naukow­cy z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii: prof. dr hab. inż. Leszek Jaro­sze­wicz, czł. kore­spon­dent PAN, dyrek­tor Insty­tu­tu Fizy­ki Tech­nicz­nej, dr inż. Jaro­sław Wró­bel i dr inż. Kac­per Gro­dec­ki oraz przed­sta­wi­cie­le Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki: prof. dr hab. inż. Zyg­munt Mier­czyk, dr inż. Marek Zyg­munt, dr inż. Mar­cin Kowal­ski, dr inż.  Roman Ostrow­ski i dr inż. Miron Kali­szew­ski. Gru­pa naszych eks­per­tów była zna­czą­ca, sta­no­wi­li oni aż jed­ną trze­cią wszyst­kich z 24 pre­le­gen­tów! Naukow­cy WAT przed­sta­wi­li m.in. zagad­nie­nia inno­wa­cyj­nych  tech­no­lo­gii i urzą­dzeń wyko­rzy­sty­wa­nych w Cen­trum Inży­nie­rii Bio­me­dycz­nej Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Pod­czas pół­to­ra­go­dzin­ne­go spo­tka­nia on-line, w któ­rym uczest­ni­czy­li przed­sta­wi­cie­le ośrod­ków nauko­wych i prze­my­słu bran­ży foto­nicz­nej zapre­zen­to­wa­no wie­le cie­ka­wo­stek zwią­za­nych z pro­ble­ma­ty­ką świa­tła. Zwró­co­no uwa­gę na rolę świa­tła w życiu czło­wie­ka, wymie­nio­ne zosta­ły  naj­now­sze sys­te­my sto­so­wa­ne w foto­ni­ce. Wyda­rze­nie oka­za­ło się też bar­dzo dobrą plat­for­mą do wymia­ny myśli nauko­wych.  

Foto­ni­ka to inter­dy­scy­pli­nar­na dzie­dzi­na nauki i tech­ni­ki, łączą­ca doko­na­nia opty­ki, elek­tro­ni­ki i infor­ma­ty­ki w celu opra­co­wy­wa­nia tech­nik i urzą­dzeń wyko­rzy­stu­ją­cych pro­mie­nio­wa­nie elek­tro­ma­gne­tycz­ne (oprócz radio­we­go) do prze­no­sze­nia i prze­twa­rza­nia infor­ma­cji. Foto­ni­ka jest w dużym stop­niu toż­sa­ma z opto­elek­tro­ni­ką, cho­ciaż nie ogra­ni­cza się tyl­ko do sty­ku elek­tro­ni­ki z opty­ką, ale zaj­mu­je się wszyst­kim, co ma zwią­zek z foto­na­mi i prze­twa­rza­niem infor­ma­cji.

Tele­kon­fe­ren­cję zor­ga­ni­zo­wa­ło Pol­ska Plat­for­ma Tech­no­lo­gicz­na Foto­ni­ki.  

Rela­cja on-line

Anna Ambro­ziak