» » Fizyka – okno na świat

Fizyka – okno na świat

wpis w: Aktualności | 0

XVII Ogól­no­pol­ska Sesja Kół Nauko­wych Fizy­ków (OSKNF) odby­ła się 14 – 17 grud­nia pod hasłem prze­wod­nim: „Fizy­ka – okno na świat”. Ta corocz­na kon­fe­ren­cja zrze­sza­ją­ca i przy­cią­ga­ją­ca mło­dych naukow­ców z całej Pol­ski zosta­ła zor­ga­ni­zo­wa­na po raz pierw­szy w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przez Koło Nauko­we Fizy­ków WAT.

Do udzia­łu w kon­fe­ren­cji Koło Nauko­we Fizy­ków WAT zapro­si­ło ponad 50 uczest­ni­ków, zarów­no stu­den­tów, jak i dok­to­ran­tów z kie­run­ków i spe­cjal­no­ści takich jak: fizy­ka tech­nicz­na, teo­re­tycz­na i doświad­czal­na, fizy­ka pla­zmy i syn­te­zy ter­mo­ją­dro­wej, elek­tro­ni­ka oraz opto­elek­tro­ni­ka, bio­fi­zy­ka, fizy­ka medycz­na, opty­ka, aku­sty­ka, astro­no­mia, inży­nie­ria mate­ria­ło­wa i z wie­lu innych.

Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji zapre­zen­to­wa­li swo­je pra­ce pod­czas pię­ciu sesji ple­nar­nych oraz sesji pla­ka­to­wej. Dodat­ko­wo zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne warsz­ta­ty na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki. Cie­szy­ły się one bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem uczest­ni­ków. O wyso­kim pozio­mie kon­fe­ren­cji świad­czy udział wybit­nych spe­cja­li­stów z pol­skich insty­tu­cji badaw­czych, uczel­ni oraz firm. Wykład inau­gu­ra­cyj­ny popro­wa­dził prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, pro­rek­tor ds. nauko­wych. Pro­fe­sor przed­sta­wił taj­ni­ki che­mii we wszech­świe­cie oraz uka­zał praw­dę o mani­pu­la­cjach dzien­ni­kar­skich w dzie­dzi­nie che­mii spo­żyw­czej i gospo­dar­czej. Kolej­ny gość spe­cjal­ny, świa­to­wej reno­my nauko­wiec prof. dr hab. inż. Anto­ni Rogal­ski, dzie­kan Wydzia­łu IV Nauk Tech­nicz­nych PAN poru­szył temat histo­rycz­ne­go spoj­rze­nia na roz­wój detek­to­rów pod­czer­wie­ni. Nato­miast dyrek­tor Cen­trum Fizy­ki Teo­re­tycz­nej PAN, dr hab. Lech Man­kie­wicz opo­wie­dział o moż­li­wo­ściach odby­cia stu­diów dok­to­ranc­kich w dzie­dzi­nach fizy­ki teo­re­tycz­nej i mate­ma­tycz­nej, a tak­że astro­fi­zy­ki i kosmo­lo­gii. Z kolei prof. dr. hab. Jerzy Wołow­ski z Insty­tu­tu Fizy­ki Pla­zmy i Lase­ro­wej Mikro­syn­te­zy przy­bli­żył uczest­ni­kom taj­ni­ki kon­tro­lo­wa­nej fuzji jądro­wej moż­li­wej do wyko­rzy­sta­nia do pro­duk­cji ener­gii bez­piecz­nej dla ludz­ko­ści i śro­do­wi­ska. Uczest­ni­cy kon­fe­ren­cji mie­li rów­nież moż­li­wość zapo­zna­nia się z nauką od stro­ny prze­my­sło­wej, a to dzię­ki patro­na­tom firm Vigo Sys­tem S.A. oraz Open­Stax Pol­ska.

Pod­czas corocz­nej sesji spra­woz­daw­czej Kół Nauko­wych Fizy­ków, przed­sta­wi­cie­le kół z całej Pol­ski przed­sta­wi­li swo­je osią­gnię­cia i pla­ny na przy­szłość. Podzie­li­li się swo­imi doświad­cze­nia­mi oraz wspól­nie wybra­li gospo­da­rzy kolej­nych dwóch edy­cji OSKNF.

Kon­fe­ren­cję zakoń­czy­ło wystą­pie­nie pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­ny Tykar­skiej, któ­ra wrę­czy­ła nagro­dy lau­re­atom w kate­go­riach pre­zen­ta­cja oraz pla­kat. Komi­sja w skła­dzie dr inż. Anna Kurzych, dr inż. Michał Dudek, dr inż. Prze­my­sław Mora­wiak, mgr inż. Olga Mar­kow­ska bar­dzo wyso­ko oce­ni­ła poziom tego­rocz­nych nagro­dzo­nych wystą­pień oraz pre­zen­ta­cji pla­ka­to­wych. Komi­sja nagro­dzi­ła nastę­pu­ją­ce pra­ce:

W kate­go­rii pre­zen­ta­cja:

  • I miej­sce: Miko­łaj Lewan­dow­ski, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, temat: „Loso­we spa­ce­ry kwan­to­we z mone­tą zależ­ną od poło­że­nia”;
  • II miej­sce: Wio­le­ta Rzę­sa, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, temat: „Tam się­gaj, gdzie wzrok nie się­ga – ana­li­za kore­la­cyj­na par czą­stek kaon-deu­te­ron”;
  • III miej­sce: Mate­usz Gala, Aka­de­mia Gór­ni­czo-Hut­ni­cza im Sta­ni­sła­wa Sta­szi­ca w Kra­ko­wie, temat: „Symu­la­cja roz­kła­du naprę­żeń w sta­wie bio­dro­wym z wyko­rzy­sta­niem meto­dy ele­men­tów skoń­czo­nych”;
  • Wyróż­nie­nie: Jaro­sław Ste­phan, Uni­wer­sy­tet Miko­ła­ja Koper­ni­ka w Toru­niu, temat: „Pro­to­gwiaz­dy z prze­glą­dów VANDAM i Her­schel Hi-GAL l=220°, w zakre­sie fal mili­me­tro­wych”.

W kate­go­rii pla­kat:

  • I miej­sce: Agniesz­ka Kamiń­ska, Uni­wer­sy­tet Gdań­ski, temat: „Bada­nia spek­tro­sko­po­we kom­plek­sów inklu­zyj­nych estru mety­lo­we­go kwa­su o-metok­sy p-mety­lo­ami­no­ben­zo­eso­we­go z β-cyklo­dek­stry­na­mi”;
  • II miej­sce: Szy­mon Mota­ła, Uni­wer­sy­tet im. Ada­ma Mic­kie­wi­cza w Pozna­niu, temat: „Pro­to­typ, wyko­na­nie i opro­gra­mo­wa­nie urzą­dze­nia do moni­to­ro­wa­nia ryt­mu pra­cy ser­ca z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii dru­ku 3D”;
  • III miej­sce: Mar­cin Sub­o­to­wicz, Poli­tech­ni­ka Gdań­ska, temat: „Wid­ma elek­tro­ab­sorp­cji orga­nicz­ne­go kom­plek­su rute­nu [Ru(bpy)3]2+2PF6-”;
  • Wyróż­nie­nie: Jakub Wój­cic­ki, Poli­tech­ni­ka War­szaw­ska, temat: „Bada­nie widm elek­tro­no­we­go rezo­nan­su para­ma­gne­tycz­ne­go i UV cukrów na potrze­by dozy­me­trii pro­mie­nio­wa­nia joni­zu­ją­ce­go”.

Orga­ni­za­to­rzy XVII Ogól­no­pol­skiej Sesji Kół Nauko­wych Fizy­ków skła­da­ją podzię­ko­wa­nia za patro­nat mery­to­rycz­ny oraz finan­so­wy: prof. dr. hab. inż. Sta­ni­sła­wo­wi Cudzi­ło, prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fo­wi Czu­pryń­skie­mu, dr hab. inż. Marze­nie Tykar­skiej, prof. dr. hab. inż. Anto­nie­mu Rogal­skie­mu, dr. hab. Lecho­wi Man­kie­wi­czo­wi, prof. dr. hab. Jerze­mu Wołow­skie­mu, Kor­dia­no­wi Lip­skie­mu, Łuka­szo­wi Kubi­szyn, Pau­li­nie Szczu­ciń­skiej.

W skład komi­te­tu orga­ni­za­cyj­ne­go kon­fe­ren­cji weszli zarów­no doświad­cze­ni, jak i nowi człon­ko­wie koła: mgr inż. Kata­rzy­na Gała­dyk, pchor. Bar­tło­miej Gibu­ła, mgr inż. Emi­lia Gomół­ka, mgr inż. Iwo­na Jaku­bow­ska, mgr inż. Alek­san­dra Kal­bar­czyk, mgr inż. Joan­na Korec, mgr inż. Joan­na Moś, pchor. Tomasz Okoń, mgr inż. Nata­lia Przy­bysz, mgr inż. Rena­ta Zawi­sza. Prze­wod­ni­czą­cą komi­te­tu była mgr inż. Olga Mar­kow­ska, a opie­ku­nem nauko­wym dr inż. Anna Kurzych.

Wię­cej na stro­nie XVII OSKNF: http://​osknf​.wtc​.wat​.edu​.pl/

Komi­tet Orga­ni­za­cyj­ny OSKNF