Strona główna » Aktualności » Finaliści Olimpiady Wiedzy Technicznej z gwarancją indeksu

Finaliści Olimpiady Wiedzy Technicznej z gwarancją indeksu

Indek­sy wybra­nych uczel­ni otrzy­ma­ją tego­rocz­ni fina­li­ści i lau­re­aci XLVII Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej; ucznio­wie tech­ni­ków z tego gro­na będą rów­nież zwol­nie­ni z pisem­nej czę­ści egza­mi­nu zawo­do­we­go. Inter­dy­scy­pli­nar­ną olim­pia­dę zor­ga­ni­zo­wa­ły Fede­ra­cja Sto­wa­rzy­szeń Nauko­wo-Tech­nicz­nych Naczel­na Orga­ni­za­cja Tech­nicz­na oraz Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na w War­sza­wie.

W zawo­dach kra­jo­wych wzię­ła udział jed­na uczen­ni­ca i 38 uczniów, w tym 15 osób w gru­pie tema­tycz­nej elek­trycz­no-elek­tro­nicz­nej i 24 osób w gru­pie mecha­nicz­no-budow­la­nej. Zawo­dy pole­ga­ły na roz­wią­za­niu jed­ne­go z dwóch zapro­po­no­wa­nych zadań oraz pro­ble­mu tech­nicz­ne­go z wybra­nej gru­py tema­tycz­nej. Pra­ce zawod­ni­ków były oce­nia­ne przez auto­rów zadań. Wszy­scy uzy­ska­li wyma­ga­ną regu­la­mi­nem licz­bę punk­tów nie­zbęd­nych do uzy­ska­nia tytu­łu fina­li­sty. Wyło­nio­no 17 lau­re­atów.

Naj­lep­szym zawod­ni­kiem w gru­pie elek­trycz­no-elek­tro­nicz­nej oka­zał się Szy­mon Strzel­czyk, któ­ry zdo­był 93 na 100 punk­tów. Otrzy­ma on tytuł lau­re­ata z nume­rem 929 (lau­re­aci zdo­by­wa­ją kolej­ne nume­ry w cią­gu 47 lat od pierw­szej edy­cji Olim­pia­dy w 1974 r.). Opie­ku­nem nauko­wym lau­re­ata jest Paweł Kelm. Szy­mon jest uczniem Tech­ni­kum Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii w Zespo­le Szkół Ponad­pod­sta­wo­wych im. Jana Paw­ła II w Klesz­czo­wie. Poza nim wyło­nio­no 6 lau­re­atów, zosta­li nimi (w kolej­no­ści od naj­wyż­szej uzy­ska­nej punk­ta­cji): Krzysz­tof Słon­ka, Karol Wilk, Wik­tor Nowac­ki, Marek Paw­łow­ski, Mate­usz Waw­rzy­niak i Piotr Sowiń­ski.

Naj­lep­szy w gru­pie mecha­nicz­no-budow­la­nej był Kor­ne­liusz Obar­ski, któ­ry zdo­był 92 punk­ty. Uczeń Pry­wat­ne­go Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Kró­lo­wej Jadwi­gi w Lubli­nie pozo­sta­wał pod opie­ką nauko­wą Pio­tra Kono­no­wi­cza. Oprócz nie­go wyło­nio­no 9 lau­re­atów. Są to (tak­że w kolej­no­ści od naj­wyż­szej uzy­ska­nej punk­ta­cji): Michał Tro­ja­now­ski, Bar­tosz Dąbrow­ski, Igor Kędzie­raw­ski, Adam  Sta­now­ski, Piotr Klu­ba, Filip Lan­gie­wicz, Alek­san­der Sarzy­niak i Kac­per Omie­liań­czyk.

Lau­re­aci i fina­li­ści zawo­dów cen­tral­nych mają zagwa­ran­to­wa­ne przy­ję­cie na okre­ślo­ne kie­run­ki stu­diów, zgod­ne z uchwa­ła­mi Sena­tów uczel­ni tech­nicz­nych w Pol­sce, a ucznio­wie tech­ni­ków – zwol­nie­nie z pisem­ne­go eta­pu egza­mi­nu zawo­do­we­go. Wykaz zawo­dów, w któ­rych te upraw­nie­nia obo­wią­zu­ją, publi­ku­je Cen­tral­na Komi­sja Egza­mi­na­cyj­na.

Finał XLVII Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej odbył się 22 maja w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W komi­sji nad­zo­ru­ją­cej prze­bieg zawo­dów zasie­dli: dr inż. Ewe­li­na Maj­da-Zdan­ce­wicz, pro­dzie­kan ds. stu­denc­kich oraz płk dr inż. Jaro­sław Bugaj, zastęp­ca dzie­ka­na – pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki WAT, a ze stro­ny Komi­te­tu Głów­ne­go Olim­pia­dy Wie­dzy Tech­nicz­nej: prof. dr hab. inż. Sta­ni­sław Win­cen­ciak, prof. dr hab. inż. Woj­ciech Radom­ski i dr hab. inż. Maciej Jawor­ski, prof.  Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej.

Komi­te­to­wi Głów­ne­mu olim­pia­dy prze­wod­ni­czy prof. Sta­ni­sław Win­cen­ciak z Poli­tech­ni­ki War­szaw­skiej. Celem Olim­pia­dy jest budze­nie i roz­wi­ja­nie zain­te­re­so­wa­nia tech­ni­ką, pod­no­sze­nie kul­tu­ry tech­nicz­nej, przy­go­to­wa­nie do podej­mo­wa­nia dal­sze­go kształ­ce­nia i samo­dziel­ne­go zdo­by­wa­nia wie­dzy oraz wykry­wa­nie i sty­mu­lo­wa­nie aktyw­no­ści poznaw­czej mło­dzie­ży uzdol­nio­nej.

Zawo­dy OWT są trzy­stop­nio­we. Eli­mi­na­cje szkol­ne pole­ga­ły na roz­wią­za­niu zesta­wu testów i kil­ku zadań. W eli­mi­na­cjach okrę­go­wych, zawod­ni­cy roz­wią­zy­wa­li zada­nia w wybra­nych gru­pach tema­tycz­nych. Tema­ty­ka zadań doty­czy­ła sta­ty­ki kon­struk­cji, kine­ma­ty­ki ruchu brył, ter­mo­dy­na­mi­ki, praw fizy­ki oraz budo­wy mate­rii, a tak­że obwo­dów prą­du sta­łe­go i prze­mien­ne­go z ele­men­ta­mi pasyw­ny­mi, obli­cza­nia para­me­trów elek­trycz­nych pod­sta­wo­wych ele­men­tów i ukła­dów elek­tro­nicz­nych oraz prze­kształ­ca­nia sys­te­mów cyfro­wych na pozio­mie wyma­gań dopeł­nia­ją­cych z przed­mio­tów takich jak mate­ma­ty­ka, fizy­ka, che­mia, mecha­ni­ka ogól­na, elek­tro­tech­ni­ka, elek­tro­ni­ka i pod­sta­wy mier­nic­twa elek­trycz­ne­go.

Zawar­tość tema­tów sko­re­lo­wa­na jest z pod­sta­wą pro­gra­mo­wą kształ­ce­nia ogól­ne­go dla lice­ów ogól­no­kształ­cą­cych, któ­rych ucznio­wie sta­no­wią naj­więk­szą gru­pę uczest­ni­ków OWT oraz tech­ni­ków o pro­fi­lach mecha­nicz­nym, budow­la­nym, elek­trycz­nym i elek­tro­nicz­nym.

red. Karo­li­na Dusz­czyk
fot. Seba­stian Jurek