» » Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

Finał X Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego

wpis w: Aktualności | 0

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na od 10 lat jest orga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go, pro­fe­so­ra, rek­to­ra-komen­dan­ta uczel­ni w latach 1967 – 1974, wybit­ne­go naukow­ca, fizy­ka spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w zakre­sie mikro­syn­te­zy ter­mo­ją­dro­wej, człon­ka rze­czy­wi­ste­go PAN. 15 mar­ca 2019 r. do fina­łu X edy­cji kon­kur­su przy­stą­pi­ło 89 uczest­ni­ków wyło­nio­nych spo­śród 1000 uczniów lice­ów ogól­no­kształ­cą­cych i tech­ni­ków. Eli­mi­na­cje zosta­ły prze­pro­wa­dzo­ne w grud­niu 2018 roku w 60 szko­łach śred­nich, nie tyl­ko tak jak w przy­pad­ku wcze­śniej­szych edy­cji w szko­łach obję­tych patro­na­tem nauko­wym WAT. Zwy­cięz­cą tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su został Jan Ada­mek z II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Pio­tra Fir­le­ja w Lubar­to­wie, nato­miast tytu­łem naj­lep­sze­go fina­li­sty ze szko­ły im. gen. Kali­skie­go Komi­sja Kon­kur­so­wa wyróż­ni­ła Ada­ma Neu­man­na z Zespo­łu Szkół Mecha­nicz­nych Elek­trycz­nych i Elek­tro­nicz­nych w Toru­niu.

„To Wy kie­dyś będzie­cie zaj­mo­wać się nauką. A na pew­no macie świa­do­mość, że w nauce, wśród nauk ści­słych, poli­tech­nicz­nych, bez mate­ma­ty­ki dale­ko nie zaj­dzie­my” – pod­kre­ślał pro­rek­tor ds. nauko­wych prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski pod­czas uro­czy­ste­go roz­po­czę­cia kon­kur­su. Jubi­le­uszo­wa edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Kali­skie­go odby­ła się w roku szcze­gól­nym ponie­waż Senat RP ogło­sił rok 2019 rokiem mate­ma­ty­ki. „Po odzy­ska­niu nie­pod­le­gło­ści wio­sną 1919 r. powsta­ło Kra­kow­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­tycz­ne, któ­re w cią­gu kil­ku mie­się­cy prze­kształ­ci­ło się w Pol­skie Towa­rzy­stwo Mate­ma­tycz­ne. To wła­śnie ten rok trak­tu­je­my jako jubi­le­uszo­wy” – powie­dział dr Lucjan Kowal­ski z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT.

Lau­re­ata­mi X Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go zosta­li:

  • Jan Ada­mek z II Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Pio­tra Fir­le­ja w Lubar­to­wie – I miej­sce,
  • Maciej Waw­ry­niuk z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. ONZ w Bił­go­ra­ju – II miej­sce,
  • Arka­diusz Kniaź z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. Boha­te­rów Pory­to­we­go Wzgó­rza w Jano­wie Lubel­skim – III miej­sce,
  • Prze­my­sław Kola­szyń­ski z I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go im. ONZ w Bił­go­ra­ju – IV miej­sce,
  • Bar­tosz Kuraś z Zespo­łu Szkół Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce im. Kró­lo­wej Elż­bie­ty z Pil­czy w Pili­cy – V miej­sce.

Zwy­cięz­cy kon­kur­su po pomyśl­nie zda­nej matu­rze będą mieć zapew­nio­ne miej­sca na wybra­nych przez sie­bie kie­run­kach stu­diów w WAT oraz bez­płat­ne zakwa­te­ro­wa­nie w domu stu­denc­kim pod­czas pierw­sze­go roku stu­diów. Ponad­to w roku uzy­ska­nia świa­dec­twa matu­ral­ne­go, w przy­pad­ku pod­ję­cia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej lau­re­aci otrzy­ma­ją sty­pen­dium nauko­we. Wszyst­kim wyróż­nio­nym wrę­czo­no rów­nież nagro­dy rze­czo­we ufun­do­wa­ne przez spon­so­rów kon­kur­su: Bur­mi­strza Bło­nia, Bur­mi­strza Dziel­ni­cy Wola m. st. War­sza­wy oraz Sta­ro­stę Socha­czew­skie­go.

Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek wrę­cza­jąc pucha­ry i nagro­dy zwy­cięz­com kon­kur­su pogra­tu­lo­wał wszyst­kim uczest­ni­kom, jak rów­nież ich nauczy­cie­lom, któ­rzy tak dobrze przy­go­to­wa­li swo­ich uczniów. „Samo to, że tu jeste­ście świad­czy o tym, że jeste­ście naj­lep­si w swo­ich śro­do­wi­skach, odważ­ni, by sta­wiać czo­ła trud­no­ściom. Wła­śnie takich osób poszu­ku­je Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na” – powie­dział gen. Szczu­rek. Dodał rów­nież, że 1 wrze­śnia 2019 r. przy WAT roz­pocz­nie dzia­łal­ność Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne. „Dosta­ną się tam naj­lep­si z naj­lep­szych, któ­rzy w przy­szło­ści zasi­lą Woj­ska Obro­ny Cybre­prze­strze­ni. Prze­każ­cie swo­im młod­szym kole­gom o tych moż­li­wo­ściach” – dodał rek­tor-komen­dant WAT.

Auto­ra­mi zadań i pytań testo­wych, zarów­no w eli­mi­na­cjach, jak i w fina­le (we wszyst­kich edy­cjach Kon­kur­su) są doświad­cze­ni nauczy­cie­le aka­de­mic­cy z Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii (IMiK) Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT – dr Lucjan Kowal­ski i mgr Woj­ciech Matu­szew­ski. Finał został podzie­lo­ny na dwie czę­ści. W pierw­szej, pisem­nej uczest­ni­cy przy­stą­pi­li do roz­wią­zy­wa­nia trzech zadań pro­ble­mo­wych, zaś w czę­ści dru­giej odpo­wia­da­li na 10 pytań testo­wych. Do każ­de­go pyta­nia poda­ne były 4 odpo­wie­dzi, z któ­rych jed­na, dwie, trzy lub czte­ry były popraw­ne. Wyni­ki testów oce­nia­ła Komi­sja Kon­kur­so­wa skła­da­ją­cą się z kil­ku­na­stu nauczy­cie­li aka­de­mic­kich IMiK.

Celem kon­kur­su jest stwa­rza­nie moż­li­wo­ści spraw­dze­nia pozio­mu wie­dzy uczniów z mate­ma­ty­ki, roz­wi­ja­nie ich uzdol­nień w tej dzie­dzi­nie, a tak­że odkry­wa­nie mło­dych mate­ma­tycz­nych talen­tów. Jest to rów­nież dosko­na­ła oka­zja do zain­te­re­so­wa­nia mło­dzie­ży stu­dia­mi poli­tech­nicz­ny­mi, w szcze­gól­no­ści stu­dia­mi w WAT oraz do popu­la­ry­zo­wa­nia wie­dzy o gene­ra­le Syl­we­strze Kali­skim.

„Na patro­na kon­kur­su wybra­li­śmy prof. Syl­we­stra Kali­skie­go nie­przy­pad­ko­wo. Prof. Kali­ski był wie­lo­let­nim wykła­dow­cą i pra­cow­ni­kiem nauko­wym WAT, pasjo­nu­ją­cym się mate­ma­ty­ką oraz zasto­so­wa­niem jej w fizy­ce, szcze­gól­nie w fizy­ce pla­zmy” – mówił dyrek­tor Insty­tu­tu Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki dr hab. Marek Koj­dec­ki. Wię­cej infor­ma­cji na temat patro­na kon­kur­su moż­na było wysłu­chać pod­czas wykła­du dr. hab. inż. Jerze­go Zie­liń­skie­go pt. „Pro­fe­sor Kali­ski – pra­co­ho­lik, wizjo­ner, pasjo­nat życia”. Pod­czas, gdy fina­li­ści w sku­pie­niu roz­wią­zy­wa­li zada­nia kon­kur­so­we, nauczy­cie­le wysłu­cha­li tak­że wykła­du prof. dr. hab. inż. Krzysz­to­fa Czu­pryń­skie­go pt. „Che­mia nad­zwy­czaj­nym zagro­że­niem bez­pie­czeń­stwa czło­wie­ka” oraz wykła­du prof. dr. hab. inż. Lesz­ka Jaro­sze­wi­cza pt. „Ewo­lu­cja poglą­dów fizycz­nych na poję­cie cza­su i prze­strze­ni”.

Licz­ba uczest­ni­ków kon­kur­su rośnie z roku na rok. W dzie­się­ciu edy­cjach wzię­ło udział łącz­nie ponad 8000 uczniów, nie­któ­rzy już dwu- i trzy­krot­nie.

Orga­ni­za­to­ra­mi X Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Mate­ma­tycz­ne­go im. gen. Syl­we­stra Kali­skie­go byli Insty­tut Mate­ma­ty­ki i Kryp­to­lo­gii Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki oraz Dział Spraw Stu­denc­kich. Hono­ro­wy patro­nat nad wyda­rze­niem spra­wo­wał JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Seba­stian Jurek