Strona główna » Aktualności » Europejscy partnerzy coraz bardziej zainteresowani wojskowymi uczelniami technicznymi

Europejscy partnerzy coraz bardziej zainteresowani wojskowymi uczelniami technicznymi

Przed­sta­wi­cie­le euro­pej­skich uczel­ni woj­sko­wych, w tym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wzię­li udział w 42 posie­dze­niu Imple­men­ta­tion Gro­up, któ­re odby­ło się 23 i 24 maja w austriac­kiej Tere­zjań­skiej Aka­de­mii Woj­sko­wej. Pod­czas dwu­dnio­we­go spo­tka­nia uczel­nie przed­sta­wi­ły swo­je osią­gnię­cia zwią­za­ne z wymia­ną stu­den­tów woj­sko­wych oraz pro­po­zy­cje wspól­nych szko­leń w ramach tzw. Era­smu­sa woj­sko­we­go. Posie­dze­nie zgro­ma­dzi­ło ponad 60 przed­sta­wi­cie­li uczel­ni woj­sko­wych z Austrii, Rumu­nii, Por­tu­ga­lii, Hisz­pa­nii, Fin­lan­dii, Esto­nii, Włoch, Łotwy, Buł­ga­rii, Pol­ski, Fran­cji, Bel­gii, Holan­dii, Węgier, Gre­cji, Chor­wa­cji, Sło­we­nii oraz Nie­miec.

Jed­nym z głów­nych punk­tów spo­tka­nia była pre­zen­ta­cja rapor­tów z prze­pro­wa­dzo­nych szko­leń i wyda­rzeń inte­gru­ją­cych stu­den­tów woj­sko­wych w ramach wspól­nej euro­pej­skiej świa­do­mo­ści obron­nej oraz omó­wie­nie nowych pro­po­zy­cji. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na przed­sta­wi­ła raport z zawo­dów spor­to­wych Sport and Sho­oting Games zor­ga­ni­zo­wa­nych na począt­ku maja oraz infor­ma­cje o zbli­ża­ją­cym się modu­le Advan­ced Tech­no­lo­gies in Bor­ders Surve­il­lan­ce, przy­go­to­wy­wa­nym wspól­nie przez wydzia­ły Cyber­ne­ty­ki, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Elek­tro­ni­ki, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki. Zapo­wie­dzia­no rów­nież pierw­szą mię­dzy­na­ro­do­wą kon­fe­ren­cję o naucza­niu języ­ka w uczel­niach woj­sko­wych, któ­ra odbę­dzie się w WAT w paź­dzier­ni­ku 2019 r.

Waż­nym ele­men­tem spo­tka­nia było wystą­pie­nie pro­rek­to­ra rumuń­skiej Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my, kmdr. prof. Cri­stia­na-Emi­la Mol­do­ve­anu, któ­ry pod­su­mo­wał dotych­cza­so­wą współ­pra­cę z WAT oraz przed­sta­wił zało­że­nia wspól­ne­go seme­stru tech­nicz­ne­go. W przy­szło­ści będzie on roz­wi­ja­ny w ramach wspól­ne­go pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go. Na posie­dze­niu gru­py zde­cy­do­wa­no rów­nież, aby współ­pra­cę uczel­ni tech­nicz­nych włą­czyć do głów­nych tema­tów posie­dzeń jako tzw. Line of Deve­lop­ment (LoD).

Coraz wię­cej uczel­ni woj­sko­wych dostrze­ga istot­ną rolę tech­ni­ki we współ­cze­snym kształ­ce­niu, dołą­cza­jąc tym samym do pane­lu dys­ku­syj­ne­go uczel­ni tech­nicz­nych w ramach posie­dzeń Gru­py Imple­men­ta­cyj­nej.

płk Mariusz Gon­tar­czyk
fot. Syme­on Zambas, płk Mariusz Gon­tar­czyk