Strona główna » Aktualności » ETIUDA NCN dla doktorantek WAT

ETIUDA NCN dla doktorantek WAT

Dok­to­rant­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mgr Mar­ta Pytlar­czyk z Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii i mgr inż. Mal­wi­na Liszew­ska z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki otrzy­ma­ły sty­pen­dia dok­tor­skie w ramach kon­kur­su ETIUDA Naro­do­we­go Cen­trum Nauki. W siód­mej edy­cji kon­kur­su wnio­ski zło­ży­ło 381 dok­to­ran­tów, a finan­so­wa­nie uzy­ska­ło 159 z nich. Comie­sięcz­ne wspar­cie w wyso­ko­ści 4,5 tys. zło­tych pozwo­li sty­pen­dy­stom reali­zo­wać bada­nia w wybra­nym przez sie­bie obsza­rze.

ETIUDA to kon­kurs skie­ro­wa­ny do osób przy­go­to­wu­ją­cych roz­pra­wę dok­tor­ską i sta­wia­ją­cych pierw­sze kro­ki na ścież­ce swo­jej karie­ry nauko­wej. W ramach sty­pen­dium o łącz­nej kwo­cie 97 676 zł, mgr inż. Mal­wi­na Liszew­ska będzie reali­zo­wać roz­pra­wę dok­tor­ską doty­czą­cą zbu­do­wa­nia prze­no­śne­go spek­tro­me­tru rama­now­skie­go oraz dobra­nia odpo­wied­nie­go pod­ło­ża SERS, któ­re umoż­li­wi wykry­wa­nie śla­do­wych ilo­ści mate­ria­łów wybu­cho­wych. Bada­nia nad pro­jek­tem zaty­tu­ło­wa­nym „Sys­tem detek­cji i iden­ty­fi­ka­cji mate­ria­łów wybu­cho­wych z zasto­so­wa­niem wzmoc­nio­nej powierzch­nio­wo spek­tro­sko­pii Rama­na” będzie reali­zo­wa­ła w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT.

Mgr Mar­ta Pytlar­czyk, któ­rej przy­zna­no sty­pen­dium o łącz­nej kwo­cie 137 960 zł, reali­zo­wać będzie pro­jekt pt. „Syn­te­za i bada­nie nema­tycz­nych mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych o zwięk­szo­nej foto­che­micz­nej sta­bil­no­ści w zakre­sie pro­mie­nio­wa­nia UVA-VIS”. Pro­jekt doty­czy otrzy­ma­nia nowych, uni­ka­to­wych nema­tycz­nych mate­ria­łów cie­kło­kry­sta­licz­nych. Bada­nia reali­zo­wa­ne będą na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii  Che­mii WAT.

Wszy­scy lau­re­aci kon­kur­su ETIUDA otrzy­ma­li sty­pen­dia nauko­we na okres od 6 do 12 mie­się­cy. W ramach sty­pen­dium odbę­dą rów­nież staż zagra­nicz­ny trwa­ją­cy od 3 do 6 mie­się­cy w wybra­nym ośrod­ku nauko­wym. Mgr inż. Mal­wi­na Liszew­ska będzie reali­zo­wać bada­nia w City Col­le­ge of New York (CCNY) w Nowym Jor­ku w gru­pie prof. Joh­na Lom­bar­die­go. Z kolei mgr Mar­ta Pytlar­czyk pół­rocz­ny staż odbę­dzie w  Toy­oha­shi Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy w Japo­nii, w zespo­le prof.  Hide­to Tsu­ji. Fina­li­ści kon­kur­su zobo­wią­zu­ją się rów­nież do uzy­ska­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra w ter­mi­nie do 12 mie­się­cy po zakoń­cze­niu pobie­ra­nia sty­pen­dium i nie wcze­śniej niż 6 mie­się­cy od cza­su roz­po­czę­cia pobie­ra­nie.

Lista ran­kin­go­wa

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT