Strona główna » Aktualności » Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa rozpoczęło działalność

Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa rozpoczęło działalność

„Dziś powo­łu­je­my Eks­perc­kie Cen­trum Szko­le­nia Cyber­bez­pie­czeń­stwa. Liczę, że Cen­trum wkrót­ce sta­nie się uzna­ną mię­dzy­na­ro­do­wą mar­ką. Chciał­bym, aby wie­dza pol­skich eks­per­tów w dzie­dzi­nie cyber­bez­pie­czeń­stwa była wyko­rzy­sty­wa­na nie tyl­ko na potrze­by Sił Zbroj­nych RP, ale tak­że wojsk pozo­sta­łych kra­jów Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go” – powie­dział mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak pod­czas inau­gu­ra­cji Eks­perc­kie­go Cen­trum Szko­le­nia Cyber­bez­pie­czeń­stwa.

Eks­perc­kie Cen­trum Szko­le­nia Cyber­bez­pie­czeń­stwa to insty­tu­cja pod­le­ga­ją­ca bez­po­śred­nio Mini­stro­wi Obro­ny Naro­do­wej. Głów­nym zada­niem Cen­trum jest przy­go­to­wa­nie kadr w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa, kryp­to­lo­gii i IT pod budo­wa­ne Woj­ska Obro­ny Cyber­prze­strze­ni. Zada­nie to ma być zre­ali­zo­wa­ne do 2022 r. Utwo­rze­nie Cen­trum sta­no­wi ele­ment pro­gra­mu MON – Cyber​.mil​.pl, któ­re­go celem jest zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa pań­stwa i oby­wa­te­li w cyber­prze­strze­ni. Szko­le­nia żoł­nie­rzy roz­po­czę­ły się już na począt­ku listo­pa­da. Odby­wa­ją się na tere­nie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej oraz w Wał­czu, gdzie sta­cjo­nu­je 100 Bata­lion Łącz­no­ści.

W uro­czy­sto­ści wziął udział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak. Z uwa­gi na ogra­ni­cze­nia zwią­za­ne z COVID-19 inau­gu­ra­cja ECSC odby­ła się w for­mu­le hybry­do­wej. Cześć osób, w tym rek­tor-komen­dant WAT, dyrek­tor ECSC Paweł Dziu­ba i dyrek­tor Naro­do­we­go Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni gen. bryg. Karol Molen­da uczest­ni­czy­li oso­bi­ście w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Szef MON Mariusz Błasz­czak oraz pozo­sta­li uczest­ni­cy, w tym rek­to­rzy innych uczel­ni woj­sko­wych, łączy­li się w try­bie on-line. 

„Wzo­rem innych państw, takich jak Sta­ny Zjed­no­czo­ne, Izra­el czy Esto­nia, zale­ża­ło nam na utwo­rze­niu jed­nost­ki, któ­ra będzie od począt­ku do koń­ca odpo­wie­dzial­na za kształ­ce­nie eks­per­tów stric­te na potrze­by armii w obsza­rze cyber­bez­pie­czeń­stwa i IT. Żad­ne, nawet naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nal­ne szko­le­nie komer­cyj­ne, nie mogło w peł­ni zaspo­ko­ić potrzeb w tym zakre­sie. Bowiem żad­na fir­ma nie ma i nie może mieć peł­nej wie­dzy na temat woj­sko­wych zaso­bów, sys­te­mów i kom­pe­ten­cji. Wszak nikt nie wie lepiej niż żoł­nie­rze, jakie są potrze­by szko­le­nio­we armii. Jestem pewien, że nowa jed­nost­ka pozwo­li zna­czą­co zwięk­szyć dostęp­ność i uatrak­cyj­nić ofer­tę szko­leń z zakre­su IT dla sze­ro­kie­go gro­na odbior­ców” – powie­dział mini­ster obro­ny naro­do­wej Mariusz Błasz­czak.

Szef MON zazna­czył też, jak waż­ną rolę peł­ni bez­pie­czeń­stwo w sie­ci, zwłasz­cza w dobie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, kie­dy wie­le dzie­dzin życia spo­łecz­ne­go musia­ło wręcz z dnia  na dzień prze­nieść się do Inter­ne­tu. „W tej sytu­acji zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa sie­ci tele­in­for­ma­tycz­nych i zaso­bów infor­ma­cyj­nych sta­ło się obec­nie bar­dziej niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej jed­nym z naj­po­waż­niej­szych wyzwań” – mówił.  

WAT wspiera funkcjonowanie ECSC

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na wnio­sła szcze­gól­ny wkład w orga­ni­za­cję Eks­perc­kie­go Cen­trum Szko­le­nia Cyber­bez­pie­czeń­stwa. Przy­po­mniał o tym w swo­im prze­mó­wie­niu dyrek­tor Cen­trum Paweł Dziu­ba, kie­ru­jąc podzię­ko­wa­nia na ręce rek­to­ra-komen­dan­ta WAT. Co wię­cej, to wła­śnie na tere­nie WAT, w ramach dzia­łal­no­ści Cen­trum, odby­wa­ją się szko­le­nia żoł­nie­rzy. Kwe­stię tę regu­lu­ją zapi­sy umo­wy ramo­wej, pod­pi­sa­nej przez rek­to­ra-komen­dan­ta WAT płk. prof. dr. hab. inż. Prze­my­sła­wa Wachu­la­ka i dyrek­to­ra ECSC Paw­ła Dziu­bę. Umo­wa prze­wi­du­je ponad­to, że z cza­sem ECSC będzie funk­cjo­no­wać w czę­ści budyn­ku, sta­no­wią­ce­go wła­sność WAT, któ­ry powsta­nie w wyni­ku inwe­sty­cji budow­la­nej – „Cen­trum Inno­wa­cji i Cyber­bez­pie­czeń­stwa”, reali­zo­wa­nej na tere­nie uczel­ni.

Jak zazna­czył dyrek­tor Paweł Dziu­ba, szko­le­nia w ramach ESCS odby­wa­ją się w try­bie sta­cjo­nar­nym, onli­ne oraz w for­mu­le hybry­do­wej. Ćwi­cze­nia pro­wa­dzą doświad­cze­ni eks­per­ci z dzie­dzi­ny cyber­bez­pie­czeń­stwa, kryp­to­lo­gii i IT. W cią­gu naj­bliż­sze­go roku pla­no­wa­na jest roz­bu­do­wa ist­nie­ją­cej bazy szko­le­nio­wej, prze­szko­le­nie ponad 2,5 tys. osób oraz nawią­za­nie współ­pra­cy z insty­tu­cja­mi o pro­fi­lu podob­nym do ESCS.

WAT z tradycją cyber

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na to uczel­nia zasłu­żo­na dla roz­wo­ju Sił Zbroj­nych RP, szcze­gól­nie w dzie­dzi­nie cyber­bez­pie­czeń­stwa. Przy­po­mniał o tym rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak pod­czas pane­lu dys­ku­syj­ne­go pt. „Potrze­by szko­le­nio­we w obsza­rach IT, cyber i kryp­to w kon­tek­ście współ­cze­snych wyzwań i zadań”. WAT był jed­ną z pierw­szych uczel­ni, któ­re wpro­wa­dzi­ły do swo­je­go pro­gra­mu kształ­ce­nia takie kie­run­ki jak infor­ma­ty­ka, kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo.  Aka­de­mia wciąż wyty­cza cele, któ­re przy­czy­nia­ją się do roz­wo­ju dydak­ty­ki i nauki. Podej­mu­je dzia­ła­nia w kie­run­ku pozy­ski­wa­nia środ­ków na reali­za­cję inno­wa­cyj­nych pro­jek­tów nauko­wo-badaw­czych, w tym doty­czą­cych metod i narzę­dzi pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów infor­ma­tycz­nych, sztucz­nej inte­li­gen­cji, kryp­to­lo­gii i cyber­bez­pie­czeń­stwa. W ubie­głym roku, w ramach reali­za­cji pro­gra­mu Cyber​.mil​.pl, przy WAT powsta­ło Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne, któ­re przy­go­to­wu­je mło­dzież do pod­ję­cia stu­diów w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, na takich kie­run­kach jak infor­ma­ty­ka oraz kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo. Ponad­to w WAT ruszy­ła już dru­ga edy­cja stu­diów MBA w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa.

Uro­czy­stość inau­gu­ra­cji Eks­perc­kie­go Cen­trum Szko­le­nia Cyber­bez­pie­czeń­stwa zakoń­czy­ły pre­zen­ta­cje eks­per­tów doty­czą­ce sze­ro­ko poję­tych kwe­stii cyber­prze­strze­ni. W gro­nie pre­le­gen­tów zna­leź­li się pra­cow­ni­cy Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT – ppłk dr inż. Rafał Kasprzyk z Insty­tu­tu Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych oraz mjr mgr inż. Krzysz­tof Mańk z Labo­ra­to­rium Badaw­cze­go Kryp­to­lo­gii.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. CO MON; WAT