» » Egzaminy sprawnościowe zakończone

Egzaminy sprawnościowe zakończone

wpis w: Aktualności | 0

Stu­dia woj­sko­we w WAT to wła­ści­wy wybór dla osób, któ­re swo­ją przy­szłość chcą zwią­zać z woj­skiem. Absol­wen­ci kie­run­ków woj­sko­wych uzy­sku­ją nie tyl­ko tytuł magi­stra inży­nie­ra, ale rów­nież są pro­mo­wa­ni na pierw­szy sto­pień ofi­cer­ski – pod­po­rucz­ni­ka Woj­ska Pol­skie­go i mają zagwa­ran­to­wa­ną pra­cę w jed­nost­kach i insty­tu­cjach woj­sko­wych.

Tego­rocz­ni kan­dy­da­ci na stu­dia mun­du­ro­we zakoń­czy­li 12 lip­ca kolej­ny etap postę­po­wa­nia rekru­ta­cyj­ne­go zło­żo­ny z egza­mi­nu spraw­no­ścio­we­go oraz roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Pod­czas roz­mo­wy abi­tu­rien­ci mówi­li komi­sji skła­da­ją­cej się z przed­sta­wi­cie­li wybra­ne­go wydzia­łu i rodza­ju Sił Zbroj­nych RP (gesto­ra) o swo­jej moty­wa­cji do peł­nie­nia służ­by woj­sko­wej.

Pró­by spraw­no­ścio­we są zgod­ne z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi prze­pi­sa­mi, kan­dy­da­ci star­to­wa­li w trzech kon­ku­ren­cjach: pod­cią­ga­nie na drąż­ku (męż­czyź­ni) i zwis na drąż­ku na ugię­tych ramio­nach na czas (kobie­ty), bieg na 50 m oraz bieg na 1000 m (męż­czyź­ni) i 800 m (kobie­ty). Wyni­ki z każ­dej kon­ku­ren­cji prze­li­cza­ne były na punk­ty, a wynik koń­co­wy spraw­dzia­nu sta­no­wi­ła suma punk­tów prze­li­cze­nio­wych uzy­ska­nych z trzech kon­ku­ren­cji, zamie­nio­nych na punk­ty ran­kin­go­we. Na tym eta­pie rekru­ta­cji kan­dy­da­ci mogli uzy­skać mak­sy­mal­nie 5 punk­tów ran­kin­go­wych: trzy ze spraw­dzia­nu i dwa z roz­mo­wy kwa­li­fi­ka­cyj­nej. Ostat­nie­go dnia prze­pro­wa­dzo­ny został test z języ­ka angiel­skie­go. Przy­stą­pi­li do nie­go kan­dy­da­ci, któ­rzy nie zda­wa­li na matu­rze języ­ka angiel­skie­go oraz stu­den­ci cywil­ni WAT, któ­rzy zło­ży­li wnio­sek o prze­nie­sie­nie na dru­gi rok stu­diów woj­sko­wych.

Egza­min z wycho­wa­nia fizycz­ne­go to jeden z naj­waż­niej­szych ele­men­tów rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we. Nie­rzad­ko abi­tu­rien­ci rezy­gnu­ją z przy­stę­po­wa­nia do egza­mi­nów przez nie­wy­star­cza­ją­cą pew­ność sie­bie. Wycho­dząc naprze­ciw przy­szłym stu­den­tom, kadra Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT prze­pro­wa­dzi­ła prób­ne testy spraw­no­ścio­we, pod­czas któ­rych wszy­scy chęt­ni mogli spraw­dzić jak pora­dzi­li­by sobie na wła­ści­wym egza­mi­nie. Wykła­dow­cy udzie­la­li cen­nych rad doty­czą­cych wyko­ny­wa­nia ćwi­czeń. Każ­dy z uczest­ni­ków otrzy­mał indy­wi­du­al­ną kar­tę spraw­no­ści fizycz­nej, dzię­ki któ­rej mógł prze­li­czyć wyni­ki na punk­ty i okre­ślić swój poziom spraw­no­ści fizycz­nej wg tabel prze­li­cze­nio­wych MTSF. Prób­ne testy odby­ły się w czerw­cu, uczest­ni­cy mie­li więc cały mie­siąc do popra­wie­nia swo­ich wyni­ków.

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na kształ­ci kan­dy­da­tów na żoł­nie­rzy zawo­do­wych dla potrzeb Sił Zbroj­nych RP zgod­nie z zapo­trze­bo­wa­niem i limi­tem usta­la­nym każ­de­go roku przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. W cza­sie stu­diów, pod­cho­rą­żo­wie otrzy­mu­ją na koszt MON zakwa­te­ro­wa­nie, wyży­wie­nie, umun­du­ro­wa­nie oraz upo­sa­że­nie finan­so­we. Na wszyst­kich uczel­niach woj­sko­wych w Pol­sce, w tym roku zna­czą­co wzro­sła licz­ba miejsc dla stu­den­tów pierw­sze­go roku. Spo­śród czte­rech uczel­ni naj­wię­cej, bo aż 750 miejsc przy­go­to­wa­ła Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Wykształ­ce­nie tylu pod­cho­rą­żych będzie moż­li­we mię­dzy inny­mi dzię­ki roz­bu­do­wa­nym i uno­wo­cze­śnie­niom obiek­tom spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go WAT. Do użyt­ku został rów­nież odda­ny nowo wybu­do­wa­ny aka­de­mik.

Kan­dy­da­ci na stu­dia mun­du­ro­we w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej mają do wybo­ru w tym roku jede­na­ście kie­run­ków stu­diów. Trzy kie­run­ki, na któ­re limit miejsc jest naj­więk­szy to: elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja (163), kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo (107) oraz mecha­tro­ni­ka (90). Pozo­sta­łe to: infor­ma­ty­ka (80), budow­nic­two (61), inży­nie­ria bez­pie­czeń­stwa (25), logi­sty­ka (60), mecha­ni­ka i budo­wa maszyn (56), geo­de­zja i kar­to­gra­fia (48), lot­nic­two i kosmo­nau­ty­ka (40) oraz che­mia (20).

Naj­trud­niej jest dostać się na stu­dia woj­sko­we na Wydzia­le Logi­sty­ki (ponad 8 kan­dy­da­tów na jed­no miej­sce) oraz na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii (na jed­no miej­sce przy­pa­da pra­wie 8 kan­dy­da­tów).

Inter­ne­to­wa reje­stra­cja na stu­dia woj­sko­we odby­wa­ła się w mar­cu i zakoń­czy­ła dużo wcze­śniej niż na stu­dia cywil­ne. Na pierw­szy rok stu­diów zare­je­stro­wa­ło się 1946 kan­dy­da­tów, z kolei stu­den­tów cywil­nych, któ­rzy wyra­zi­li chęć prze­nie­sie­nia się na stu­dia mun­du­ro­we od trze­cie­go seme­stru było 36. Po dostar­cze­niu nie­zbęd­nych doku­men­tów, kan­dy­da­ci otrzy­ma­li skie­ro­wa­nia na bada­nia pro­wa­dzo­ne przez woj­sko­we komi­sje lekar­skie i woj­sko­we pra­cow­nie psy­cho­lo­gicz­ne, któ­re okre­śla­ły zdol­no­ści do peł­nie­nia zawo­do­wej służ­by woj­sko­wej.

Lista z wyni­ka­mi rekru­ta­cji na stu­dia woj­sko­we zosta­nie ogło­szo­na 17 lip­ca. Do 26 lip­ca zakwa­li­fi­ko­wa­ni kan­dy­da­ci powin­ni dostar­czyć do WAT nie­zbęd­ne doku­men­ty. Nie­do­star­cze­nie w tym ter­mi­nie doku­men­tów jest rów­no­znacz­ne z rezy­gna­cją ze stu­dio­wa­nia w WAT. Nowo przy­ję­ci na stu­dia woj­sko­we przej­dą na prze­ło­mie sierp­nia i wrze­śnia pod­sta­wo­we szko­le­nie woj­sko­we, zakoń­czo­ne zło­że­niem przy­się­gi woj­sko­wej.

Moni­ka Przy­był
fot. Grze­gorz Rosiń­ski