» » Efekty projektów naukowych WAT na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

Efekty projektów naukowych WAT na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

„Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest lide­rem inno­wa­cji w dzie­dzi­nie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści. Współ­pra­cu­je­my z kil­ku­set part­ne­ra­mi prze­my­sło­wy­mi, w ramach ponad 100 kon­sor­cjów reali­zu­je­my pro­jek­ty z zakre­su moni­to­ro­wa­nia zagro­żeń, zarzą­dza­nia kry­zy­so­we­go, kryp­to­lo­gii, wykry­wa­nia bro­ni bio­lo­gicz­nej i che­micz­nej, tech­no­lo­gii rada­ro­wych i lase­ro­wych, lot­ni­czych, sate­li­tar­nych i kosmicz­nych oraz wie­lu innych. Efek­ty naszej pra­cy nauko­wej będzie moż­na zoba­czyć pod­czas XXVII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go” – zapo­wia­da gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, rek­tor-komen­dant WAT.

Od 3 do 7 wrze­śnia kie­lec­kie tar­gi zapeł­nią się sprzę­tem woj­sko­wym, sta­jąc się miej­scem pre­zen­ta­cji naj­więk­szych doko­nań prze­my­słu zbro­je­nio­we­go z całe­go świa­ta. Tego­rocz­na edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go odbę­dzie się pod zna­kiem Wysta­wy Naro­do­wej Sta­nów Zjed­no­czo­nych i 20. Jubi­le­uszu Wysta­wy Sił Zbroj­nych RP. Jak zwy­kle nie zabrak­nie tech­no­lo­gii opra­co­wa­nych w naszej uczel­ni. Na ponad 340 m2 swo­je osią­gnię­cia zapre­zen­tu­ją naukow­cy z nie­mal wszyst­kich wydzia­łów aka­de­mic­kich WAT. O pre­sti­żo­wą nagro­dę tar­gów – DEFENDER ubie­gać się w tym roku będzie 6 pro­duk­tów powsta­łych we współ­pra­cy WAT z prze­my­słem zbro­je­nio­wym. Są to: bez­za­ło­go­wy sta­tek powietrz­ny WABIK, ultra­lek­ki samo­lot patro­lo­wy OSA, samo­pow­ta­rzal­ny kara­bin wybo­ro­wy MSBS-GROT 7,62N, Bez­piecz­ny Sys­tem Wymia­ny Danych BSWD, symu­la­tor tre­nin­go­wy sygna­li­za­cji ręcz­nej na lądo­wi­sku śmi­głow­ca z wyko­rzy­sta­niem wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści oraz zin­te­gro­wa­ne wir­tu­al­ne śro­do­wi­sko szko­le­nia żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy z wyko­rzy­sta­niem symu­la­to­rów wir­tu­al­nych i roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z wybra­ny­mi pro­jek­ta­mi WAT, któ­re zosta­ną zapre­zen­to­wa­ne na kie­lec­kich tar­gach oraz do odwie­dze­nia nasze­go sto­iska (sek­to­ry B‑19 i B‑22) pod­czas trwa­nia MSPO.  Będzie to rów­nież dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z ofer­tą dydak­tycz­ną uczel­ni.

Wydział Mecha­nicz­ny zapre­zen­tu­je bez­za­ło­go­wą plat­for­mę lądo­wą ExMot opra­co­wa­ną w Insty­tu­cie Budo­wy Maszyn.  Plat­for­ma cechu­je się hydro­sta­tycz­nym ukła­dem napę­do­wym 6x6. Przy masie wła­snej 400 kg umoż­li­wia trans­port ładun­ku o masie 200 kg. Sta­no­wi uni­wer­sal­ną bazę o zmien­nych kon­fi­gu­ra­cjach, odpo­wia­da­ją­cych aktu­al­nym potrze­bom.

Wer­sja trans­por­to­wa, któ­rą zoba­czy­my na tar­gach prze­zna­czo­na jest do wspar­cia dzia­łań czło­wie­ka, prze­wo­zu narzę­dzi, sprzę­tu, wypo­sa­że­nia oraz apa­ra­tu­ry pomia­ro­wej do wyko­ny­wa­nia zadań. Dzię­ki bar­dzo wyso­kiej zdol­no­ści poko­ny­wa­nia prze­szkód tere­no­wych dotrze wszę­dzie tam, gdzie czło­wiek poru­sza­ją­cy się pie­szo.

Pro­jekt „Plat­for­ma bazo­wa eks­tre­mal­nej mobil­no­ści z napę­dem hydro­sta­tycz­nym” finan­so­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach IV edy­cji pro­gra­mu LIDER. War­tość dofi­nan­so­wa­nia 1 155 480 zł. Umo­wa nr LIDER/007/424/L‑4/12/NCBR/2013.

Wie­lo­funk­cyj­ne hybry­do­we pod­wo­zie bez­za­ło­go­we­go pojaz­du lądo­we­go, któ­re słu­żyć może, jako baza do budo­wy pojaz­du trans­por­to­we­go, patro­lo­we­go, wykry­wa­ją­ce­go ska­że­nia lub do ewa­ku­acji ran­nych to kolej­ny efekt pra­cy naukow­ców z Insty­tu­tu Pojaz­dów Mecha­nicz­nych i Trans­por­tu Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Samo­cho­dy hybry­do­we wypo­sa­żo­ne w sil­ni­ki elek­trycz­ne i spa­li­no­we dzię­ki swo­im zale­tom, mogą być z powo­dze­niem sto­so­wa­ne w trud­nych warun­kach, na jakie nara­żo­ne są pojaz­dy woj­sko­we.

Opra­co­wa­ne pod­wo­zie cha­rak­te­ry­zu­je się wyso­ką dziel­no­ścią i może poru­szać się po bez­dro­żach. Jest rów­nież zdol­ne do poko­ny­wa­nia prze­szkód tere­nu zur­ba­ni­zo­wa­ne­go takie­go jak np. scho­dy. Dzię­ki modu­ło­wej struk­tu­rze umoż­li­wia łatwą wymia­nę uszko­dzo­nych ele­men­tów i szyb­kie przy­wró­ce­nie pojaz­du do użyt­ku.

Pro­jekt finan­so­wa­ny ze środ­ków Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach IV edy­cji pro­gra­mu LIDER. War­tość dofi­nan­so­wa­nia 501 800,00 zł. Umo­wy nr: LIDER /007/424/L‑4/12/NCBR/2013.

Zin­te­gro­wa­ne wir­tu­al­ne śro­do­wi­sko szko­le­nia żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy z wyko­rzy­sta­niem symu­la­to­rów wir­tu­al­nych i roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści to pro­jekt, któ­ry pod­czas tego­rocz­nych tar­gów zapre­zen­tu­je zespół z Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki. Sys­tem symu­la­cyj­ny wraz z opra­co­wa­ną meto­dy­ką pro­wa­dze­nia ćwi­czeń symu­la­cyj­nych został stwo­rzo­ny w celu wspar­cia i uzu­peł­nie­nia pro­gra­mu kształ­ce­nia kadry Stra­ży Gra­nicz­nej. Symu­la­tor ma rów­nież pomóc w wery­fi­ka­cji traf­no­ści i popraw­no­ści podej­mo­wa­nych decy­zji kie­row­ni­ków Stra­ży Gra­nicz­nej w zakre­sie ich odpo­wie­dzial­no­ści, wery­fi­ka­cji popraw­no­ści dzia­ła­nia oraz zna­jo­mo­ści reguł i pro­ce­dur postę­po­wa­nia poje­dyn­cze­go funk­cjo­na­riu­sza SG w trak­cie reali­za­cji wybra­nych dzia­łań. Głów­nym ele­men­tem inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań jest kom­plek­so­we podej­ście do budo­wy mode­li, sce­na­riu­szy i ele­men­tów śro­do­wisk symu­la­cyj­nych. Opra­co­wa­ne roz­wią­za­nia zosta­ły wdro­żo­ne na Wydzia­le Cyber­ne­ty­ki oraz w Cen­trum Szko­le­nia Stra­ży Gra­nicz­nej w Kętrzy­nie.

Pro­jekt „Wir­tu­al­ny Sys­tem Dosko­na­le­nia Tak­ty­ki Ochro­ny Gra­ni­cy Pań­stwo­wej oraz Kon­tro­li Ruchu Gra­nicz­ne­go” finan­so­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­gra­mu Bez­pie­czeń­stwo i Obron­ność. Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia 5 340 000 PLN. Umo­wa nr DOBR/0023/R/ID3/2013/03.

Insty­tut Opto­elek­tro­ni­ki przed­sta­wi inno­wa­cyj­ny pro­dukt dla stra­ża­ków – pro­to­typ heł­mu stra­żac­kie­go wypo­sa­żo­ne­go w ter­mo­wi­zyj­ną kame­rę obser­wa­cyj­ną, sen­so­ry pod­sta­wo­wych para­me­trów życio­wych stra­ża­ka i wyświe­tlacz OLED. Akcje gaśni­cze stra­ża­ków-ratow­ni­ków posia­da­ją­cych takie heł­my są bez­piecz­niej­sze i efek­tyw­niej­sze. Wszyst­kie infor­ma­cje i obraz z kame­ry wyświe­tla­ne są na minia­tu­ro­wym moni­to­rze nie utrud­nia­jąc wyko­ny­wa­nia czyn­no­ści ratun­ko­wych. Mogą być one rów­nież prze­ka­zy­wa­ne do sys­te­mów zewnętrz­nych umiesz­czo­nych np. w wozie stra­żac­kim.

Hełm powstał w ramach kon­sor­cjum: Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na (lider), PSO Mask­pol SA oraz Cen­tral­na Szko­ła Pań­stwo­wej Stra­ży Pożar­nej w Czę­sto­cho­wie.

Pro­jekt „Inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki zin­te­gro­wa­ny z obser­wa­cyj­nym sys­te­mem ter­mo­wi­zyj­nym i sys­te­mem umoż­li­wia­ją­cym moni­to­ro­wa­nie funk­cji życio­wych stra­ża­ka – ratow­ni­ka oraz wyj­ściem do trans­mi­sji obra­zów i danych do urzą­dzeń zewnętrz­nych” współ­fi­nan­so­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. War­tość pro­jek­tu 5 307 690,07 zł. War­tość dofi­nan­so­wa­nia NCBR 4 707 690,07 zł. Umo­wa nr DOB-BIO6/01/26/2014.

Hybry­do­we łącze otwar­tej prze­strze­ni to kolej­ny pro­jekt naukow­ców z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, któ­ry zosta­nie zapre­zen­to­wa­ny pod­czas Salo­nu w Kiel­cach. Opra­co­wa­ne łącze dzia­ła w kon­fi­gu­ra­cji hybry­do­wej z wyko­rzy­sta­niem kana­łu optycz­ne­go (FSO) oraz kana­łu radio­we­go (RF). W porów­na­niu z obec­nie uży­wa­ny­mi sys­te­ma­mi lase­ro­wy­mi cha­rak­te­ry­zu­je się mniej­szą wraż­li­wo­ścią na nie­ko­rzyst­ne zja­wi­ska atmos­fe­rycz­ne (mgła, tur­bu­len­cje) oraz zmniej­sze­niem praw­do­po­do­bień­stwa wykry­cia, zakłó­ce­nia czy też prze­ję­cia.

Bez­piecz­ne łącza hybry­do­we moż­na sto­so­wać do sys­te­mów tele­ko­mu­ni­ka­cji mię­dzy sta­no­wi­ska­mi dowo­dze­nia, infra­struk­tu­rą sta­cjo­nar­ną lub mobil­ną, przy uży­ciu mobil­nych węzłów komu­ni­ka­cji, na róż­nych szcze­blach dowo­dze­nia (dywi­zja, bry­ga­da, bata­lion). Klu­czo­we ele­men­ty łącza zosta­ły opra­co­wa­ne i wypro­du­ko­wa­ne przez pol­skie insty­tu­ty badaw­cze i fir­my.

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach kon­kur­su Nr 8/2016 na wyko­na­nie pro­jek­tów w zakre­sie badań nauko­wych i prac roz­wo­jo­wych na rzecz obron­no­ści i bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. War­tość pro­jek­tu  5 850 000 zł. War­tość dofi­nan­so­wa­nia NCBR 5 200 000 zł. Umo­wa DOB-BIO8/01/01/2016.

Pod­czas tar­gów zbro­je­nio­wych zapre­zen­to­wa­ne zosta­ną tak­że modu­ły inte­gru­ją­ce lase­ro­wy pomiar odle­gło­ści z tech­no­lo­gią optycz­nej trans­mi­sji danych i iden­ty­fi­ka­cją swój – obcy.

Opra­co­wa­ne przez naszych naukow­ców roz­wią­za­nie spra­wia, że dal­mierz lase­ro­wy umoż­li­wia pro­wa­dze­nie roz­mo­wy, prze­sy­ła­nie danych i odróż­nia­nie sił wła­snych od prze­ciw­ni­ka. W efek­cie użyt­kow­nik zysku­je dodat­ko­we funk­cjo­nal­no­ści bez zwięk­sza­nia ekwi­pun­ku. Pro­jekt reali­zo­wa­ny był we współ­pra­cy Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki z fir­mą Tele­sys­tem.

fot. Trans­bit Sp. z o.o.

Ofer­ta Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki obej­mu­je Bez­piecz­ny Sys­tem Wymia­ny Danych (BSWD) wyko­rzy­stu­ją­cy pro­to­kół SCIP. Sys­tem jest efek­tem współ­pra­cy wydzia­łu z fir­ma­mi Trans­bit Sp. z o.o. oraz Asse­co Poland.

BSWD posia­da sze­ro­kie zasto­so­wa­nia zarów­no w ist­nie­ją­cych, jak i przy­szło­ścio­wych sie­ciach tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych i tele­in­for­ma­tycz­nych reali­zu­ją­cych usłu­gi na róż­nym pozio­mie bez­pie­czeń­stwa przez stan­dar­do­we inter­fej­sy mię­dzy­sys­te­mo­we. Pre­zen­to­wa­ne roz­wią­za­nie to wie­lo­usłu­go­wa plat­for­ma sprzę­to­wo-pro­gra­mo­wa ofe­ru­ją­ca reali­za­cję bez­piecz­ne­go obie­gu danych w śro­do­wi­skach hete­ro­ge­nicz­nych. Poten­cjal­ne wyko­rzy­sta­nie sys­te­mów BSWD to oprócz sie­ci łącz­no­ści Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, sys­te­my pozo­sta­łych służb mun­du­ro­wych, jak rów­nież orga­nów kie­ro­wa­nia bez­pie­czeń­stwem Pań­stwa.

BSWD powstał w wyni­ku reali­za­cji pro­jek­tu „Wyko­na­nie pro­to­ty­pu bez­piecz­ne­go sys­te­mu do prze­sy­ła­nia danych pomię­dzy róż­ny­mi sie­cia­mi nie­jaw­ny­mi z wyko­rzy­sta­niem sie­ci publicz­nych” finan­so­wa­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach pro­gra­mu INNOTECH. War­tość dofi­nan­so­wa­nia 6 144 822,00 zł. Umo­wa nr INNOTECH-K2/IN2/14/181896/NCBR/12.

Naukow­cy z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki przed­sta­wią rów­nież Sys­tem Nawi­ga­cji Per­so­nal­nej opra­co­wa­ny w Insty­tu­cie Radio­elek­tro­ni­ki. Sys­tem pozwa­la okre­ślić dokład­ne poło­że­nie i tra­sę prze­miesz­cza­nia się oso­by lub obiek­tu w budyn­kach lub pomiesz­cze­niach zamknię­tych. Infor­ma­cja dostar­cza­na jest w spo­sób cią­gły w sytu­acji bra­ku dostę­pu do danych z innych sys­te­mów nawi­ga­cyj­nych (np. sys­te­mów sate­li­tar­nych).

Wyko­rzy­sta­nie tech­ni­ki ultra­sze­ro­ko­pa­smo­wej umoż­li­wia uzy­ska­nie wyso­kiej dokład­no­ści w okre­śla­niu poło­że­nia obiek­tu. Wszyst­kie obli­cze­nia pro­wa­dzo­ne są w ukła­dzie mikro­kon­tro­le­ro­wym, wcho­dzą­cym w skład sta­cji mobil­nej. Wyni­ki pozy­cjo­no­wa­nia poda­wa­ne są do ukła­du zobra­zo­wa­nia – mini­kom­pu­te­ra z gra­ficz­nym inter­fej­sem użyt­kow­ni­ka oraz wyświe­tla­czem, na któ­rym pre­zen­to­wa­ne jest aktu­al­ne poło­że­nie użyt­kow­ni­ka, jego współ­rzęd­ne oraz opcjo­nal­nie tra­sa, któ­rą poko­nał.

Inte­re­su­ją­cą ofer­tę przed­sta­wi rów­nież Wydział Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, któ­ry zapre­zen­tu­je jeż­dżą­ce labo­ra­to­rium – pro­to­typ samo­cho­du Hydro­car Pre­mier.  To demon­stra­tor tech­no­lo­gii maga­zy­no­wa­nia wodo­ru w sta­nie sta­łym, stwo­rzo­ny w celu testo­wa­nia i demon­stra­cji uni­kal­ne­go roz­wią­za­nia zbior­ni­ka na wodór o pod­wyż­szo­nej efek­tyw­no­ści wymia­ny cie­pła. Pre­zen­to­wa­na tech­no­lo­gia prze­cho­wy­wa­nia wodo­ru jest roz­wią­za­niem uni­wer­sal­nym i przy­szło­ścio­wym.

Przy nie­wiel­kim nakła­dzie pra­cy moż­li­wa do zaadap­to­wa­nia, jako maga­zyn ener­gii (elek­trycz­nej i ciepl­nej) na potrze­by nie tyl­ko pojaz­dów, lecz tak­że nie­wiel­kich przed­się­biorstw i gospo­darstw domo­wych.

Pro­jekt „Nowe mate­ria­ły foto­nicz­ne i ich zaawan­so­wa­ne zasto­so­wa­nie” finan­so­wa­ny przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju w ramach POIG.01.03.01 – 14-016/08. War­tość dofi­nan­so­wa­nia 43 929 270,3  PLN.

fot. Fabry­ki Bro­ni „Łucz­nik” – Radom Sp. z o.o.

Innym opra­co­wa­nym w WAT wyna­laz­kiem jest samo­pow­ta­rzal­ny kara­bin wybo­ro­wy MSBS-GROT 7,62N.

Jest to cał­ko­wi­cie pol­ska, ory­gi­nal­na kon­struk­cja, będą­ca efek­tem współ­pra­cy Fabry­ki Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o. (FB Radom) i Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Broń powsta­ła z myślą o zastą­pie­niu w Siłach Zbroj­nych RP wyeks­plo­ato­wa­nych już rosyj­skich kara­bi­nów wybo­ro­wych SWD na nabo­je 7,62x54R mm Mosi­na. Ogól­ny sche­mat kon­struk­cyj­ny bro­ni bazu­je na Modu­ło­wym Sys­te­mie Bro­ni Strze­lec­kiej kali­bru 5,56 mm (MSBS‑5,56), a roz­miesz­cze­nie prze­łącz­ni­ka rodza­ju ognia-bez­piecz­ni­ka, zacze­pu suwa­dła, zatrza­sku maga­zyn­ka i ręko­je­ści napi­na­cza jest podob­ne jak w 5,56 mm kara­bin­ku MSBS-GROT, co sta­no­wi dodat­ko­wy jego atut, uła­twia­ją­cy szko­le­nie żoł­nie­rzy. Kara­bin będzie moż­na obej­rzeć na sto­isku Fabry­ki Bro­ni „Łucznik”-Radom.

Auto­no­micz­ny, bez­za­ło­go­wy sta­tek powietrz­ny WABIK miał swo­ją pre­mie­rę pod­czas ubie­gło­rocz­nej edy­cji MSPO, ale będzie­my mogli go zoba­czyć rów­nież na tego­rocz­nych tar­gach. Masa uży­tecz­na śmi­głow­ca wyno­si 12 kg, co pozwa­la na zamon­to­wa­nie sze­re­gu urzą­dzeń pomia­ro­wych i obser­wa­cyj­nych (np. gło­wi­cy opto­elek­tro­nicz­nej). Umoż­li­wia to wyko­rzy­sta­nie stat­ku w misjach poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych, patro­lo­wa­niu kom­plek­sów leśnych oraz pro­wa­dze­niu roz­po­zna­nia w cza­sie poża­rów. Śmi­gło­wiec może moni­to­ro­wać obszar kil­ku­dzie­się­ciu hek­ta­rów, dostar­cza­jąc obraz wideo w zakre­sie świa­tła widzial­ne­go i pod­czer­wie­ni, prze­sy­ła­ny w cza­sie rze­czy­wi­stym. Opra­co­wy­wa­nie stat­ku zapo­cząt­ko­wa­no w trak­cie reali­za­cji pro­jek­tu pn. „Wspar­cie Kla­stra Kon­struk­cji i Tech­no­lo­gii Lot­ni­czych Gene­ral Avia­tion” – RPMA.01.06.00 – 14-012/12 – 00 w ramach Regio­nal­ne­go Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go Woje­wódz­twa Mazo­wiec­kie­go. Przy­sto­so­wa­nie BSP WABIK do reali­za­cji nowych zadań wyko­ny­wa­ne jest przy wspar­ciu fir­my DRI Solu­tion Sp. z o.o.

Połą­cze­nie wie­dzy aka­de­mic­kiej z poten­cja­łem tech­no­lo­gicz­nym pol­skich firm two­rzy nie­zwy­kłą syner­gię, któ­rej rezul­ta­tem jest Mah­ton – Pol­ski Schron Modu­ło­wy opra­co­wa­ny przez naukow­ców z Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji przy współ­pra­cy z fir­mą FUNDAMENT z Byd­gosz­czy. Modu­ło­we schro­ny, któ­rych makie­ta zosta­nie zapre­zen­to­wa­na na wrze­śnio­wych tar­gach powsta­ły z myślą o ochro­nie w warun­kach woj­ny i kry­zy­su. Opra­co­wa­na tech­no­lo­gia może być wyko­rzy­sta­na do budo­wy sta­no­wisk dowo­dze­nia, obser­wo­wa­nia lub kie­ro­wa­nia oraz dla bier­nej osło­ny żoł­nie­rzy i lud­no­ści.

Pod­czas MSPO tra­dy­cyj­nie odbę­dą się licz­ne semi­na­ria i kon­fe­ren­cje. Waż­nym punk­tem tar­gów będzie kon­ty­nu­acja spo­tka­nia firm bran­ży prze­my­słu obron­ne­go z Sekre­ta­rza­mi i Pod­se­kre­ta­rza­mi Sta­nu Mini­sterstw: Obro­ny Naro­do­wej, Spraw Zagra­nicz­nych, Inwe­sty­cji i Roz­wo­ju, Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go oraz kie­row­nic­twem Naro­do­we­go Cen­trum Badań i Roz­wo­ju. W ostat­nim dniu trwa­nia XXVII MSPO w Kiel­cach, komi­sja kon­kur­so­wa przy­zna pre­sti­żo­we nagro­dy dla przed­się­bior­ców prze­my­słu zbro­je­nio­we­go – DEFENDERY.

Oprac. Ewa Jan­kie­wicz, Moni­ka Przy­był
Fot. WAT, Trans­bit Sp. z o.o., Fabry­ki Bro­ni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.

 

INSTYTUT OPTOELEKTRONIKI

 • Inno­wa­cyj­ny hełm stra­żac­ki z obser­wa­cyj­nym sys­te­mem ter­mo­wi­zyj­nym i moni­to­ro­wa­niem funk­cji życio­wych stra­ża­ka,
 • Hybry­do­we łącze otwar­tej prze­strze­ni,
 • Minia­tu­ro­we lase­ro­we modu­ły dal­mier­cze z funk­cjo­nal­no­ścią trans­mi­sji danych oraz iden­ty­fi­ka­cji swój-obcy,
 • Tech­no­lo­gie wir­tu­al­ne w sys­te­mach infor­ma­cyj­nych,
 • Układ do moni­to­ro­wa­nia roz­kła­du gęsto­ści mocy wią­zek lase­ro­wych o mocy do 10 W.

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI

 • Sys­tem zarzą­dza­nia radio­sta­cja­mi z dyna­micz­nym dostę­pem do wid­ma,
 • Bez­piecz­ny Sys­tem Wymia­ny Danych BSWD wyko­rzy­stu­ją­cy pro­to­kół SCIP,
 • Demon­stra­tor sys­te­mu szar­ża (sys­tem zabez­pie­cze­nia radio­sta­cji pola wal­ki opar­ty na moni­to­rin­gu para­me­trów życio­wych ope­ra­to­ra),
 • Sys­tem nawi­ga­cji per­so­nal­nej,
 • Sys­te­mem ochro­ny elek­tro­ma­gne­tycz­nej – osprzęt DROMADERA

WYDZIAŁ MECHANICZNY

 • Wie­lo­funk­cyj­ne hybry­do­we pod­wo­zie bez­za­ło­go­we­go pojaz­du lądo­we­go,
 • Plat­for­ma bazo­wa eks­tre­mal­nej mobil­no­ści ExMot,
 • Plat­for­ma prze­gu­bo­wa DROMADER,
 • Model koła bez­ci­śnie­nio­we­go.

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GEODEZJI

 • Makie­ta schro­nu modu­ło­we­go podwój­ne­go zasto­so­wa­nia,
 • Makie­ta okrę­tu ORP Kaszub z zamon­to­wa­nym DT Sys­te­mu o wymia­rach 270x40x100 cm; -> Okrę­to­wy Sys­tem uzbro­je­nia zain­sta­lo­wa­ny na ORP „Kaszub”
 • Makie­ta Okrę­to­we­go Sys­te­mu Uzbro­je­nia DT Sys­te­mu o wymia­rach 75x63x22 cm -> Okrę­to­wy Sys­tem uzbro­je­nia zain­sta­lo­wa­ny na ORP „Kaszub”

WYDZIAŁ MECHATRONIKI I LOTNICTWA

 • Symu­la­tor tre­nin­go­wy sygna­li­za­cji ręcz­nej na lądo­wi­sku śmi­głow­ca z wyko­rzy­sta­niem wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści,
 • Samo­lot „OSA” ska­la 1:1 + model OSA – wodo­lot,
 • Bez­za­ło­go­wy pojazd lata­ją­cy pio­no­we­go star­tu WABIK,
 • Bez­za­ło­go­wy pojazd lata­ją­cy RYBITWA.

WYDZIAŁ CYBERNETYKI

 • PATRON (par­kin­so­n’s assi­stan­ce tool­kit rapi­dly obvia­ting neu­ro-errors),
 • Sys­tem nad­zo­ru epi­lep­sji NERVE,
 • Zin­te­gro­wa­ne wir­tu­al­ne śro­do­wi­sko szko­le­nia żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy z wyko­rzy­sta­niem symu­la­to­rów wir­tu­al­nych i roz­sze­rzo­nej rze­czy­wi­sto­ści,
 • IQ Far­ma CTA.

WYDZIAŁ NOWYCH TECHNOLOGII I CHEMII

 • Demon­stra­tor tech­no­lo­gii maga­zy­no­wa­nia wodo­ru w sta­nie sta­łym HYDROCAR PREMIER.