Strona główna » Aktualności » Edukacja w dobie cyfryzacji – otwarcie projektu DIGICODE

Edukacja w dobie cyfryzacji – otwarcie projektu DIGICODE

Pierw­sze spo­tka­nie part­ne­rów mię­dzy­na­ro­do­we­go pro­jek­tu “Digi­tal Com­pe­ten­ces for Impro­ving Secu­ri­ty and Defen­ce Edu­ca­tion” (DIGICODE) odby­ło się 31 maja 2021 r. W ramach pro­jek­tu Wydział Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT (lider) – wspól­nie z uczel­nia­mi z Rumu­nii, Włoch i Buł­ga­rii – opra­cu­je zasa­dy i kom­pe­ten­cje w edu­ka­cji w dobie cyfry­za­cji.

„W peł­ni popie­ram ideę pro­jek­tu oraz wysił­ki mię­dzy­na­ro­do­we­go zespo­łu badaw­cze­go. Pro­jekt DIGICODE jest już dru­gim tego typu przed­się­wzię­ciem edu­ka­cyj­nym Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej i pierw­szym, w któ­rym jeste­śmy lide­rem. Pro­jekt jest wymier­nym efek­tem ponad czte­ro­let­nie­go zaan­ga­żo­wa­nia naszej uczel­ni w ini­cja­ty­wę współ­pra­cy z uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi Unii Euro­pej­skiej w ramach pro­gra­mu EMILYO (Euro­pe­an Ini­tia­ti­ve for the Exchan­ge of Mili­ta­ry Young Offi­cers). Tym razem w pro­jek­cie oprócz uczel­ni woj­sko­wych – naszych uzna­nych part­ne­rów – udział bie­rze Uni­wer­sy­tet Turyń­ski – cywil­na uczel­nia z wie­lo­let­nią tra­dy­cją. Pod­ję­ta ini­cja­ty­wa daje kolej­ne moż­li­wość zacie­śnie­nia współ­pra­cy mię­dzy uczel­nia­mi. Jej rezul­ta­ty słu­żyć będą pod­nie­sie­niu kom­pe­ten­cji cyfro­wych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich w kształ­ce­niu w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści, a pośred­nio rów­nież przy­czy­nią się do umię­dzy­na­ro­do­wie­nia uczel­ni” – powie­dział rek­tor-komen­dant WAT płk prof. dr hab. inż. Prze­my­sław Wachu­lak pod­czas otwar­cia spo­tka­nia.

Pro­jekt DIGICODE jest odpo­wie­dzią na wytycz­ne Unii Euro­pej­skiej „Fra­me­work for the Digi­tal Com­pe­ten­ce of Edu­ca­tors”, któ­re wska­zu­ją na potrze­bę przy­spie­sze­nia roz­wo­ju edu­ka­cji cyfro­wej. Potrze­ba ta sta­ła się jesz­cze bar­dziej widocz­na w sytu­acji spo­wo­do­wa­nej obostrze­nia­mi zwią­za­ny­mi z pan­de­mią COVID-19, w jakiej zna­leź­li się stu­den­ci i nauczy­cie­le aka­de­mic­cy, dla­te­go też głów­ne cele pro­jek­tu tak dobrze wpi­su­ją się w bie­żą­ce wyzwa­nia sto­ją­ce przed szkol­nic­twem wyż­szym.

W spo­tka­niu onli­ne udział wzię­ło 25 naukow­ców repre­zen­tu­ją­cych part­ne­rów stra­te­gicz­nych z ośrod­ków badaw­czych: Mili­ta­ry Tech­ni­cal Aca­de­my z Rumu­nii, Vasil Levski Natio­nal Mili­ta­ry Uni­ver­si­ty (Facul­ty of Artil­le­ry, Air Defen­ce and Com­mu­ni­ca­tion and Infor­ma­tion Sys­tems, Shu­men) z Buł­ga­rii oraz Uni­ver­si­ty of Turin z Włoch. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le władz uczel­ni part­ner­skich.

Głów­nym celem pro­jek­tu jest pod­nie­sie­nie jako­ści edu­ka­cji w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści poprzez wyko­rzy­sta­nie narzę­dzi cyfro­wych w dzia­ła­niach dydak­tycz­nych oraz roz­wój kom­pe­ten­cji cyfro­wych nauczy­cie­li.

Cela­mi szcze­gó­ło­wy­mi pro­jek­tu są:

  • prze­pro­wa­dze­nie son­da­ży w gru­pie stu­den­tów i wykła­dow­ców z uczel­ni Unii Euro­pej­skiej, ana­li­za stra­te­gii i metod sto­so­wa­nych przez uczest­ni­ków son­da­żu oraz ziden­ty­fi­ko­wa­nie naj­lep­szych prak­tyk i kom­pe­ten­cji zapew­nia­ją­cych bez­piecz­ne i sku­tecz­ne naucza­nie onli­ne w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści;
  • opra­co­wa­nie Pod­ręcz­ni­ka dobrych prak­tyk, w tym zbio­ru naj­lep­szych prak­tyk i roz­wią­zań sto­so­wa­nych przez uczel­nie w cza­sach COVID-19;
  • opra­co­wa­nie zesta­wu narzę­dzi dla nauczy­cie­li, w tym zesta­wu narzę­dzi do pod­no­sze­nia kom­pe­ten­cji cyfro­wych dla nauczy­cie­li w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści oraz otwar­tych kur­sów szko­le­nio­wych onli­ne, wspie­ra­ją­cych nauczy­cie­li i tre­ne­rów w korzy­sta­niu z okre­ślo­nych cyfro­wych śro­do­wisk ucze­nia się;
  • zapro­jek­to­wa­nie i wdro­że­nie pro­gra­mu naucza­nia dla let­niej szko­ły „Sys­te­my dowo­dze­nia i kon­tro­li w obsza­rze bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści”, któ­ry odgry­wać będzie klu­czo­wą rolę we wspie­ra­niu nauczy­cie­li w uzy­ska­niu zin­te­gro­wa­nej wizji sys­te­mu edu­ka­cji w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści;
  • zasto­so­wa­nie zesta­wu narzę­dzi nauczy­cie­la przy­go­to­wa­ne­go spe­cjal­nie dla edu­ka­cji cyfro­wej w celu wyja­śnie­nia funk­cjo­nal­no­ści sys­te­mów, zastę­pu­jąc kla­sycz­ne ćwi­cze­nia labo­ra­to­ryj­ne;
  • dosko­na­le­nie kom­pe­ten­cji cyfro­wych i umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyj­nych w śro­do­wi­sku onli­ne nauczy­cie­li i stu­den­tów z insty­tu­cji zaj­mu­ją­cych się edu­ka­cją w zakre­sie bez­pie­czeń­stwa i obron­no­ści;
  • budo­wa­nie masy kry­tycz­nej wie­dzy i zaso­bów w insty­tu­cjach part­ner­skich w celu pro­mo­wa­nia wyko­rzy­sta­nia edu­ka­cji cyfro­wej w aka­de­miach woj­sko­wych.

Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest od 30 kwiet­nia 2021 r. i potrwa do 29 kwiet­nia 2023 r. Jego głów­ne dzia­ła­nia będą obej­mo­wać opra­co­wa­nie pię­ciu rezul­ta­tów inte­lek­tu­al­nych, orga­ni­za­cję czte­rech mię­dzy­na­ro­do­wych spo­tkań, dwóch wyda­rzeń upo­wszech­nia­ją­cych oraz dwóch edy­cji szko­le­nia nauczy­cie­li aka­de­mic­kich mają­cych na celu popra­wę kom­pe­ten­cji tech­nicz­nych w edu­ka­cji cyfro­wej, jak rów­nież orga­ni­za­cję 2‑letnich szkół cyfro­wych dla stu­den­tów.

kpt. Mał­go­rza­ta Grze­lak