» » Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

wpis w: Aktualności | 0

13 kwiet­nia w całej Pol­sce obcho­dzo­no Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej. Cen­tral­ne uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ły się przed połu­dniem na pla­cu ape­lo­wym Muzeum Katyń­skie­go – Oddzia­łu Mar­ty­ro­lo­gicz­ne­go Muzeum Woj­ska Pol­skie­go na Cyta­de­li War­szaw­skiej, gdzie zebra­ne dele­ga­cje zło­ży­ły wień­ce przy tabli­cy katyń­skiej, a Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej wyko­nał oko­licz­no­ścio­wy kon­cert.

Pre­zy­dent RP Andrzej Duda skie­ro­wał do uczest­ni­ków uro­czy­sto­ści list. „Za rok minie rów­no 80 lat od cza­su jed­nej z naj­więk­szych tra­ge­dii w naszych dzie­jach naj­now­szych. Od cza­su ujaw­nie­nia ludo­bój­czej zbrod­ni, popeł­nio­nej przez reżim sowiec­ki na prze­szło dwu­dzie­stu tysią­cach oby­wa­te­li Rze­czy­po­spo­li­tej, mija lat 76. Po raz dwu­na­sty obcho­dzi­my Dzień Pamię­ci Ofiar Zbrod­ni Katyń­skiej, świę­to usta­no­wio­ne dla uczcze­nia ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go, żoł­nie­rzy Kor­pu­su Ochro­ny Pogra­ni­cza, funk­cjo­na­riu­szy Poli­cji Pań­stwo­wej i Stra­ży Wię­zien­nej, urzęd­ni­ków i przed­sta­wi­cie­li innych służb, zawo­dów i śro­do­wisk, któ­rych – wspól­ną i jedy­ną – „winą” była wier­ność Ojczyź­nie. Praw­da o zbrod­ni katyń­skiej jest już dzi­siaj dobrze zna­na, mimo że na odkry­cie cze­ka­ją wciąż nowe miej­sca kaź­ni, a listy pole­głych być może nigdy nie zosta­ną osta­tecz­nie skom­ple­to­wa­ne. Jed­nak pamięć o boha­ter­skich ofia­rach, o naszych przod­kach i poprzed­ni­kach, któ­rzy wole­li zgi­nąć niż zaprzeć się Nie­pod­le­głej, trwa – żywa i zwy­cię­ska – w ser­cach roda­ków. Ta pamięć ma wresz­cie trwa­ły kształt dzi­siej­sze­go świę­ta, a tak­że god­ny dom w tym nowo­cze­snym muzeum w kapo­nie­rze Cyta­de­li War­szaw­skiej. I może­my być pew­ni, że jak dłu­go ist­nieć będzie wol­na Pol­ska, jak dłu­go ist­nieć będzie nasz naród, praw­da o zbrod­ni katyń­skiej i pamięć o jej ofia­rach będą prze­ka­zy­wa­ne z poko­le­nia na poko­le­nie” – napi­sał Pre­zy­dent RP Andrzej Duda.

Głów­nym punk­tem uro­czy­sto­ści była Msza Świę­ta w inten­cji pomor­do­wa­nych pol­skich ofi­ce­rów na pla­cu ape­lo­wym w Muzeum Katyń­skim, któ­rej prze­wod­ni­czył Biskup Polo­wy WP Józef Guz­dek. Po mszy zło­żo­no kwia­ty w Epi­ta­fium Katyń­skim, a następ­nie uczest­ni­cy uro­czy­sto­ści  zwie­dzi­li eks­po­zy­cję Muzeum. Muzeum Katyń­skie – Oddział Mar­ty­ro­lo­gicz­ny Muzeum Woj­ska Pol­skie­go jest pierw­szą w świe­cie pla­ców­ką doku­men­tu­ją­cą zbrod­nię katyń­ską. W latach 1939 – 1940 w sowiec­kich obo­zach zgi­nę­ło w niej bli­sko 22 tys. pol­skich oby­wa­te­li.

Tego same­go dnia o godz. 18.00 odby­ła się rów­nież Msza Katyń­ska w Bazy­li­ce Świę­te­go Krzy­ża na Kra­kow­skim Przed­mie­ściu, któ­rej prze­wod­ni­czył Biskup Polo­wy WP. Wzię­ła w niej udział dele­ga­cja WAT z pocz­tem sztan­da­ro­wym. Po mszy zło­żo­no kwia­ty pod tabli­cą upa­mięt­nia­ją­cą Zbrod­nię Katyń­ską znaj­du­ją­cą się przy koście­le.

Moni­ka Przy­był
fot. źró­dło: Sztab Gene­ral­ny WP