Strona główna » Aktualności » Dzień Otwarty WOLI – zostań uczniem cyberliceum

Dzień Otwarty WOLI – zostań uczniem cyberliceum

Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne zapra­sza na Dzień Otwar­ty onli­ne, któ­ry odbę­dzie się we wto­rek 27 kwiet­nia 2021 r. o godz. 18.00.

Pod­czas wyda­rze­nia kadra oraz ucznio­wie udzie­lą infor­ma­cji m. in. na temat nauki w Liceum. Będzie moż­na rów­nież zoba­czyć, jak wyglą­da­ją inter­nat oraz sale spor­to­we.

Link do wyda­rze­nia: www​.face​bo​ok​.com/​e​v​e​n​t​s​/​3​1​3​5​4​0​1​6​6​8​7​3​027