» » Dzień Otwarty WAT odwołany

Dzień Otwarty WAT odwołany

W związ­ku z roz­prze­strze­nia­niem się koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2 i mini­ma­li­zo­wa­niem ryzy­ka zaka­że­nia, Dzień Otwar­ty Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zapla­no­wa­ny na 28 mar­ca został odwo­ła­ny.

Kan­dy­da­tów na stu­dia woj­sko­we i cywil­ne w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zachę­ca­my do śle­dze­nia infor­ma­cji na stro­nie www​.wat​.edu​.pl/​k​s​z​t​a​l​c​e​n​i​e​/​r​e​k​r​u​t​a​c​ja/, jak rów­nież do obser­wo­wa­nia nas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych: Face­bo­okInsta­gram, gdzie publi­ku­je­my krót­kie fil­my o tym, jak wyglą­da dzień stu­den­ta woj­sko­we­go WAT.

Inter­ne­to­wa Reje­stra­cja Kan­dy­da­tów dostęp­na jest tutaj.

W razie pytań, pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny: 261 837 938, 261 837 939, 261 837 956 lub przez fan­pa­ge na Face­bo­oku.