Strona główna » Aktualności » Dzień otwarty WAT nie tylko dla maturzystów

Dzień otwarty WAT nie tylko dla maturzystów

W sobo­tę 23 mar­ca Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną odwie­dzi­li tego­rocz­ni matu­rzy­ści, ucznio­wie szkół śred­nich, ich rodzi­ce i nauczy­cie­le. Pod­czas dnia otwar­te­go mogli zwie­dzić naj­więk­szą uczel­nię woj­sko­wą w Pol­sce i zapo­znać się z boga­tą ofer­tą edu­ka­cyj­ną stu­diów nie tyl­ko woj­sko­wych, ale rów­nież cywil­nych. Tego dnia zapre­zen­to­wa­ły się wszyst­kie uczel­nia­ne jed­nost­ki. Moż­na było poroz­ma­wiać z wykła­dow­ca­mi i stu­den­ta­mi oraz poznać zasa­dy rekru­ta­cji na ponad 20 kie­run­ków stu­diów (w tym 11 dla stu­den­tów woj­sko­wych). Wśród odwie­dza­ją­cych uczel­nię nie zabra­kło uczniów szkół pod­sta­wo­wych i gim­na­zjów. Dla nich Aka­de­mia przy­go­to­wa­ła rów­nież cie­ka­wą ofer­tę – 1 wrze­śnia 2019 r.  przy WAT roz­pocz­nie dzia­łal­ność Woj­sko­we Ogól­no­kształ­cą­ce Liceum Infor­ma­tycz­ne, któ­re będzie jed­nym z ele­men­tów two­rzą­cych się wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni zapo­wie­dzia­nych przez Mini­stra Obro­ny Naro­do­wej. Celem liceum jest przy­go­to­wa­nie mło­dzie­ży do pod­ję­cia stu­diów woj­sko­wych w WAT na kie­run­kach zwią­za­nych z cyber­bez­pie­czeń­stwem. Ofer­ta dydak­tycz­na to nie wszyst­ko. Pokaz sprzę­tu woj­sko­we­go, zwie­dza­nie bazy labo­ra­to­ryj­nej i kam­pu­su Aka­de­mii, wyna­laz­ki stu­denc­kich kół nauko­wych i wie­le innych atrak­cji przy­cią­gnę­ło nie tyl­ko uczniów, ale rów­nież fanów nauki i woj­sko­wo­ści, nawet tych naj­młod­szych i jak zwy­kle dopi­sa­li miesz­kań­cy War­sza­wy, zwłasz­cza Bemo­wa.

Ofi­cjal­ne­go otwar­cia dnia otwar­te­go doko­nał JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek. „Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na jest przede wszyst­kim dla ludzi zdol­nych, uta­len­to­wa­nych, ale i odważ­nych. Ofe­ru­je­my spe­cja­li­stycz­ne kie­run­ki i uni­kal­ne spe­cjal­no­ści, któ­re są bar­dzo przy­dat­ne zarów­no w prze­my­śle zbro­je­nio­wym, jak i w całym sys­te­mie bez­pie­czeń­stwa pań­stwa. (…) Siły Zbroj­ne roz­wi­ja­ją się dyna­micz­nie, ilo­ścio­wo i jako­ścio­wo. Zwią­za­ne jest to z sil­nym utech­nicz­nie­niem i infor­ma­ty­za­cją amii, dla­te­go tak rekor­do­we nabo­ry w roku bie­żą­cym i ubie­głym przy­pa­dły Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Wią­że się to z dużym zapo­trze­bo­wa­niem Aka­de­mii na bar­dzo dobrych kan­dy­da­tów. Dla Was jest to wiel­ka szan­sa, ponie­waż łatwiej będzie dostać się na stu­dia. Nie ozna­cza to jed­nak, że łatwiej będzie je skoń­czyć, ponie­waż poziom naucza­nia nie zma­le­je. Stu­dia tech­nicz­ne wyma­ga­ją od stu­den­tów sys­te­ma­tycz­no­ści i pra­cy” – mówił gen. bryg. Szczu­rek wita­jąc uczniów z rodzi­na­mi w wypeł­nio­nej sali kino­wej Klu­bu WAT oraz dodał, że woj­sko to wię­cej niż pięk­ne mun­du­ry. „Woj­sko to bar­dzo wyma­ga­ją­ca i odpo­wie­dzial­na służ­ba, ale dają­ca wie­le satys­fak­cji” – pod­su­mo­wał rek­tor. Następ­nie pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz przed­sta­wił ofer­tę edu­ka­cyj­ną i zasa­dy rekru­ta­cji do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej na rok aka­de­mic­ki 2019/2020. Człon­ko­wie Samo­rzą­du Stu­denc­kie­go opo­wie­dzie­li o stu­diach woj­sko­wych i cywil­nych z per­spek­ty­wy stu­den­tów. Zain­te­re­so­wa­ni mogli sko­rzy­stać z pomo­cy przy reje­stra­cji na stu­dia woj­sko­we, któ­ra trwa jedy­nie do 31 mar­ca. Chęt­ni na stu­dia cywil­ne maja wię­cej cza­su, bo do 12 lip­ca. Na sto­isku Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go moż­na było poznać zasa­dy i sys­tem punk­ta­cji egza­mi­nu spraw­no­ści fizycz­nej na stu­dia woj­sko­we.

WAT odpowiada na współczesne wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy

Wybór kie­run­ków stu­diów w WAT jest bar­dzo duży i reali­zo­wa­ny na ośmiu wydzia­łach aka­de­mic­kich: Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, Cyber­ne­ty­ki, Elek­tro­ni­ki, Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji, Logi­sty­ki, Mecha­nicz­nym, Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii oraz w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki.  Uczel­nia w zakre­sie stu­diów poli­tech­nicz­nych ofe­ru­je kla­sycz­ne kie­run­ki, takie jak: mecha­ni­ka i budo­wa maszyn, budow­nic­two, geo­de­zja i kar­to­gra­fia, che­mia, elek­tro­ni­ka i tele­ko­mu­ni­ka­cja, ale rów­nież odpo­wia­da na bar­dzo współ­cze­sne wyzwa­nia i zapo­trze­bo­wa­nie ryn­ku pra­cy ofe­ru­jąc lot­nic­two i kosmo­nau­ty­kę, kryp­to­lo­gię i cyber­bez­pie­czeń­stwo, czy bio­cy­ber­ne­ty­kę i inży­nie­rię bio­me­dycz­ną. Szan­sę na roz­po­czę­cie stu­diów woj­sko­wych w WAT ma jesz­cze wię­cej matu­rzy­stów niż w ubie­głym roku.  Mini­ster­stwo Obro­ny Naro­do­wej zwięk­szy­ło limi­ty tego­rocz­nych przy­jęć na pierw­szy rok stu­diów i od 1 paź­dzier­ni­ka edu­ka­cję w uczel­ni będzie mogło roz­po­cząć 889 kan­dy­da­tów na ofi­ce­rów Woj­ska Pol­skie­go. Stu­dia woj­sko­we w WAT są uni­kal­ną oka­zją dla mło­dych ludzi, któ­rzy chcą zostać ofi­ce­ra­mi WP i inży­nie­ra­mi. Ci, któ­rzy wybio­rą stu­dia cywil­ne rów­nież nie będą mieć pro­ble­mu ze zna­le­zie­niem pra­cy. W 2018 r. kie­ru­nek budow­nic­two na Wydzia­le Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji WAT został uzna­ny przez Ran­king Per­spek­tyw Kie­run­ków Inży­nier­skich za kie­ru­nek, któ­re­go absol­wen­ci naj­szyb­ciej znaj­du­ją się pra­cę.

Coś dla miłośników nauki, wojska, a nawet sportu i kultury

Odwie­dza­ją­cy WAT mogli zwie­dzić nie­mal cały kam­pus uczel­ni, w tym m.in. Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go, aka­de­mik woj­sko­wy, Biblio­te­kę Głów­ną, obiek­ty dydak­tycz­ne i labo­ra­to­ria wydzia­łów, w któ­rych cze­ka­ło wie­le atrak­cji. Uczel­nia bar­dzo dba o roz­wój stu­den­tów i wspie­ra ich ini­cja­ty­wy. Wyni­ki prac reali­zo­wa­nych przez koła nauko­we moż­na było zoba­czyć pod­czas dnia otwar­te­go. Stu­den­ci z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki zapre­zen­to­wa­li nowo­cze­sne i cie­ka­we tech­no­lo­gie z zakre­su sze­ro­ko poję­tej opto­elek­tro­ni­ki. Wśród przed­sta­wio­nych nowi­nek znaj­do­wa­ły się autor­skie pro­jek­ty człon­ków Koła Nauko­we­go Opto­elek­tro­ni­ków, w tym dwa tele­sko­py do spe­cja­li­stycz­nych obser­wa­cji roz­gwież­dżo­ne­go nie­ba. Fascy­nu­ją­cy się astro­no­mią i gra­mi zręcz­no­ścio­wy­mi mogli zagrać w „kosmicz­ną” grę Moon­lan­der, pró­bu­jąc bez­piecz­nie wylą­do­wać na księ­ży­cu.  Wydział Cyber­ne­ty­ki wpro­wa­dził zwie­dza­ją­cych do świa­ta wir­tu­al­ne­go opro­wa­dza­jąc po Labo­ra­to­rium Zobra­zo­wa­nia Wiel­ko­for­ma­to­we­go oraz Symu­la­cji Roz­sze­rzo­nej. Zapre­zen­to­wa­no rów­nież dwie apli­ka­cje poma­ga­ją­ce rato­wać życie ludz­kie: HEALTH-POINT słu­żą­cą ratow­ni­kom medycz­nym w miej­scu udzie­la­nia pomo­cy ofia­rom wypad­ku oraz bio­me­dycz­ny sys­tem NERVE do nad­zo­ru epi­lep­sji i oce­ny efek­tyw­no­ści lecze­nia dzie­ci cho­rych na epi­lep­sję.

Na Wydzia­le Elek­tro­ni­ki ucznio­wie pozna­li wie­le labo­ra­to­riów w tym: pra­cow­nie elek­tro­nicz­nych sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa, sys­te­mów infor­ma­cyj­no-pomia­ro­wych i pro­to­ty­po­wa­nia ukła­dów elek­tro­nicz­nych. Jed­nym z cie­kaw­szych punk­tów zwie­dza­nia tere­nu WAT była mul­ti­me­dial­na strzel­ni­ca Wydzia­łu Logi­sty­ki, na któ­rej uczest­ni­cy mogli spraw­dzić swo­ją cel­ność. Stu­den­ci wydzia­łu zapre­zen­to­wa­li repli­ki bro­ni, a przed samym budyn­kiem WLO miał miej­sce pokaz sprzę­tu. Moż­na było obej­rzeć m.in. samo­chód cię­ża­ro­wy z win­dą, wózek aku­mu­la­to­ro­wy, czy pojaz­dy RAK, LANGUSTA, DANA, LIWIEC i BAR.

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa przy­go­to­wał wie­le atrak­cji dla fanów pod­nieb­nych maszyn. Oprócz eks­po­zy­cji samo­lo­tów, śmi­głow­ców i sil­ni­ków lot­ni­czych zwie­dza­ją­cy obej­rze­li tunel aero­dy­na­micz­ny niskich pręd­ko­ści, któ­ry słu­ży do bada­nia obiek­tów lot­ni­czych, w tym mode­li samo­lo­tów. Wydział Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji przed­sta­wił geo­de­zyj­ny sprzęt pomia­ro­wy. Na sta­no­wi­sku „Ogró­dek geo­de­zyj­ny” wyko­ny­wa­no pomia­ry tachi­me­trem bez­lu­stro­wym, niwe­la­to­rem kodo­wym oraz wyso­kiej kla­sy odbior­ni­ka­mi GPS. Zapre­zen­to­wa­no rów­nież Polo­wą Sta­cję Mete­oro­lo­gicz­na (PSM) oraz Bez­za­ło­go­we Stat­ki Lata­ją­ce (BSL).

Na Wydzia­le Mecha­nicz­nym zapre­zen­to­wa­no pra­cow­nie ukła­dów bez­pie­czeń­stwa oraz budo­wy pod­wo­zi i nad­wo­zi samo­cho­dów. Kon­struk­to­rzy opo­wia­da­li o zbu­do­wa­nym przez stu­den­tów pojeź­dzie elek­trycz­nym WAT Gre­en oraz o pozo­sta­łych maszy­nach inży­nie­ryj­nych znaj­du­ją­cych się na Wydzia­le. Chęt­ni mogli obej­rzeć tak­że Labo­ra­to­rium Wir­tu­al­ne­go Pola Wal­ki Wojsk Inży­nie­ryj­nych. Koła nauko­we Fizy­ków i Che­mi­ków dzia­ła­ją­ce na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii przy­go­to­wa­ły wido­wi­sko­we doświad­cze­nia. Fizy­cy zapre­zen­to­wa­li m.in. układ zobra­zo­wa­nia zja­wi­ska dud­nie­nia za pomo­cą świa­tła oraz podwój­ne waha­dło, słu­żą­ce do zobra­zo­wa­nia drgań sto­cha­stycz­nych. Waha­dło pusz­czo­ne w ruch zacho­wu­je się cha­otycz­nie i nie­prze­wi­dy­wal­nie wyko­nu­jąc tak zwa­ne tań­ce. Che­mi­cy nato­miast ura­czy­li zwie­dza­ją­cych poka­zem reak­cji che­micz­nych i zja­wisk fizy­ko­che­micz­nych pod tajem­ni­czy­mi nazwa­mi taki­mi jak „Bar­wy wojen­ne”, „Krwa­wią­cy gwóźdź”, czy też „Atra­men­ty sym­pa­tycz­ne”. Cie­ka­wym ele­men­tem dnia otwar­te­go był pokaz przy­go­to­wy­wa­nia i spa­la­nia mate­ria­łów piro­tech­nicz­nych. Zwie­dza­ją­cy z bez­piecz­nej odle­gło­ści przy­glą­da­li się jak wyglą­da deto­na­cja komer­cyj­nych wyro­bów oraz tych spo­rzą­dza­nych na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii.

W dniu otwar­tym WAT uczest­ni­czył rów­nież stu­denc­ki pod­od­dział histo­rycz­ny, któ­ry two­rzą stu­den­ci cywil­ni i woj­sko­wi, a dzia­ła­ją­ce w Klu­bie sek­cje zain­te­re­so­wań, pre­zen­to­wa­ły swo­je ofer­ty. Obec­ny był m.in. Chór Aka­de­mic­ki, któ­ry na swo­im sto­isku opo­wia­dał o dzia­łal­no­ści i dotych­cza­so­wych suk­ce­sach. Nie zabra­kło rów­nież przed­sta­wi­cie­li Klu­bu Uczel­nia­ne­go Aka­de­mic­kie­go Związ­ku Spor­to­we­go WAT, któ­rzy pre­zen­tu­jąc sprzęt żeglar­ski opo­wia­da­li o swo­jej pasji.

Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go oprócz pre­zen­ta­cji fil­mu doty­czą­ce­go kwa­li­fi­ka­cji z WF na stu­dia woj­sko­we zapo­zna­ło zwie­dza­ją­cych z wybra­ny­mi sek­cja­mi i zawo­da­mi spor­to­wy­mi, w któ­rych bio­rą udział stu­den­ci. Sek­cja Sko­ków Spa­do­chro­no­wych S3 WAT przy­go­to­wa­ła pokaz ele­men­tów wypo­sa­że­nia skocz­ka oraz symu­la­tor sko­ków spa­do­chro­no­wych, któ­ry cie­szył się spo­rym zain­te­re­so­wa­niem zwie­dza­ją­cych. Swo­ją ofer­tę przed­sta­wi­ła rów­nież sek­cja Woda Ląd Powie­trze, któ­rej celem obok szko­le­nia i kształ­to­wa­nia cech dowód­czych jest popu­la­ry­zo­wa­nie umie­jęt­no­ści spe­cjal­nych, przy­dat­nych na polu wal­ki. Nato­miast na sto­isku Stu­dium Szko­le­nia Woj­sko­we­go moż­na było zaczerp­nąć infor­ma­cji doty­czą­cych reali­zo­wa­nych zadań dydak­tycz­nych i zajęć prak­tycz­nych, słu­żą­cych kształ­ce­niu woj­sko­we­mu. Dużą atrak­cją dla fanów woj­sko­wo­ści był przy­go­to­wa­ny na pla­cu ape­lo­wym pokaz sprzę­tu woj­sko­we­go.  Czoł­gi T‑72 i PT-91, koło­wy trans­por­ter opan­ce­rzo­ny Roso­mak, sprzęt do roz­po­zna­nia bio­lo­gicz­ne­go, wyrzut­nia RM-70 i inny sprzęt zabez­pie­cze­nia tech­nicz­ne­go moż­na było zoba­czyć, dotknąć i poroz­ma­wiać z jego zało­gą. 

Dzień otwar­ty cie­szył się bar­dzo dużym zain­te­re­so­wa­niem uczniów szkół śred­nich obję­tych patro­na­tem WAT i nie tyl­ko. Mło­dzież z całej Pol­ski przy­je­cha­ła zapo­znać się z naszą ofer­tą edu­ka­cyj­ną, a moż­li­wość zwie­dza­nia tere­nu Aka­de­mii przy­cią­gnę­ła wie­lu fanów mili­ta­riów. Na wszyst­kich odwie­dza­ją­cych cze­kał żoł­nier­ski poczę­stu­nek.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski