Strona główna » Aktualności » Dzień Flagi z Żoliborzem

Dzień Flagi z Żoliborzem

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na , jak co roku, aktyw­nie włą­czy­ła się w uro­czy­sto­ści zwią­za­ne z obcho­da­mi Dnia Fla­gi, któ­ry  jako świę­to pań­stwo­we został usta­no­wio­ny na mocy usta­wy z 20 lute­go 2004 roku. Sto­isko pro­mo­cyj­ne WAT, roz­lo­ko­wa­ne na tere­nie Cyta­de­li War­szaw­skiej, cie­szy­ło się dużym zain­te­re­so­wa­niem osób, któ­re przy­by­ły cały­mi rodzi­na­mi na zie­lo­ne tere­ny Żoli­bo­rza.

W ramach obcho­dów Dnia Fla­gi, zor­ga­ni­zo­wa­no wie­le atrak­cji. Ok. 700 osób pobie­gło wokół Cyta­de­li i ulicz­ka­mi Żoli­bo­rza w orga­ni­zo­wa­nym, jak co roku już od 4 lat, Bie­gu Fla­gi.

Gra­ży­na Pal­czak
Foto: Seba­stian Jurek