» » Dwa nowe projekty badawcze z Horyzontu 2020

Dwa nowe projekty badawcze z Horyzontu 2020

wpis w: Aktualności | 0

Kolej­ne pro­jek­ty unij­ne­go pro­gra­mu Hory­zont 2020 zosta­ły przy­zna­ne dwóm kon­sor­cjom, w skład któ­rych wcho­dzi Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na. Są to pro­jek­ty, któ­re mają wspo­móc dzia­ła­nia orga­nów ści­ga­nia w zapo­bie­ga­niu i zwal­cza­niu ata­ków ter­ro­ry­stycz­nych, jak rów­nież w wery­fi­ka­cji doku­men­tów i wykry­wa­niu prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści. Oby­dwa pro­jek­ty będą reali­zo­wa­ne przy współ­udzia­le naukow­ców z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT pod kie­row­nic­twem dr. inż. Mar­ci­na Kowal­skie­go. Kon­sor­cjan­ci z kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej, repre­zen­tu­ją­cy prze­mysł, insty­tu­ty nauko­we oraz uczel­nie tech­nicz­ne, roz­pocz­ną bada­nia w dru­giej poło­wie 2019 r. 

Wykrywanie obiektów ukrytych pod ubraniem

Pro­jekt CREST  (Figh­ting Cri­me and Ter­ro­Rism with an IoT-ena­bled Auto­no­mo­us Plat­form based on an Eco­sys­tem of Advan­ced Intel­li­gEn­ce, Ope­ra­tions, and Inve­Sti­ga­tion Tech­no­lo­gies)

ma na celu wypo­sa­że­nie orga­nów ści­ga­nia w zaawan­so­wa­ną plat­for­mę prze­ciw­dzia­ła­nia aktom ter­ro­ry­stycz­nym poprzez wyko­rzy­sta­nie wie­lu eko­sys­te­mów m.in. Inter­ne­tu Rze­czy, sys­te­mów  auto­no­micz­nych, sys­te­mów detek­cji zagro­żeń, jak rów­nież w roz­pro­szo­ną plat­for­mę zarzą­dza­nia sytu­acja­mi kry­zy­so­wy­mi. Zespół badaw­czy WAT odpo­wie­dzial­ny będzie m.in. za opra­co­wa­nie sys­te­mu wykry­wa­nia obiek­tów ukry­tych pod ubra­niem czło­wie­ka. Pro­jekt otrzy­mał dofi­nan­so­wa­nie na 7 mln EUR, z cze­go budżet WAT to 228 750,00 EUR. Lide­rem kon­sor­cjum, skła­da­ją­ce­go się z  23 part­ne­rów z 13 kra­jów Unii Euro­pej­skiej, jest Servi­ciul de Pro­tec­tie si Paza z Rumu­nii.

Zapobieganie próbom kradzieży tożsamości

D4FLY (Detec­ting Docu­ment frauD and iDen­ti­ty on the fly) to trzy­let­ni pro­jekt badaw­czy, któ­re­go celem jest zwięk­sze­nie moż­li­wo­ści orga­nów ści­ga­nia w wery­fi­ka­cji doku­men­tów i wykry­wa­niu prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści. Wyni­ki pro­jek­tu będą zasto­so­wa­ne do odpra­wy gra­nicz­nej. Bada­nia w zakre­sie wykry­wa­nia fał­szo­wa­nia doku­men­tów, nowo­cze­snych metod bio­me­trycz­nej wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści poru­sza­ją­cych się osób oraz wykry­wa­nia prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści będzie pro­wa­dzić 19 part­ne­rów z 10 kra­jów Unii Euro­pej­skiej. Zespół WAT jest odpo­wie­dzial­ny mię­dzy inny­mi za opra­co­wa­nie meto­dy wykry­wa­nia prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści za pomo­cą obra­zo­wa­nia wie­lo­spek­tral­ne­go oraz za stwo­rze­nie mię­dzy­mo­dal­ne­go sys­te­mu roz­po­zna­wa­nia twa­rzy, bazu­ją­ce­go na obra­zo­wa­niu w zakre­sie dłu­go­fa­lo­wej pod­czer­wie­ni oraz w zakre­sie świa­tła widzial­ne­go. Budżet pro­jek­tu wyno­si 7 mln EUR, z cze­go kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia zadań WAT to 314 687,50 EUR. Kon­sor­cjum kie­ro­wa­ne jest przez fir­mę Veri­dos Gmbh z Nie­miec, lide­ra pro­jek­tu.

Bada­nia nad nowa­tor­ski­mi roz­wią­za­nia­mi bio­me­trycz­ny­mi do iden­ty­fi­ka­cji i wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści, pro­wa­dzo­ne w Insty­tu­cie Opto­elek­tro­ni­ki WAT, wyko­rzy­sty­wa­ne są rów­nież w innym pro­jek­cie Hory­zont 2020. W ramach pro­jek­tu PROTECT, naukow­cy z Aka­de­mii opra­co­wu­ją meto­dę roz­po­zna­wa­nia twa­rzy w zakre­sie dale­kiej pod­czer­wie­ni. Roz­wią­za­nie będzie sto­so­wa­ne do odpra­wy gra­nicz­nej osób.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT