» » Dwa Defendery dla WAT

Dwa Defendery dla WAT

wpis w: Aktualności | 0

Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na zosta­ła podwój­nym tego­rocz­nym lau­re­atem pre­sti­żo­wej nagro­dy Defen­der pod­czas XXVI Mię­dzy­na­ro­do­we­go Salo­nu Prze­my­słu Obron­ne­go w Kiel­cach. Komi­sja  kon­kur­so­wa wska­za­ła pro­duk­ty wyróż­nia­ją­ce się ory­gi­nal­no­ścią i nowa­tor­stwem myśli tech­nicz­nej i tech­no­lo­gicz­nej i nomi­no­wa­ła je do naj­wyż­szej nagro­dy kie­lec­kich tar­gów. Defen­de­ra zdo­by­ły dwa  pro­jek­ty, któ­rych lide­rem jest WAT: „35 mm Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia (OSU-35)” oraz „Sys­tem oce­ny strze­lań do celów powietrz­nych TARCZA POWIETRZNA TP-1”. Oby­dwa inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nia zosta­ły opra­co­wa­ne na Wydzia­le Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa WAT w ramach kon­sor­cjów nauko­wo-prze­my­sło­wych.

Pod­czas uro­czy­stej gali w imie­niu Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sta­tu­et­ki ode­bra­li pro­rek­tor ds. roz­wo­ju dr hab. inż. Lucjan Śnie­żek i dyrek­tor Cen­trum Trans­fe­ru Tech­no­lo­gii płk dr inż. Adam Bart­nic­ki.

„35 mm Okrę­to­wy Sys­tem Uzbro­je­nia (OSU-35)” został nagro­dzo­ny w kate­go­rii środ­ków wal­ki rodza­jów wojsk. „OSU-35 to pierw­szy pol­ski, nowo­cze­sny, auto­ma­tycz­ny, sta­bi­li­zo­wa­ny okrę­to­wy sys­tem uzbro­je­nia, zdat­ny do zwal­cza­nia celów powietrz­nych, nawod­nych i brze­go­wych. Jego dużą zale­tą jest to, że nie wyma­ga bez­po­śred­niej obec­no­ści żoł­nie­rza na sta­no­wi­sku ognio­wym. Jest sys­te­mem modu­ło­wym, ska­lo­wal­nym o otwar­tej archi­tek­tu­rze” – mówi dr hab. inż. Zbi­gniew Lecie­jew­ski z Insty­tu­tu Tech­ni­ki Uzbro­je­nia WML, kie­row­nik nagro­dzo­ne­go pro­jek­tu. Został on opra­co­wa­ny w ramach kon­sor­cjum nauko­wo-prze­my­sło­we­go, któ­re two­rzy­li: WAT (lider), Aka­de­mia Mary­nar­ki Wojen­nej, PIT-RADWAR S.A. i Zakła­dy Mecha­nicz­ne TARNÓW S.A.  OSU-35 testo­wa­ny był ope­ra­cyj­nie na ORP „Kaszub”, ale prze­zna­czo­ny jest rów­nież do  innych jed­no­stek pły­wa­ją­cych Mary­nar­ki Wojen­nej RP, w tym ORP „Kor­mo­ran II”. Sys­tem jest wyni­kiem reali­za­cji pro­jek­tu roz­wo­jo­we­go pt. „35 mm auto­ma­tycz­na arma­ta mor­ska KDA z zabu­do­wa­nym na okrę­cie sys­te­mem kie­ro­wa­nia ogniem wyko­rzy­stu­ją­cym Zin­te­gro­wa­ną Gło­wi­cę Śle­dzą­cą ZGS-158 wyko­na­ną w wer­sji mor­skiej wraz ze sta­no­wi­skiem kie­ro­wa­nia ogniem” dofi­nan­so­wa­ne­go przez Naro­do­we Cen­trum Badań i Roz­wo­ju.

Dru­gi nagro­dzo­ny pro­dukt „Sys­tem oce­ny strze­lań do celów powietrz­nych TARCZA POWIETRZNA TP-1” wycho­dzi naprze­ciw zgła­sza­nym przez Siły Zbroj­ne RP potrze­bom opra­co­wa­nia obiek­tyw­ne­go sys­te­mu oce­ny reali­za­cji prze­ciw­lot­ni­czych strze­lań arty­le­ryj­skich. Zre­ali­zo­wa­ny został w koope­ra­cji WAT z Insty­tu­tem Tech­nicz­nym Wojsk Lot­ni­czych i fir­mą MSP Mar­cin Szen­der w ramach pro­jek­tu roz­wo­jo­we­go finan­so­wa­ne­go przez NCBR.  Isto­tą pro­jek­tu jest „tar­cza powietrz­na” zdol­na do okre­śla­nia współ­rzęd­nych prze­la­tu­ją­cych poci­sków arty­le­ryj­skich wokół ostrze­li­wa­ne­go imi­ta­to­ra celu powietrz­ne­go. „Zain­sta­lo­wa­ny na imi­ta­to­rze celu loka­tor aku­stycz­ny wykry­wa zabu­rze­nia wzbu­dza­ne w powie­trzu ruchem poci­sku. Zabu­rze­nia, w posta­ci fal ciśnie­nio­wych, zosta­ją wykry­te przez gło­wi­cę aku­stycz­ną loka­to­ra, wypo­sa­żo­ną w zestaw czuj­ni­ków pomia­ro­wych. Sygna­ły z wyjść czuj­ni­ków są fil­tro­wa­ne i wzmac­nia­ne oraz prze­kształ­ca­ne do posta­ci cyfro­wej, a następ­nie prze­twa­rza­ne w pro­ce­so­rze sygna­ło­wym. Pro­ce­sor porów­nu­je wyni­ki prze­twa­rza­nia z usta­wio­nym pro­gra­mo­wo pro­giem wykry­cia i jeże­li próg zosta­je prze­kro­czo­ny, roz­po­czy­na szcze­gó­ło­wą ana­li­zę para­me­trów ampli­tu­do­wych oraz cza­so­wo-czę­sto­tli­wo­ścio­wych wykry­tych zabu­rzeń ciśnie­nio­wych. Następ­nie pro­ce­sor kodu­je esty­mo­wa­ne osza­co­wa­nia para­me­trów fal ciśnie­nio­wych i za pomo­cą linii radio­wej trans­mi­tu­je do jed­nost­ki naziem­nej. Komu­ni­ka­cja pomię­dzy loka­to­rem a jed­nost­ką naziem­ną odby­wa się radio­wo w dwóch kie­run­kach na odle­gło­ściach do 5 km” – tłu­ma­czy dzia­ła­nie tar­czy powietrz­nej mjr dr inż. Dariusz Rodzik, kie­row­nik Zespo­łu Radio­elek­tro­ni­ki WML. Sys­tem dostar­cza ponad­to sta­ty­stycz­nej infor­ma­cji o wyni­kach strze­la­nia, nie­zbęd­nej do wypra­co­wa­nia zbior­czej oce­ny wyko­na­nia zada­nia bojo­we­go. Może on być wyko­rzy­sty­wa­ny pod­czas strze­lań poli­go­no­wych przez arty­le­rię OPL Wojsk Lądo­wych, Sił Powietrz­nych i Mary­nar­ki Wojen­nej. Wyna­la­zek otrzy­mał Defen­de­ra w kate­go­rii sprzę­tu szko­le­nio­we­go.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. WAT