» » Drugie miejsce dla studentów WAT w amerykańskim konkursie „Engine Design Competition”

Drugie miejsce dla studentów WAT w amerykańskim konkursie „Engine Design Competition”

W fina­le kon­kur­su „Engi­ne Design Com­pe­ti­tion”, któ­re­go tema­tem był pro­jekt sil­ni­ka dla bez­za­ło­go­we­go poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­cze­go samo­lo­tu z napę­dem hybry­do­wym („Can­di­da­te Engi­nes for a Hybrid Elec­tric Medium Alti­tu­de Long Endu­ran­ce Search and Rescue UAV”) dru­gie miej­sce przy­pa­dło zespo­ło­wi stu­den­tów z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­ne. Kon­kurs został zor­ga­ni­zo­wa­ny przez The Ame­ri­can Insti­tu­te of Aero­nau­tics and Astro­nau­tics i trwał od wrze­śnia ubie­głe­go roku, a jego run­da fina­ło­wa odby­ła się w dniach 19 – 22 sierp­nia w India­na­po­lis pod­czas kon­fe­ren­cji „AIAA Pro­pul­sion and Ener­gy Forum” – naj­więk­sze­go na świe­cie spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li nauki poświę­co­ne­go napę­dom lot­ni­czym i kosmicz­nym.

Wydział Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa repre­zen­to­wa­li: Karol Koz­dro­wicz, Damian Macio­row­ski, Karo­li­na Pazu­ra i Maciej Spy­cha­ła, a opie­kę nauko­wą nad naszy­mi stu­den­ta­mi spra­wo­wał dr hab. inż. Ryszard Cha­chur­ski. Dodaj­my, że jest to już dru­gi taki suk­ces stu­den­tów WAT. W ubie­gło­rocz­nym kon­kur­sie AIAA w tym samym skła­dzie wywal­czy­li trze­cie miej­sce za pro­jekt sil­ni­ka do nad­dźwię­ko­we­go samo­lo­tu pasa­żer­skie­go.

W tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su zwy­cię­ży­li irań­scy stu­den­ci z Sha­rif Tech­no­lo­gy Uni­ver­si­ty z Tehe­ra­nu, a trze­cie miej­sce zaję­li wie­lo­krot­ni zwy­cięz­cy – stu­den­ci z The Uni­ver­si­ty of Kan­sas (USA).

red. Ewa Jan­kie­wicz
fot. Ste­ve Lynch