» » Druga edycja kampanii honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”

Druga edycja kampanii honorowego krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”

Trwa dru­ga edy­cja kam­pa­nii „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” pod patro­na­tem hono­ro­wym mini­stra obro­ny naro­do­wej Mariu­sza Błasz­cza­ka i mini­stra zdro­wia Łuka­sza Szu­mow­skie­go. W ramach kam­pa­nii od 1 wrze­śnia do 18 listo­pa­da 2019 r. odbę­dzie się 50 akcji krwio­daw­stwa orga­ni­zo­wa­nych przez jed­nost­ki Woj­ska Pol­skie­go oraz klu­by HDK. W Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zbiór­ki odbę­dą się 10, 16 i 30 paź­dzier­ni­ka oraz 6 listo­pa­da. Do kam­pa­nii moż­na rów­nież dołą­czyć każ­de­go dnia w dowol­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa. Wystar­czy zare­je­stro­wać swo­ją dona­cję na Por­ta­lu LEGION lub w apli­ka­cji „Legion Boha­te­rów – Hono­ro­wi Daw­cy KRWI”.  

Każ­dy krwio­daw­ca, któ­ry weź­mie udział w akcji odda­wa­nia krwi na tere­nie naszej uczel­ni otrzy­ma cer­ty­fi­kat uczest­nic­twa, a szczę­śliw­cy mają szan­sę wylo­so­wać oka­zjo­nal­ną mone­tę, COIN kam­pa­nii. Dodat­ko­wo reje­stru­jąc swo­ją dona­cję na stro­nie legionhdk​.pl moż­na wziąć udział w kon­kur­sie, w któ­rym cze­ka­ją spe­cjal­ne pakie­ty przy­go­to­wa­ne przez part­ne­rów akcji.

Kam­pa­nia „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” łączy ideę hono­ro­we­go odda­wa­nia krwi z upa­mięt­nia­niem odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Jej celem jest akty­wi­zo­wa­nie i zachę­ca­nie spo­łe­czeń­stwa do odda­wa­nia krwi. Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na przy­łą­czy­ła się do kam­pa­nii już w pierw­szej edy­cji orga­ni­zu­jąc na tere­nie uczel­ni zbiór­ki krwi. Uro­czy­sta inau­gu­ra­cja dru­giej edy­cji odby­ła się 2 wrze­śnia przed budyn­kiem Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej. Wzię­li w niej udział pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Inau­gu­ra­cyj­na zbiór­ka była jed­no­cze­śnie pierw­szą dla hono­ro­wych daw­ców z WAT po utwo­rze­niu w naszej uczel­ni Oddzia­łu HDK w ramach Sto­wa­rzy­sze­nia Hono­ro­wych Daw­ców Krwi LEGION. Pre­ze­sem oddzia­łu został  ppłk rez. dr Wie­sław Mło­do­że­niec, kie­ru­ją­cy od wie­lu lat klu­bem HDK WAT. W nowym pro­jek­cie pre­ze­sa wspie­ra­ją płk Mariusz Chmie­lew­ski oraz por. Paweł Żało­ba.

Nazwa Sto­wa­rzy­sze­nia pocho­dzi od naj­więk­szej jed­nost­ki tak­tycz­nej armii rzym­skiej Legion. Ma ona przy­po­mi­nać, że jed­no­cząc się pod jed­ną ban­de­rą może­my zdzia­łać wię­cej. Legion od począt­ku ist­nie­nia, a więc od 2014 roku sta­ra się kre­ować nowo­cze­sne hono­ro­we daw­stwo krwi dając wie­le moż­li­wo­ści przede wszyst­kim swo­im pod­opiecz­nym krwio­daw­com, ale tak­że spo­łe­czeń­stwu. To co ich wyróż­nia to wciąż roz­wi­ja­ją­ca się stro­na inter­ne­to­wa, któ­ra począt­ko­wo była bazą infor­ma­cji o idei krwio­daw­stwa, a następ­nie sta­ła się Por­ta­lem Legion – naj­no­wo­cze­śniej­szym por­ta­lem krwio­daw­stwa na świe­cie. Umoż­li­wia on bez­po­śred­nie wspie­ra­nie nie tyl­ko daw­ców, któ­rzy mogą zakła­dać oso­bi­ste pro­fi­le, ale tak­że spo­łe­czeń­stwa, a dokład­niej oso­by potrze­bu­ją­ce krwi poprzez Sys­tem Reago­wa­nia Na Ape­le o Krew „Syre­na Legio­nu”.

Wię­cej infor­ma­cji o akcji „Nie­pod­le­głą mamy we krwi” moż­na zna­leźć na por­ta­lach oraz w mediach spo­łecz­no­ścio­wych orga­ni­za­to­rów kam­pa­nii:  Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Wydaw­ni­cze­go (wydaw­cy „Pol­ski Zbroj­nej”) i Sto­wa­rzy­sze­nia Hono­ro­wych Daw­ców Krwi Legion.

por. Paweł Żało­ba
fot. WAT; HDK Legion