Strona główna » Aktualności » Dr Wojciech Stępniowski laureatem programu Polskie Powroty

Dr Wojciech Stępniowski laureatem programu Polskie Powroty

Dzię­ki ini­cja­ty­wie Naro­do­wej Agen­cji Wymia­ny Aka­de­mic­kiej do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powró­cił dr Woj­ciech Stęp­niow­ski. Lau­re­at pro­gra­mu Pol­skie Powro­ty pro­wa­dził bada­nia nauko­we w Lehigh Uni­ver­si­ty w Beth­le­hem w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, a wcze­śniej w holen­der­skim Delft Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy. Swo­je mię­dzy­na­ro­do­we doświad­cze­nie wyko­rzy­sta teraz na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii, gdzie od 2013 r. jest zatrud­nio­ny jako adiunkt nauko­wo-dydak­tycz­ny.

Pro­gram Pol­skie Powro­ty umoż­li­wia wyróż­nia­ją­cym się pol­skim naukow­com powrót do kra­ju i pod­ję­cie przez nich zatrud­nie­nia w pol­skich uczel­niach, insty­tu­tach nauko­wych lub insty­tu­tach badaw­czych. W ramach pro­gra­mu dr Stęp­niow­ski otrzy­ma finan­so­wa­nie w wyso­ko­ści 2 213 251,00 zł na lata 2020–2023. Środ­ki te pokry­ją jego wyna­gro­dze­nie i umoż­li­wią stwo­rze­nie wła­snej gru­py badaw­czej, któ­ra będzie kon­ty­nu­ować bada­nia pro­wa­dzo­ne przez naukow­ca za gra­ni­cą.

„Pra­ca w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, wraz z powo­ły­wa­ną gru­pą pro­jek­to­wą, pozwo­li mi na roz­wój nauko­wy, a tak­że będzie wstę­pem do pozy­ski­wa­nia dal­szych środ­ków na bada­nia” – pod­kre­śla dr Stęp­niow­ski. „Na powrót do Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej zde­cy­do­wa­łem się ze wzglę­du na rewe­la­cyj­ną bazę sprzę­to­wą pozy­ska­ną mię­dzy inny­mi w ramach środ­ków unij­nych i efek­tyw­ną współ­pra­cę nauko­wo-badaw­czą w Aka­de­mii” – doda­je.

Dr Stęp­niow­ski jest absol­wen­tem Wydzia­łu Che­mii Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go. Dok­to­rat w dys­cy­pli­nie inży­nie­ria mate­ria­ło­wa uzy­skał na Wydzia­le Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii WAT w 2013 r. W ramach sta­żu nauko­we­go w Delft Uni­ver­si­ty of Tech­no­lo­gy, pod kie­row­nic­twem pro­fe­so­rów Jose­phu­sa G. Buijn­ster­sa i Johan­ne­sa M.C. Mola badał apli­ka­cje ano­do­we­go tlen­ku alu­mi­nium do nano­struk­tu­ry­za­cji pół­prze­wo­dzą­cych (domiesz­ko­wa­nych) dia­men­tów. Uczest­ni­czył tam rów­nież w mię­dzy­na­ro­do­wym pro­jek­cie CleanSky2, finan­so­wa­nym w ramach pro­gra­mu Hory­zont 2020. Pro­jekt doty­czył poszu­ki­wa­nia zamien­ni­ków tech­no­lo­gii opar­tych na chro­mie sze­ścio­war­to­ścio­wym w war­stwach kon­wer­syj­nych i ano­do­wych. Dzię­ki sty­pen­dium z Fun­da­cji Kościusz­kow­skiej na począt­ku 2018 r. roz­po­czął pra­cę jako post-doc / adjunct pro­fe­sor w Wydzia­le Inży­nie­rii Mate­ria­ło­wej w Lehigh Uni­ver­si­ty, w Beth­le­hem w Pen­syl­wa­nii (USA). Pod kie­row­nic­twem prof. Woj­cie­cha Z. Misioł­ka roz­po­czął tam bada­nia nad ano­do­wym utle­nia­niem mie­dzi, co pozwo­li­ło na wytwo­rze­nie nano­struk­tu­ral­nych warstw tlen­ko­wych. Dal­sze bada­nia pod­sta­wo­we, a tak­że apli­ka­cyj­ne (w kon­tek­ście elek­tro­che­micz­nej reduk­cji dwu­tlen­ku węgla do węglo­wo­do­rów i ich pochod­nych) tych mate­ria­łów będą sta­no­wić trzon badań w ramach pro­gra­mu Pol­skie Powro­ty.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski