Strona główna » Aktualności » Dr inż. Marcin Kowalski z WAT o przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

Dr inż. Marcin Kowalski z WAT o przeciwdziałaniu kradzieży tożsamości w „Tygodniu polskiej nauki w WP”

W ramach cyklu „Tydzień pol­skiej nauki w WP” dr inż. Mar­cin Kowal­ski z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej przed­sta­wia opra­co­wa­ne przez Zespół Sys­te­mów Bez­pie­czeń­stwa inno­wa­cyj­ne roz­wią­za­nie, któ­re pozwa­la wykryć oszu­stwa zwią­za­ne z kra­dzie­żą cudzej toż­sa­mo­ści. Pra­ce badaw­cze pro­wa­dzo­ne są w ramach pro­jek­tów TRESSPASS oraz D4FLY, finan­so­wa­nych z pro­gra­mu Hory­zont 2020.

W wyni­ku badań nauko­wych opra­co­wa­no sys­tem do wykry­wa­nia prób kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści oraz sys­tem wery­fi­ka­cji toż­sa­mo­ści przy uży­ciu nowa­tor­skich roz­wią­zań bio­me­trycz­nych, wyko­rzy­stu­ją­cych ludz­kie cechy fizycz­ne. Roz­wią­za­nie wykry­wa pró­by kra­dzie­ży toż­sa­mo­ści, takie jak np. uży­cie masek sili­ko­no­wych, któ­re są trud­ne do wychwy­ce­nia przy sto­so­wa­niu tra­dy­cyj­nych sys­te­mów roz­po­zna­wa­nia twa­rzy. Sys­tem opra­co­wy­wa­ny w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej to bar­dzo waż­ny krok w kie­run­ku zwięk­sze­nia bez­pie­czeń­stwa na przej­ściach gra­nicz­nych i lot­ni­skach.

„Tydzień pol­skiej nauki w WP” pozwa­la bli­żej poznać mło­dych i kre­atyw­nych naukow­ców, któ­rzy two­rzą naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia.

Zachę­ca­my do zapo­zna­nia się z pro­jek­tem nasze­go naukow­ca dr. inż. Mar­ci­na Kowal­skie­go.

Mate­riał dostęp­ny jest na por­ta­lu Wir­tu­al­na Pol­ska.

fot. źró­dło: Wir­tu­al­na Pol­ska