Strona główna » Aktualności » Doktoranci i studenci o bezpieczeństwie państwa

Doktoranci i studenci o bezpieczeństwie państwa

W dniu 21 kwiet­nia 2016 roku odby­ła się IV kon­fe­ren­cja nauko­wa dok­to­ranc­ko-stu­denc­ka pt.  „Mię­dzy­na­ro­do­we uwa­run­ko­wa­nia bez­pie­czeń­stwa naro­do­we­go pań­stwa”, orga­ni­zo­wa­na przez Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT.

Kon­fe­ren­cję roz­po­czął wykła­dem wpro­wa­dza­ją­cym prof. dr hab. Jan Macie­jew­ski, po któ­rym głos zabrał gość spe­cjal­ny, atta­ché węgier­ski ppłk Tamás Mel­ke. Po inte­re­su­ją­cym wykła­dzie wpro­wa­dza­ją­cym głos zabra­li pre­le­gen­ci – przed­sta­wi­cie­le wio­dą­cych uczel­ni kra­jo­wych, m.in.: Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go, Uni­wer­sy­te­tu Wro­cław­skie­go, Poli­tech­ni­ki Rze­szow­skiej, Aka­de­mii Obro­ny Naro­do­wej, Uni­wer­sy­te­tu Przy­rod­ni­czo- Huma­ni­stycz­ne­go w Sie­dl­cach, Uni­wer­sy­te­tu War­miń­sko- Mazur­skie­go, Szko­ły Ofi­cer­skiej Wojsk Lądo­wych. Uczest­ni­cy wystą­pi­li w 3 pane­lach: 1) Uwa­run­ko­wa­nia glo­bal­ne; 2) Uwa­run­ko­wa­nia regio­nal­ne; 3) Uwa­run­ko­wa­nia sąsiedz­kie.

Opie­kun KNBN WAT, dr Wie­sław Śmia­łek wrę­czył nagro­dy książ­ko­we w ramach kon­kur­su na naj­lep­szy arty­kuł. Pierw­sze miej­sce zaję­ła mgr Kata­rzy­na Huczek z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, dru­gie miej­sce – Ser­giusz Anosz­ko z Uni­wer­sy­te­tu Kar­dy­na­ła Ste­fa­na Wyszyń­skie­go zaś trze­cie miej­sce – Oty­lia Roman z Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Kon­fe­ren­cję uda­ło się zor­ga­ni­zo­wać na wyso­kim pozio­mie dzię­ki wspar­ciu finan­so­we­mu Dzia­łu Spraw Stu­denc­kich WAT, któ­re­go kie­row­ni­kiem jest Pani Mał­go­rza­ta Pod­biel­ska. Kon­fe­ren­cja orga­ni­zo­wa­na przez Koło Nauko­we Bez­pie­czeń­stwa Naro­do­we­go WAT zosta­ła obję­ta patro­na­tem Pro­spects Incu­ba­tor.

Iza­be­la Szcze­pa­nik
foto: Iza­be­la Szcze­pa­nik, Maria Kocan