» » Dobry start w przyszłość

Dobry start w przyszłość

wpis w: Aktualności | 0

Jak zna­leźć wyma­rzo­ne prak­ty­ki, staż, pra­cę? We wto­rek 9 kwiet­nia to pra­co­daw­cy szu­ka­li pra­cow­ni­ków! W holu budyn­ku głów­ne­go, na Tar­gach Pra­cy WAT 2019 zja­wi­ło się ponad 20 firm ofe­ru­ją­cych atrak­cyj­ne ofer­ty skie­ro­wa­ne nie tyl­ko dla stu­den­tów i absol­wen­tów Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, ale rów­nież innych uczel­ni tech­nicz­nych. Uro­czy­ste­go otwar­cia XII edy­cji wyda­rze­nia doko­na­ła pro­rek­tor ds. stu­denc­kich dr hab. inż. Marze­na Tykar­ska.

Tar­gi Pra­cy „Przy­szłość i Karie­ra” dają nie­po­wta­rzal­ną moż­li­wość spo­tka­nia przed­sta­wi­cie­li firm wio­dą­cych na ryn­ku pra­cy oraz pozna­nia poten­cjal­nych pra­co­daw­ców i sta­wia­nych przez nich wymo­gów. Wśród wystaw­ców poja­wi­ły się fir­my takie jak: Net­com­pa­ny Poland, PGNiG TERMIKA SA, LOT Air­craft Main­te­nan­ce Servi­ces, Naro­do­we Cen­trum Badań Jądro­wych, Soy­ter Com­po­nents czy też Bona­ir S.A. Każ­dy uczest­nik miał moż­li­wość porów­na­nia ofert prak­tyk, sta­ży i pra­cy wszyst­kich wystaw­ców i apli­ko­wa­nia do tych, któ­re zain­te­re­so­wa­ły go naj­bar­dziej i były zgod­ne z jego spe­cja­li­za­cją. Była to dosko­na­ła oka­zja do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi tren­da­mi na ryn­ku pra­cy. Zamie­nie­nie kil­ku zdań z rekru­te­rem w wie­lu przy­pad­kach sta­ło się prze­pust­ką do pod­ję­cia pra­cy. Przy­kła­dem jest stu­dent­ka WAT, któ­ra w ubie­gło­rocz­nej edy­cji tar­gów zna­la­zła ofer­tę sta­żo­wą w fir­mie Bosh i dziś – z ramie­nia fir­my, poma­ga stu­den­tom odna­leźć wyma­rzo­ną pra­cę. „Jestem bar­dzo zado­wo­lo­na, że posta­no­wi­łam pod­jąć pra­cę jesz­cze w cza­sie stu­diów. Bez pro­ble­mu godzę to z nauką i zaję­cia­mi na uczel­ni. (…) Uczest­ni­cy zain­te­re­so­wa­ni naszy­mi ofer­ta­mi naj­czę­ściej pyta­ją o to na jakiej zasa­dzie odby­wa­ją się sta­że, czy są odpłat­ne i czy po ich odby­ciu moż­na sta­rać się o sta­łą pra­cę w fir­mie. Oczy­wi­ście jest taka moż­li­wość. Z samej Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej w fir­mie pra­cu­je już kil­ka­na­ście osób, któ­re zosta­ły zatrud­nio­ne wła­śnie po odby­tym sta­żu” – mówi­ła stu­dent­ka.

Fir­my, poprzez udział w tar­gach zysku­ją moż­li­wość indy­wi­du­al­ne­go dotar­cia do stu­den­tów, skie­ro­wa­nia ofert do kon­kret­nych odbior­ców oraz zapo­zna­nia się z ich ocze­ki­wa­nia­mi wobec pra­co­daw­cy. Pod­czas tar­gów, wie­le firm udo­stęp­nia­ło kom­pu­te­ry i poma­ga­ło wysłać for­mu­la­rze apli­ka­cyj­ne na dane sta­no­wi­ska. Część rekru­te­rów przyj­mo­wa­ło CV w wer­sji papie­ro­wej lub też udo­stęp­nia­ło adre­sy mailo­we, na któ­re moż­na je wysłać w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Przed­sta­wi­cie­le zachę­ca­li rów­nież do zaglą­da­nia na stro­ny inter­ne­to­we swo­ich firm, gdzie nie­rzad­ko poja­wia­ją się atrak­cyj­ne ofer­ty.

Nie­od­łącz­nym ele­men­tem Tar­gów Pra­cy WAT są kon­kur­sy. W tym roku stu­den­ci wal­czy­li o takie gadże­ty jak Tablet Sam­sun­ga, Smar­twatch czy tele­fon Gala­xy S9. Na wszyst­kich uczest­ni­ków cze­kał rów­nież smacz­ny poczę­stu­nek w posta­ci świe­żych pącz­ków i kawy.

Tar­gi zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły przez Biu­ro Karier WAT oraz Sto­wa­rzy­sze­nie BEST WAT.

Moni­ka Przy­był
fot. Patry­cja Nogas