» » W Dniu Edukacji Narodowej

W Dniu Edukacji Narodowej

wpis w: Aktualności | 0

„Jest to świę­to wszyst­kich pra­cow­ni­ków oświa­ty i szkol­nic­twa, obcho­dzo­ne dla uczcze­nia powsta­nia Komi­sji Edu­ka­cji Narodowej../…/- powie­dział roz­po­czy­na­jąc uro­czy­stość obcho­dów Dnia Edu­ka­cji Naro­do­wej, w pięk­nych wnę­trzach  Biblio­te­ki Głów­nej WAT,  pro­rek­tor ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sław Bog­da­no­wicz.

Z tej oka­zji rek­tor-komen­dant WAT dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, w obec­no­ści pro­rek­to­ra ds. kształ­ce­nia dr hab. inż. Zdzi­sła­wa Bog­da­no­wi­cza, kadry kie­row­ni­czej wydzia­łów WAT, pra­cow­ni­ków i pod­cho­rą­żych, wyróż­nił nauczy­cie­li aka­de­mic­kich i pra­cow­ni­ków nauko­wych uczel­ni.

Szcze­gól­ne osią­gnię­cia w pra­cy dydak­tycz­nej, nauko­wej i wycho­waw­czej zosta­ły doce­nio­ne nada­niem tytu­łu „Zasłu­żo­ny nauczy­ciel aka­de­mic­ki” 10 żoł­nie­rzom i pra­cow­ni­kom Aka­de­mii. Tytuł ten otrzy­ma­li: mjr dr inż. Miro­sław Czy­żew­ski i mjr dr inż. Jan Mar­cin Kel­ner z Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki, dr hab. inż. Tomasz Czuj­ko, dr hab. inż. Ceza­ry Sen­de­row­ski, dr inż. Dariusz Zasa­da oraz ppłk dr inż. Paweł Jóź­wik z Wydzia­łu Nowych tech­no­lo­gii i Che­mii, mjr dr Piotr Lesz­czyń­ski i ppłk dr inż. Michał Jasz­tal z Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa, ppłk dr hab. inż. Jacek Woj­tas i ppłk dr inż. Janusz Miko­łaj­czyk  z Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki WAT. Za osią­gnię­cia nauko­we, dydak­tycz­ne  i orga­ni­za­cyj­ne w roku aka­de­mic­kim 2015/2016  oraz za cało­kształt dorob­ku   Rek­tor  Woj­sko­wej  Aka­de­mii  Tech­nicz­nej wyróż­nił  indy­wi­du­al­ny­mi i zespo­ło­wy­mi Nagro­da­mi  Rek­tor­ski­mi:dr hab. inż. Ceza­re­go Sen­de­row­kie­go z WTC za osią­gnie­cia będą­ce pod­sta­wą nada­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra habi­li­to­wa­ne­go nt. „Żela­zo­wo-alu­mi­nio­we inter­me­ta­licz­ne sys­te­my powło­ko­we uzy­ski­wa­ne z nad­dźwię­ko­we­go stru­mie­nia meta­li­za­cyj­ne­go”;dr inż. Marię Michal­ską z IOE za osią­gnię­cia nauko­we będą­ce pod­sta­wą nada­nia stop­nia nauko­we­go dok­to­ra nt. „Świa­tło­wo­do­wy, impul­so­wy układ lase­ro­wy gene­ru­ją­cy pro­mie­nio­wa­nie w zakre­sie wid­mo­wym bez­piecz­nym dla wzro­ku”;prof. dr. hab. inż. Janu­sza Ter­pi­łow­skie­go z WM za cało­kształt dorob­ku nauko­wego, dydak­tycz­ne­go i orga­ni­za­cyj­ne­go; zespół pra­cow­ni­ków z WEL w skła­dzie: dr hab. inż. Ryszard Szplet, dr inż. Zbi­gniew Jach­na, ppłk dr inż. Tade­usz Son­dej, mgr inż. Krzysz­tof Różyc, mgr inż. Paweł Kwiat­kow­ski, mgr inż. Marek Sawicki,mgr inż. Grze­gorz Grzę­da-za opra­co­wa­nie „Wie­lo­funk­cyj­ne­go sys­te­mu pomia­ro­we­go do pre­cy­zyj­nej metro­lo­gii cza­su i czę­sto­tli­wo­ści”; zespół pra­cow­ni­ków z WML w skła­dzie: dr hab. inż. Ryszard Woź­niak, płk dr inż. Miro­sław Zahor, płk dr inż. Prze­my­sław Kupi­du­ra, kpt. mgr inż. Łukasz Szmit, mgr Adam Gaw­ron, mgr Edward Migal, mgr Seba­stian Babu­la, inż. Nor­bert Pie­cho­ta, mgr inż. Michał Sułow­ski, mgr inż. Mariusz Zawi­sza – za „Opra­co­wa­nie kara­bin­ka stan­dar­do­we­go w ukła­dzie kla­sycz­nym sys­te­mu MSBS‑5,56 wraz z gra­nat­ni­kiem pod­wie­sza­nym i nożem-bagne­tem”; zespół pra­cow­ni­ków z WTC w skła­dzie: prof. dr hab. inż. Andrzej Świąt­kow­ski, dr Krzysz­tof Kuśmie­rek,  mgr inż. Kata­rzy­na Skrzyp­czyń­ska  – za osią­gnię­cia nauko­we z zakre­su „Usu­wa­nia meto­da­mi adsorp­cyj­ny­mi i kata­li­tycz­ny­mi chlo­ro­or­ga­nicz­nych zanie­czysz­czeń wody oraz zasto­so­wa­nie mate­ria­łów węglo­wych w elek­tro­ana­li­tycz­nym ozna­cza­niu ich stę­żeń”; zespół pra­cow­ni­ków z WTC w skła­dzie: prof. dr hab. inż. Zbi­gniew Bojar, dr Mał­go­rza­ta Norek, dr Woj­ciech Jerzy Stęp­niow­ski – za „Bada­nia nauko­we z zakre­su wytwa­rza­nia, cha­rak­te­ry­za­cji i zasto­so­wa­nia nano­struk­tu­ral­nych ano­do­wych tlen­ków meta­li”; zespół pra­cow­ni­ków z WCY w skła­dzie: dr hab. Wło­dzi­mierz Miszal­ski, dr hab. Bogu­sław Jagu­siak, dr hab. Jerzy Zalew­ski,  dr Hen­ryk Popiel, mgr Krzysz­tof Szwarc – za opra­co­wa­nie pro­gra­mów i uru­cho­mie­nie kie­run­ku stu­diów „Bez­pie­czeń­stwo naro­do­we” I, II i III stop­nia; zespół pra­cow­ni­ków z WCY w skła­dzie: mjr dr inż. Mariusz Chmie­lew­ski mjr dr inż. Rafał Kasprzyk – za znacz­ne osią­gnię­cia dydak­tycz­ne w pra­cy ze stu­den­ta­mi oraz suk­ce­sy odno­szo­ne na mię­dzy­na­ro­do­wych wysta­wach wyna­laz­czo­ści; zespół pra­cow­ni­ków z WME w skła­dzie:mgr inż. Marek Rajew­ski, dr inż. Miro­sław Kar­czew­ski, Łukasz Pode­nas ‑za orga­ni­za­cję  i  wdro­że­nie sta­no­wisk labo­ra­to­ryj­nych do zajęć z przed­mio­tu „Odna­wial­ne źró­dła ener­gii”; zespół pra­cow­ni­ków z WML w skła­dzie: prof. dr hab. inż. Alek­san­der Olej­nik, dr hab. inż. Sta­ni­sław Kachel, prof. dr hab. inż. Piotr Konior­czyk, dr inż. Krzysz­tof Fal­kow­ski, kpt. mgr inż. Łukasz Kisz­ko­wiak, mgr Ali­cja Wysoc­ka, dr hab. inż. Janusz Zmy­wa­czyk, dr inż. Marek Pre­iskorn,  mjr dr inż. Maciej Hen­zel, mgr Marek Bor­kow­ski – za znacz­ną popra­wę współ­pra­cy z Poli­tech­ni­ką War­szaw­ską i Insty­tu­tem Lot­nic­twa w zakre­sie pro­wa­dze­nia badań nauko­wych oraz prac roz­wo­jo­wych na rzecz pod­mio­tów gospo­dar­czych, poprzez zbu­do­wa­nie w WAT we współ­pra­cy z zakła­da­mi pro­duk­cyj­ny­mi, nowe­go Labo­ra­to­rium Napę­dów Lot­ni­czych; zespół pra­cow­ni­ków z WTC w skła­dzie: prof. dr hab. inż. Janusz Par­ka,  prof. dr hab. Tomasz Woliń­ski, dr hab. inż. Jerzy Zie­liń­ski, prof. dr hab. inż. Krzysz­tof Czu­pryń­ski, prof. dr hab. inż. Leszek R. Jaro­sze­wicz, dr inż. Rafał Kower­dziej, dr Urszu­la Cho­do­row – za orga­ni­za­cję  kon­fe­ren­cji mię­dzy­na­ro­do­wej „16th Topi­cal Meeting on the Optics of Liqu­id Cry­stals” OLC2015 Sopot, Poland.

Gra­tu­la­cje wszyst­kim wyróż­nio­nym i nagro­dzo­nym, zło­żył rek­tor-komen­dant WAT  dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek, któ­ry pod­kre­ślił szcze­gól­ną rolę zespo­łów nauko­wo-badaw­czych, pasję i zaan­ga­żo­wa­nie ludzi, któ­rzy je two­rzą i przy­czy­nia­ją się do budo­wa­nia  wyso­kiej pozy­cji Aka­de­mii. Rek­tor zło­żył oso­bom wyróż­nio­nym i nagro­dzo­nym, a tak­że wszyst­kim obcho­dzą­cym dzi­siej­sze Świę­to naj­lep­sze życze­nia .

W imie­niu nauczy­cie­li aka­de­mic­kich podzię­ko­wał za wyróż­nie­nia i nagro­dy dr hab. inż. Ryszard Szplet.

 Uro­czy­stość uświet­nił występ kwar­te­tu smycz­ko­we­go Repre­zen­ta­cyj­ne­go Zespo­łu Arty­stycz­ne­go Woj­ska Pol­skie­go, któ­ry wyko­nał „HUMORESKĘ”  Anto­nie­go Dvo­ra­ka, „ENTERTAINER” Scot­ta Jopli­na „Salut Dˊa­mo­ur” Edwar­da Grie­ga, „Pło­nie sto­do­ła” Cze­sła­wa Nie­me­na oraz „Tan­go” z fil­mu Zapach kobie­ty.

                                                                                               Gra­ży­na Pal­czak

                                                                                               foto: Grze­gorz Rosiń­ski