» » Dlaczego warto wstąpić do Legii Akademickiej?

Dlaczego warto wstąpić do Legii Akademickiej?

wpis w: Aktualności | 0

Legia Aka­de­mic­ka to obec­nie jeden z klu­czo­wych pro­gra­mów Mini­ster­stwa Obro­ny Naro­do­wej, któ­re­go celem jest odbu­do­wa poten­cja­łu rezerw Sił Zbroj­nych RP, zwłasz­cza w kor­pu­sach oso­bo­wych sze­re­go­wych i pod­ofi­ce­rów rezer­wy, a w przy­szło­ści rów­nież w kor­pu­sie ofi­ce­rów rezer­wy. Pro­gram ochot­ni­cze­go szko­le­nia woj­sko­we­go adre­so­wa­ny jest do wszyst­kich stu­den­tów cywil­nych, zarów­no kobiet, jak i męż­czyzn. Szko­le­nie dzie­li się na część teo­re­tycz­ną – reali­zo­wa­ną w uczel­niach w trak­cie roku aka­de­mic­kie­go oraz część prak­tycz­ną, któ­ra odby­wa się w jed­nost­kach, cen­trach i ośrod­kach woj­sko­wych.

6 mar­ca w Wydzia­le Logi­sty­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej odby­ło się spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne dla osób zain­te­re­so­wa­nych szko­le­niem. Przed­sta­wi­cie­le Depar­ta­men­tu Nauki i Szkol­nic­twa Woj­sko­we­go, Naro­do­we­go Cen­trum Kryp­to­lo­gii oraz Woje­wódz­kie­go Szta­bu Woj­sko­we­go w War­sza­wie zapre­zen­to­wa­li zasa­dy przy­stą­pie­nia do pro­gra­mu, poszcze­gól­ne eta­py szko­le­nia oraz moż­li­wo­ści dal­sze­go roz­wo­ju i karie­ry w woj­sku. Ponad­to 6 mazo­wiec­ka Bry­ga­da Obro­ny Tery­to­rial­nej wysta­wi­ła swo­je sto­isko, na któ­rym moż­na było pozy­skać infor­ma­cje jak zostać „tery­to­rial­sem”. W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le Cen­trum Ope­ra­cyj­ne­go MON i Woj­sko­wej Komen­dy Uzu­peł­nień War­sza­wa – Śród­mie­ście.

W ramach kon­cep­cji budo­wy wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni w tym roku do szko­le­nia spe­cja­li­stycz­ne­go w ramach Legii Aka­de­mic­kiej zosta­nie wpro­wa­dzo­ny kom­po­nent cyber­bez­pie­czeń­stwo. Jego przy­go­to­wa­nie powie­rzo­no Naro­do­we­mu Cen­trum Kryp­to­lo­gii.

Pro­gram Legii Aka­de­mic­kiej skła­da się z dwóch eta­pów:

  • zajęć teo­re­tycz­nych reali­zo­wa­nych w okre­sie marzec – kwie­cień 2019 r. w Wydzia­le Logi­sty­ki WAT (w try­bie week­en­do­wym – 30 godzin zajęć łącz­nie),
  • czę­ści prak­tycz­nej reali­zo­wa­nej w jed­nost­kach woj­sko­wych na tere­nie całe­go kra­ju w okre­sie lipiec – wrze­sień (tur­nu­sy po 22 lub 44 dni z zapew­nio­nym żoł­dem).

Moduł pod­sta­wo­wy zakoń­czy się przy­się­gą woj­sko­wą (I tur­nus 20.07.2019 r., II tur­nus 07.09.2019 r.) – stu­den­ci otrzy­ma­ją sto­pień sze­re­go­we­go rezer­wy. Aspi­ru­ją­cy wyżej, będą mogli kon­ty­nu­ować szko­le­nie w ramach modu­łu pod­ofi­cer­skie­go.

W ubie­głym roku szko­le­nie ukoń­czy­ło 2719 stu­den­tów, w tym 94 w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. W tego­rocz­nej edy­cji sza­cu­je się, że do czę­ści teo­re­tycz­nej przy­stą­pi ok. 6 tys. osób.

Rekru­ta­cja do Legii Aka­de­mic­kiej w WAT trwa do 11 mar­ca 2019 r. Aby wziąć udział w pro­gra­mie nale­ży pobrać for­mu­larz, a następ­nie wydru­ko­wać, wypeł­nić i wraz z zaświad­cze­niem o byciu stu­den­tem zło­żyć w Wydzia­le Logi­sty­ki (WLO) Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej (budy­nek 135 pok. 0.16).

Koor­dy­na­to­rem pro­gra­mu jest płk dr Robert Paw­lic­ki, e‑mail: robert.​pawlicki@​wat.​edu.​pl, tel. 261 837 810.

Moni­ka Przy­był
fot. Seba­stian Bie­niek

Wię­cej infor­ma­cji o Legii Aka­de­mic­kiej

Face­bo­ok