» » Delegacja Swedish National Defence University z wizytą w WAT

Delegacja Swedish National Defence University z wizytą w WAT

wpis w: Aktualności | 0

10 paź­dzier­ni­ka Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną odwie­dzi­ło 24 przed­sta­wi­cie­li Rady Uczel­ni Swe­dish Natio­nal Defen­ce Uni­ver­si­ty ze Sztok­hol­mu w Szwe­cji.  Była to dosko­na­ła oka­zja zaini­cjo­wa­nia współ­pra­cy nauko­wej pomię­dzy dwie­ma uczel­nia­mi woj­sko­wy­mi i posze­rza­nia ofer­ty wyjaz­dów pod­cho­rą­żych i nauczy­cie­li aka­de­mic­kich WAT za gra­ni­cę.

Pod­czas wizy­ty w WAT szwedz­ką uczel­nię repre­zen­to­wał prze­wod­ni­czą­cy Rady Uczel­ni Peter Egardt. Obec­ni byli tak­że kanc­lerz uczel­ni, pra­cow­ni­cy nauko­wi, żoł­nie­rze i stu­den­ci wcho­dzą­cy w skład Rady. Rolę gospo­da­rza peł­nił pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król, a wizy­tę koor­dy­no­wał Dział Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej WAT. W spo­tka­niu w Sali Sena­tu WAT uczest­ni­czy­li rów­nież przed­sta­wi­cie­le pod­sta­wo­wych jed­no­stek orga­ni­za­cyj­nych Aka­de­mii: dzie­kan Wydzia­łu Inży­nie­rii Lądo­wej i Geo­de­zji prof. dr hab. inż. Adam Sto­lar­ski oraz ppłk dr inż. Krzysz­tof Poko­niecz­ny z WIG, dzie­kan Wydzia­łu Logi­sty­ki płk dr hab. Szy­mon Mit­kow, pro­dzie­kan Wydział Mecha­nicz­ne­go prof. dr hab. inż. Marian Klasz­tor­ny, zastęp­ca dyrek­to­ra Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki dr inż. Miro­sław Szczu­rek,  zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa płk dr inż. Prze­my­sław Kupi­du­ra, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Nowych Tech­no­lo­gii i Che­mii płk dr inż. Bogu­sław Sio­dłow­ski, zastęp­ca dzie­ka­na Wydzia­łu Elek­tro­ni­ki płk dr inż. Adam Sło­wik, kie­row­nik Dzia­łu Współ­pra­cy Mię­dzy­na­ro­do­wej płk dr inż. Mariusz Gon­tar­czyk oraz  koor­dy­na­tor uczel­nia­ny pro­gra­mu Era­smus+ WAT mgr Karol Wilk.

Pod­czas spo­tka­nia w Sali Sena­tu WAT pro­rek­tor ds. woj­sko­wych płk dr inż. Artur Król doko­nał pre­zen­ta­cji histo­rii, struk­tu­ry, funk­cjo­no­wa­nia i dorob­ku Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Stwo­rzy­ło to dosko­na­łą oka­zję do zada­wa­nia pytań przez gości i zapre­zen­to­wa­nia walo­rów swo­jej uczel­ni. Pod­ję­to dys­ku­sję na temat moż­li­wo­ści współ­pra­cy nauko­wej pomię­dzy uczel­nia­mi oraz roz­po­czę­cia pro­gra­mu wymia­ny stu­den­tów w ramach Era­smus+.

Wizy­ta szwedz­kiej dele­ga­cji w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej połą­czo­na była ze zwie­dza­niem wybra­nych labo­ra­to­riów. W Kate­drze Mecha­tro­ni­ki Wydzia­łu Mecha­tro­ni­ki i Lot­nic­twa ppłk dr inż. Woj­ciech Kacz­ma­rek przed­sta­wił jed­no z naj­no­wo­cze­śniej­szych Labo­ra­to­riów Robo­ty­ki, gdzie stu­den­ci na co dzień uczą się mię­dzy inny­mi  pro­gra­mo­wa­nia robo­tów prze­my­sło­wych. Kolej­nym punk­tem pro­gra­mu wizy­ty było zwie­dza­nie labo­ra­to­riów Insty­tu­tu Budo­wy Maszyn Wydzia­łu Mecha­nicz­ne­go. Dyrek­tor insty­tu­tu dr inż. Józef Wro­na zapre­zen­to­wał trzy labo­ra­to­ria: Labo­ra­to­rium Hydro­tro­ni­ki Napę­dów Robo­tów Mobil­nych, Labo­ra­to­rium Wir­tu­al­ne­go Pola Wal­ki oraz Labo­ra­to­rium Maszyn Inży­nie­ryj­nych.  Zain­te­re­so­wa­nie labo­ra­to­ria­mi potwier­dzi­ła licz­ba pytań kie­ro­wa­nych do dyrek­to­ra insty­tu­tu. Ostat­nim punk­tem wizy­ty w labo­ra­to­riach było zapo­zna­nie dele­ga­cji z wybra­ny­mi osią­gnię­cia­mi nauko­wy­mi Insty­tu­tu Opto­elek­tro­ni­ki, gości przy­jął zastęp­ca dyrek­to­ra insty­tu­tu dr inż. Miro­sław Szczu­rek, a naj­now­sze wyna­laz­ki przed­sta­wił ppłk dr inż. Jacek Woj­ta­now­ski. Goście nie kry­li szcze­gól­ne­go zain­te­re­so­wa­nia sys­te­ma­mi obser­wa­cji prze­strze­ni powietrz­nej. Na zakoń­cze­nie wizy­ty w WAT przed­sta­wi­cie­le Swe­dish Natio­nal Defen­ce Uni­ver­si­ty mie­li oka­zję zwie­dze­nia obiek­tów spor­to­wych Stu­dium Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go. Kie­row­nik stu­dium dr Satur­nin Przy­byl­ski przed­sta­wił dodat­ko­wo pod­sta­wy pro­gra­mo­we wycho­wa­nia fizycz­ne­go oraz wyma­ga­nia jakie muszą speł­niać na poszcze­gól­nych eta­pach edu­ka­cji kan­dy­da­ci na ofi­ce­ra. Zwień­cze­niem poby­tu dele­ga­cji było potwier­dze­nie wspól­nej dekla­ra­cji prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Uczel­ni ze Szwe­cji Pete­ra Egard­ta oraz pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych płk. dr. inż. Artu­ra Kró­la o koniecz­no­ści pod­ję­cia współ­pra­cy na płasz­czyź­nie nauko­wej i edu­ka­cyj­nej mię­dzy uczel­nia­mi.

Paweł Jaś­kie­wicz
fot. Seba­stian Jurek