» » Defilada „Silni w sojuszach” z udziałem podchorążych WAT

Defilada „Silni w sojuszach” z udziałem podchorążych WAT

„Świę­to Naro­do­we 3 Maja w tym roku jest rów­nież oka­zją do uczcze­nia 20-lecia obec­no­ści Pol­ski w Soju­szu Pół­noc­no­atlan­tyc­kim i 15-lecia obec­no­ści w Unii Euro­pej­skiej. To waż­ne daty w histo­rii Pol­ski. Przy­stą­pie­nie zarów­no do NATO, jak i do Unii Euro­pej­skiej nasze­go kra­ju potwier­dzi­ło cywi­li­za­cyj­ną i kul­tu­ro­wą przy­na­leż­ność Pol­ski do świa­ta Zacho­du. Uwol­ni­ło poten­cjał, dzię­ki któ­re­mu dziś może­my powie­dzieć, że pol­skie siły zbroj­ne są sku­tecz­ne, że są spraw­nie dowo­dzo­ne, że kon­se­kwent­nie wypo­sa­ża­ne są w naj­no­wo­cze­śniej­szy sprzęt” ‒ mówił Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej, pod­czas uro­czy­stej defi­la­dy „Sil­ni w soju­szach”. W 228 rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja wzdłuż war­szaw­skiej Wisło­stra­dy prze­szła wiel­ka defi­la­da, w któ­rej wzię­li udział m.in. pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. Na uro­czy­sto­ści obec­ny był rów­nież rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr. hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

W defi­la­dzie uczest­ni­czy­ło ok. 2000 osób, w tym żoł­nie­rze z pod­od­dzia­łów Woj­ska Pol­skie­go i wojsk sojusz­ni­czych, pod­od­dzia­ły for­ma­cji pro­obron­nych, kla­sy mun­du­ro­we oraz pocz­ty sztan­da­ro­we kra­jo­we i zagra­nicz­ne m.in. z Bel­gii, Czar­no­gó­ry, Chor­wa­cji, Czech, Litwy, Łotwy, Por­tu­ga­lii, Sło­wa­cji, Włoch, Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA. Pod­od­dzia­ły WAT repre­zen­to­wa­ne były przez 9 kom­pa­nię 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go pod dowódz­twem kpt. Toma­sza Misie­ju­ka oraz poczet sztan­da­ro­wy w skła­dzie: ppor. Łukasz Bud­ny, plut. pchor. Dawid Cukier oraz plut. pchor. Kon­rad Jan­kow­ski. Prócz stu­den­tów woj­sko­wych WAT, defi­lo­wa­li tak­że stu­den­ci Aka­de­mii Mary­nar­ki Wojen­nej, Aka­de­mii Wojsk Lądo­wych oraz Lot­ni­czej Aka­de­mii Woj­sko­wej.

„Chce­my, żeby Pol­ska była pań­stwem sta­bil­nym, chce­my, żeby Pol­ska była pań­stwem dobrze roz­wi­nię­tym, ale przede wszyst­kim chce­my, żeby Pol­ska była pań­stwem, w któ­rym jest bez­piecz­nie, i w któ­rym oby­wa­tel czu­je się bez­piecz­nie. (…) Mamy wspa­nia­łych żoł­nie­rzy, mamy świet­nych funk­cjo­na­riu­szy. Zawsze ich mie­li­śmy, to nasza tra­dy­cja” – mówił pod­czas prze­mó­wie­nia pre­zy­dent Andrzej Duda. „Takie pań­stwa są sza­no­wa­ne nie tyl­ko przez swo­ich oby­wa­te­li, ale też przez ich sojusz­ni­ków. Do tego wła­śnie dąży­my” – pod­kre­ślił Pre­zy­dent RP.

Po raz pierw­szy w defi­la­dzie swój sprzęt zapre­zen­to­wa­ło nie tyl­ko Woj­sko Pol­skie, ale tak­że Poli­cja, Pań­stwo­wa Straż Pożar­na, Straż Gra­nicz­na, Służ­ba Ochro­ny Pań­stwa, Służ­ba Ochro­ny Kolei, Lasy Pań­stwo­we oraz Służ­ba Wię­zien­na. Goście mogli podzi­wiać mię­dzy inny­mi takie pojaz­dy jak: samo­cho­dy cię­ża­ro­wo-oso­bo­we HMMWV, koło­we trans­por­te­ry opan­ce­rzo­ne Roso­mak, wyrzut­nie rakie­to­we WR-40 Lan­gu­sta, samo­bież­ne arma­to­hau­bi­ce Krab i Dana, moź­dzie­rze samo­bież­ne Rak, zauto­ma­ty­zo­wa­ne wozy dowo­dze­nia Łow­cza, pojaz­dy saper­skie Topo­la, ozna­ko­wa­ne i nie­ozna­ko­wa­ne radio­wo­zy (w tym z wide­ore­je­stra­to­ra­mi), Ambu­lans Pogo­to­wia Ruchu Dro­go­we­go, łódź Spor­tis S‑65000/K i łódź typu RIB, Rucho­me Sta­no­wi­ska Dowo­dze­nia czy pojazd do prze­wo­zu ładun­ków wybu­cho­wych. Nato­miast w defi­la­dzie powietrz­nej, nad Wisłą prze­le­cia­ły naj­now­sze śmi­głow­ce Poli­cji S‑70i Black Hawk oraz śmi­głow­ce Woj­ska Pol­skie­go: Mi – 2, W – 3 Sokół, Mi-17 i Mi – 8, samo­lo­ty z bia­ło- czer­wo­ną sza­chow­ni­cą: F – 16, TS – 11 Iskra, M – 28 Bry­za, C – 295M, C – 130, M – 346. Łącz­nie zapre­zen­to­wa­ło się nie­mal 80 stat­ków powietrz­nych.

Moni­ka Przy­był
fot. CO MON