» » Defilada „Silni w sojuszach” to dowód współpracy i przyjaźni

Defilada „Silni w sojuszach” to dowód współpracy i przyjaźni

– Wspól­nie prze­ła­mu­je­my barie­ry, wspól­nie odpo­wia­da­my na zagro­że­nia, wspól­nie tak­że two­rzy­my przy­szłość naszych państw – powie­dział Mariusz Błasz­czak, mini­ster obro­ny naro­do­wej w czwar­tek pod­czas spo­tka­nia z żoł­nie­rza­mi państw sojusz­ni­czych i Unii Euro­pej­skiej, któ­rzy w pią­tek wezmą udział w defi­la­dzie „Sil­ni w soju­szach”.

W spo­tka­niu, któ­re odby­ło się w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej uczest­ni­czy­li tak­że przed­sta­wi­cie­le mini­sterstw i armii 27 państw.

–  Udział żoł­nie­rzy z państw NATO i Unii Euro­pej­skiej w defi­la­dzie 3 maja będzie dowo­dem współ­pra­cy i przy­jaź­ni (…) 20 lat Pol­ski w NATO i 15 lat Pol­ski w UE to dwie bar­dzo waż­ne daty dla histo­rii Pol­ski, dla roz­wo­ju Pol­ski i dla obec­nej Pol­ski – powie­dział mini­ster Błasz­czak. Jak zazna­czył, współ­pra­ca w obu orga­ni­za­cjach przy­czy­ni­ła się do roz­wo­ju poli­tycz­ne­go, gospo­dar­cze­go i woj­sko­we­go Pol­ski i innych kra­jów.

–  Wspól­nie gwa­ran­tu­je­my wła­sne bez­pie­czeń­stwo. Jeste­śmy  soli­dar­ni wobec sie­bie, nie tyl­ko korzy­sta­my z gwa­ran­cji, ale tak­że roz­wi­ja­my zdol­no­ści NATO, roz­wi­ja­my zdol­no­ści UE, na przy­kład jeże­li cho­dzi o wspól­ną poli­ty­kę bez­pie­czeń­stwa i obro­ny. (…)  – mówił pod­czas spo­tka­nia mini­ster Mariusz Błasz­czak.
Szef MON pod­czas spo­tka­nia podzię­ko­wał żoł­nie­rzom za udział w defi­la­dzie. Dowód­com pocz­tów sztan­da­ro­wych wrę­czył pamiąt­ko­we ryn­gra­fy.

– 20. rocz­ni­ca przy­stą­pie­nia Pol­ski do NATO oraz 15. rocz­ni­ca nasze­go człon­ko­stwa w Unii Euro­pej­skiej wyma­ga­ją spe­cjal­nej opra­wy. Wyda­rze­nia, któ­re chce­my upa­mięt­nić, były wyjąt­ko­wej wagi, nie tyl­ko dla moje­go pań­stwa, ale tak­że dla wspól­no­ty euro­atlan­tyc­kiej jako cało­ści – powie­dział szef MON.

Pod­czas spo­tka­nia mini­ster Błasz­czak roz­ma­wiał m.in. z wice­pre­mie­rem-mini­strem obro­ny naro­do­wej Bel­gii oraz wice­mi­ni­strem obro­ny Esto­nii.

W defi­la­dzie „Sil­ni w soju­szach”, któ­ra odbę­dzie się 3 maja na war­szaw­skiej Wisło­stra­dzie weź­mie udział 2000 żoł­nie­rzy i funk­cjo­na­riu­szy. Wśród pol­skich żoł­nie­rzy, poli­cjan­tów, stra­ża­ków będzie defi­lo­wać bli­sko 300 żoł­nie­rzy z 27 państw NATO i UE. Udział potwier­dzi­li  m.in. żoł­nie­rze z Bel­gii, Czar­no­gó­ry, Chor­wa­cji, Czech, Litwy, Łotwy, Por­tu­ga­lii, Sło­wa­cji, Włoch, Wiel­kiej Bry­ta­nii i USA.
Nasi sojusz­ni­cy zapre­zen­tu­ją rów­nież sprzęt cięż­ki. Żoł­nie­rze USA poka­żą trans­por­te­ry opan­ce­rzo­ne Stry­ker oraz Sys­tem Patriot. W defi­la­dzie prze­ja­dą tak­że bry­tyj­skie Pan­the­ry oraz inne pojaz­dy woj­sko­we na co dzień wyko­rzy­sty­wa­ne przez żoł­nie­rzy armii chor­wac­kiej i rumuń­skiej, któ­rzy sta­cjo­nu­ją w Orzy­szu w ramach wie­lo­na­ro­do­wej Bata­lio­no­wej Gru­py Bojo­wej. MON wraz z inny­mi służ­ba­mi mun­du­ro­wy­mi chce uczcić nie tyl­ko 3 maja – Naro­do­we Świę­to Kon­sty­tu­cji, uchwa­lo­nej w 1791 roku, ale tak­że przy­pa­da­ją­cą w tym roku 20. rocz­ni­cę przy­stą­pie­nia Pol­ski do NATO i 15-lecie pol­skiej obec­no­ści w Unii Euro­pej­skiej.

Źró­dło: MON