Strona główna » Aktualności » Czytaliśmy dla Niepodległej

Czytaliśmy dla Niepodległej

10 paź­dzier­ni­ka spo­łecz­ność Zespo­łu Szkół im. Micha­ła Konar­skie­go w War­sza­wie zor­ga­ni­zo­wa­ła w ramach obcho­dów 100-lecia odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści „Szkol­ne Czy­ta­nie dla Nie­pod­le­głej”. Pod­czas uro­czy­sto­ści zastęp­ca pro­rek­to­ra ds. woj­sko­wych, szef Oddzia­łu Orga­ni­za­cyj­no-Szko­le­nio­we­go WAT płk mgr inż. Piotr Kurzyk prze­czy­tał wiersz Zbi­gnie­wa Her­ber­ta pt. „Guzik”.

Patro­na­tem Hono­ro­wym obję­ła wyda­rze­nie mał­żon­ka Pre­zy­den­ta RP Aga­ta Korn­hau­ser-Duda. Do wspól­ne­go czy­ta­nia zosta­li zapro­sze­ni miło­śni­cy lite­ra­tu­ry i przy­ja­cie­le szko­ły, któ­rzy wraz z ucznia­mi zapre­zen­to­wa­li 44 utwo­ry umiesz­czo­ne w Anto­lo­gii Nie­pod­le­gło­ści. Wśród nich byli m.in. repre­zen­tu­ją­cy Dowódz­two Gar­ni­zo­nu War­sza­wa ppłk Artur Wysoc­ki, zastęp­ca Bur­mi­strza Dziel­ni­cy Bemo­wo Gra­ży­na Orze­chow­ska-Mikul­ska, zastęp­ca Bur­mi­strza Dziel­ni­cy Ursy­nów Rafał Mia­stow­ski, a tak­że aktor Jerzy Zelnik oraz dzien­ni­karz Prze­my­sław Babiarz, jak rów­nież przed­sta­wi­cie­le ducho­wień­stwa.

Celem nad­rzęd­nym „Szkol­ne­go Czy­ta­nia dla Nie­pod­le­głej” było budo­wa­nie poczu­cia wspól­no­ty oby­wa­tel­skiej oraz wyra­że­nie zaan­ga­żo­wa­nia mło­dzie­ży i przy­ja­ciół szko­ły w obcho­dy set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Uro­czy­stość uświet­nił występ Orkie­stry Repre­zen­ta­cyj­nej Poli­cji.

Moni­ka Przy­był
fot. Zespół Szkół im. M. Konar­skie­go; Kura­to­rium Oświa­ty w War­sza­wie