Strona główna » Aktualności » „Czy jesteśmy bezpieczni w niebezpiecznych czasach?” – webinar dla studentów i pracowników WAT

„Czy jesteśmy bezpieczni w niebezpiecznych czasach?” – webinar dla studentów i pracowników WAT

Jak wyni­ka z bada­nia prze­pro­wa­dzo­ne­go na zle­ce­nie Biu­ra Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej, 67% osób uwa­ża, że w cza­sie pan­de­mii ryzy­ko wyłu­dze­nia danych oso­bo­wych wzro­sło. Czy więc nasze dane mogą być wyko­rzy­sta­ne bez naszej wie­dzy? Czy powin­ni­śmy się tym przej­mo­wać? Odpo­wie­dzi na te i inne pyta­nia będzie moż­na usły­szeć pod­czas webi­na­ru 16 czerw­ca w godz. 13.00 – 15.00.

Webi­nar „Wia­ry­god­ność i bez­pie­czeń­stwo w nie­bez­piecz­nych cza­sach” orga­ni­zo­wa­ny jest przy współ­pra­cy WAT z Biu­rem Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej i Pro­gra­mem Nowo­cze­sne Zarza­dza­nie Biz­ne­sem. Wyda­rze­nie popro­wa­dzą:

  • Piotr Żmudz­ki – koor­dy­na­tor Pro­gra­mu Nowo­cze­sne Zarzą­dza­nie Biz­ne­sem (NZB)
  • Andrzej Kar­piń­ski – dyrek­tor ds. bez­pie­czeń­stwa Biu­ra Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej (BIK)

Każ­de­go dnia skra­dzio­ne dane wyko­rzy­sty­wa­ne są do wyłu­dza­nia kre­dy­tów, zawie­ra­nia fał­szy­wych umów z ope­ra­to­rem tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nym, czy zakła­da­nia fał­szy­wej dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Tyl­ko w IV kwar­ta­le 2020 r. zablo­ko­wa­no wyłu­dze­nia kre­dy­tów na 61,3 mln zł. 

„W cią­gu dwóch godzin spo­tka­nia poru­szo­ne zosta­ną kwe­stie budo­wa­nia i moni­to­ro­wa­nia histo­rii kre­dy­to­wej oraz ochro­ny przed wyłu­dze­niem kre­dy­tu. Powie­my o rodza­jach zagro­żeń, tech­ni­kach sto­so­wa­nych przez zło­dziei w celu wyłu­dze­nia danych, efek­tach i skut­kach dla osób, któ­re zosta­ły dotknię­te takim dzia­ła­niem. Nie zabrak­nie też kwe­stii tech­nicz­nych w kon­tek­ście ochro­ny przed cybe­ra­ta­ka­mi” – zapo­wia­da Mał­go­rza­ta Bie­liń­ska z Biu­ra Infor­ma­cji Kre­dy­to­wej.

Spo­tka­nie odbę­dzie się na plat­for­mie Click Meeting.

Każ­dy uczest­nik może otrzy­mać cer­ty­fi­kat udzia­łu w webi­na­rze i wziąć udział w kon­kur­sie z nagro­da­mi.

Zapra­sza­my!

16 czerw­ca 2021, godz. 13.00 – 15.00

Wyma­ga­na reje­stra­cja

 

fot. The­Di­gi­tal­Way / Pixa­bay