Strona główna » Aktualności » Czas refleksji i podsumowań

Czas refleksji i podsumowań

„Każ­de­go roku spo­ty­ka­my się w tym szcze­gól­nym okre­sie poprze­dza­ją­cym Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia, aby w gro­nie naszej aka­de­mic­kiej rodzi­ny poła­mać się opłat­kiem, podzie­lić się reflek­sja­mi, przy­po­mnieć co było dobre, ale rów­nież co było tro­chę słab­sze i zło­żyć sobie życze­nia na naj­bliż­sze świę­ta i nad­cho­dzą­cy rok kalen­da­rzo­wy” – powie­dział JM Rek­tor-Komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek pod­czas spo­tka­nia świą­tecz­ne­go spo­łecz­no­ści uczel­ni.

W czwar­tek 19 grud­nia w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej z oka­zji zbli­ża­ją­cych się Świąt Boże­go Naro­dze­nia spo­tka­li się przed­sta­wi­cie­le komen­dy uczel­ni, dzie­ka­ni wydzia­łów aka­de­mic­kich, żoł­nie­rze, pra­cow­ni­cy, stu­den­ci woj­sko­wi i cywil­ni oraz kadra i ucznio­wie Woj­sko­we­go Ogól­no­kształ­cą­ce­go Liceum Infor­ma­tycz­ne­go.

Rek­tor-komen­dant WAT gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek ode­brał od przed­sta­wi­cie­la Związ­ku Har­cer­stwa Pol­skie­go Betle­jem­skie Świa­teł­ko Poko­ju, któ­re w tym roku wędro­wa­ło pod hasłem „Świa­tło, któ­re daje moc…”.

„Chciał­bym przy tej oka­zji bar­dzo ser­decz­nie podzię­ko­wać za ten mija­ją­cy rok, za to jak bar­dzo jeste­ście wszy­scy zaan­ga­żo­wa­ni w pra­cę i służ­bę na rzecz Aka­de­mii, w to, żeby Aka­de­mia rosła w siłę, aby­śmy byli dobrze postrze­ga­ni na zewnątrz i doce­nia­ni. O czym zresz­tą świad­czą licz­ne awan­se nauko­we, awan­se woj­sko­we i licz­ne odzna­cze­nia. Jest to zbio­ro­wy wysi­łek. Tego nie da się osią­gnąć pra­cą indy­wi­du­al­ną. Jesz­cze raz dzię­ku­ję za to co zro­bi­li­ście dla dobra Aka­de­mii” – mówił rek­tor-komen­dant WAT. Spo­tka­nie przed­świą­tecz­ne było rów­nież oka­zją do nakre­śle­nia pla­nów na kolej­ny rok. „Nale­ży kon­ty­nu­ować ten ogro­my wysi­łek. To jest ostat­ni rok przed ewa­lu­acją, kie­dy może­my pod­nieść na jesz­cze wyż­szy poziom nasze osią­gnię­cia, aby w roku 2021 Aka­de­mia otrzy­ma­ła sta­tus uni­wer­sy­tec­ki. To jest ambit­ne wyzwa­nie, ale wyzwa­nie, któ­re jest do osią­gnię­cia” – pod­kre­ślał gen. bryg. dr hab. inż. Tade­usz Szczu­rek.

Rek­tor w imie­niu swo­im i komen­dy Aka­de­mii zło­żył wszyst­kim życze­nia na nad­cho­dzą­ce Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia oraz na Nowy 2020 Rok. „Życzę Pań­stwu, alby za rok każ­dy z Pań­stwa mógł sobie powie­dzieć, że to był rok, kie­dy nie zmar­no­wa­łem, nie zmar­no­wa­łam ani jed­ne­go dnia, że to był rok uda­ny, rok szczę­śli­wy. Tego ser­decz­nie Pań­stwu życzę” – mówił rek­tor.

Po odczy­ta­niu przez pod­cho­rą­żych ewan­ge­lii i modli­twy, spo­łecz­ność aka­de­mic­ka podzie­li­ła się pobło­go­sła­wio­nym przez ks. por. Krzysz­to­fa Wło­so­wi­cza, kape­la­na WAT opłat­kiem. Kolę­dy w pięk­nej aran­ża­cji wyko­nał Chór Aka­de­mic­ki Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej pod dyrek­cją dr Joan­ny Kor­cza­go. Na wigi­lij­nym sto­le nie zabra­kło tra­dy­cyj­nych świą­tecz­nych potraw.

Ewa Jan­kie­wicz
rzecz­nik pra­so­wy WAT
fot. Grze­gorz Rosiń­ski