Strona główna » Aktualności » Cykl spotkań z menedżerami – drugie spotkanie

Cykl spotkań z menedżerami – drugie spotkanie

Koło Nauko­we Stu­den­tów „STRATEGIA” z Wydzia­łu Bez­pie­czeń­stwa, Logi­sty­ki i Zarzą­dza­nia WAT (dzia­ła­ją­ce przy Insty­tu­cie Orga­ni­za­cji i Zarzą­dza­nia), zapra­sza na dru­gie wyda­rze­nie z cyklu spo­tkań onli­ne z mene­dże­ra­mi i przed­się­bior­ca­mi.

Naj­bliż­sze spo­tka­nie odbę­dzie się 31 mar­ca 2021 o godzi­nie 16.00.

Zapro­szo­nym Gościem będzie Pan Adrian Fester – przed­się­bior­ca z kil­ku­na­sto­let­nim doświad­cze­niem. Spe­cja­li­zu­je się w roz­wo­ju star­tu­pów z bran­ży inter­ne­to­wej. Ini­cja­tor i pomy­sło­daw­ca plat­for­my Pla​nu​je​my​We​se​le​.pl – jed­ne­go z lide­rów bran­ży ślub­nej w Pol­sce. Współ­twór­ca MED­tu­be – nowo­cze­snej plat­for­my edu­ka­cyj­nej dla leka­rzy. Współ­za­ło­ży­ciel i twór­ca MEDiz­zy – glo­bal­nej spo­łecz­no­ści medycz­nej sku­pia­ją­cej ponad 700,000 leka­rzy oraz stu­den­tów medy­cy­ny z całe­go świa­ta. Absol­went Szko­ły Głów­nej Han­dlo­wej w War­sza­wie oraz stu­diów dok­to­ranc­kich Kole­gium Nauk o Przed­się­bior­stwie SGH. 

Ser­decz­nie Zapra­sza­my!
Koło Nauko­we Stu­den­tów „STRATEGIA”

Link do spo­tka­nia (MS Teams): Klik­nij tutaj, aby dołą­czyć do spo­tka­nia