Strona główna » Aktualności » Cyberobrona – ćwiczenia w Tallinie

Cyberobrona – ćwiczenia w Tallinie

Naukow­cy z Insty­tu­tu Tele­in­for­ma­ty­ki i Auto­ma­ty­ki Wydzia­łu Cyber­ne­ty­ki WAT wcho­dzą w skład pol­skie­go zespo­łu naro­do­we­go, uczest­ni­czą­ce­go w mię­dzy­na­ro­do­wym ćwi­cze­niu z zakre­su cybe­ro­bro­ny – Loc­ked Shields, zor­ga­ni­zo­wa­nym  przez Cen­trum Obro­ny Cyber­ne­tycz­nej NATO w Tal­li­nie w dniach 19–22 kwiet­nia br.

Koor­dy­na­to­rem prac pol­skiej dru­ży­ny jest Naro­do­we Cen­trum Kryp­to­lo­gii. W skład zespo­łu wcho­dzą spe­cja­li­ści z woj­sko­wych i cywil­nych insty­tu­cji odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo tele­in­for­ma­tycz­ne, m.in.: jed­no­stek Sił Zbroj­nych RP, w szcze­gól­no­ści jed­no­stek pod­po­rząd­ko­wa­nych Inspek­to­ra­to­wi Sys­te­mów Infor­ma­tycz­nych: Cen­trum Wspar­cia Tele­in­for­ma­tycz­ne­go Sił Powietrz­nych, Zespo­łu Zarzą­dza­nia Wspar­ciem Tele­in­for­ma­tycz­nym w Gdy­ni, Resor­to­we­go Cen­trum Zarzą­dza­nia Sie­cia­mi i Usłu­ga­mi Tele­in­for­ma­tycz­ny­mi oraz Resor­to­we­go Cen­trum Zarzą­dza­nia Pro­jek­ta­mi Infor­ma­tycz­ny­mi, Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, CERT Pol­ska, CERT​.GOV​.PL, Służ­by Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go oraz Woj­sko­we­go Insty­tu­tu Łącz­no­ści.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną repre­zen­tu­ją: dr inż. Zbi­gniew Świer­czyń­ski, dr inż. Łukasz Strze­lec­ki oraz mgr inż. Łukasz Skib­niew­ski.

W dotych­cza­so­wych edy­cjach ćwi­cze­nia pol­ski zespół kil­ka­krot­nie zaj­mo­wał czo­ło­we miej­sce wśród zwy­cięz­ców. Wie­rzy­my, że tym razem też będą w gro­nie naj­lep­szych.

Dodat­ko­we infor­ma­cje na stro­nie www​.mon​.gov​.pl

* * *

Ofi­cjal­ne wyni­ki : zespół pol­ski zajął 6 miej­sce. Zwy­cięz­cą został zespół Sło­wa­ków, dru­gie miej­sce zajął zespół reago­wa­nia na cybe­ra­ta­ki Pak­tu Pół­noc­no­atlan­tyc­kie­go NATO Com­pu­ter Inci­dent Respon­se Capa­bi­li­ty (NATO CIRC), a trze­cie Fino­wie.

Gra­ży­na Pal­czak