» » Cyberarmia

Cyberarmia

wpis w: Aktualności | 0

Pol­ska armia wzbo­ga­ci się o  cyber­żoł­nie­rzy. Plan budo­wy i roz­wo­ju wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni szef MON‑u Mariusz Błasz­czak przed­sta­wił pod­czas kon­fe­ren­cji Cyber​.mil​.pl – Inte­gra­cja i roz­wój sys­te­mu cyber­bez­pie­czeń­stwa resor­tu obro­ny naro­do­wej. „Czas na wdro­że­nie cyber­pla­nu” – zapo­wie­dział mini­ster w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej.

Pod­czas kon­fe­ren­cji mini­ster Mariusz Błasz­czak pod­pi­sał decy­zję o powo­ła­niu peł­no­moc­ni­ka do spraw utwo­rze­nia wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni. Został nim płk Karol Molen­da, absol­went Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej, ofi­cer z doświad­cze­niem m.in. w Służ­bie Kontr­wy­wia­du Woj­sko­we­go. Jego zada­niem będzie stwo­rze­nie struk­tur, któ­re zabez­pie­czą Pol­skę oraz NATO w cyber­prze­strze­ni. „To dzie­dzi­na bar­dzo mi bli­ska, bo jestem z nią zwią­za­ny przez całe zawo­do­we życie” – mówił płk Molen­da tuż po ode­bra­niu nomi­na­cji. Jed­no­cze­śnie zapo­wie­dział, że jed­nym z jego celów jest teraz utwo­rze­nie Inspek­to­ra­tu Sił Obro­ny Cyber­prze­strze­ni. „Musi­my jak naj­szyb­ciej okre­ślić kom­pe­ten­cje oraz zada­nia Inspek­to­ra­tu” – mówił płk Karol Molen­da.

Nowy rodzaj wojsk

Pra­ce nad stwo­rze­niem cyber­wojsk trwa­ły w resor­cie obro­ny już od pew­ne­go cza­su. „W ubie­głym roku powo­ła­łem zespół, któ­re­go zada­niem było opra­co­wa­nie kon­cep­cji doty­czą­cej cyber­bez­pie­czeń­stwa. Czas na wdro­że­nie cyber­pla­nu” – powie­dział szef MON‑u na kon­fe­ren­cji w Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej. „Zaczy­nam od stwo­rze­nia struk­tu­ry, któ­ra będzie połą­cze­niem Naro­do­we­go Cen­trum Kryp­to­lo­gii oraz Inspek­to­ra­tu Infor­ma­ty­ki MON” – mówił Mariusz Błasz­czak.
Struk­tu­ra sił obro­ny cyber­prze­strze­ni (a doce­lo­wo wojsk obro­ny cyber­prze­strze­ni) ma się opie­rać na Cen­trum Ope­ra­cji Cyber­ne­tycz­nych – ist­nie­ją­cej już w Woj­sku Pol­skim jed­no­st­ce. Mini­ster Błasz­czak zapo­wie­dział, że trzy­krot­nie zwięk­szy się tam licz­ba eta­tów. Zmia­ny cze­ka­ją rów­nież Naro­do­we Cen­trum Kryp­to­lo­gii oraz Inspek­to­rat Infor­ma­ty­ki. Obie insty­tu­cje zosta­ną połą­czo­ne w Naro­do­we Cen­trum Bez­pie­czeń­stwa Cyber­prze­strze­ni, na któ­re­go cze­le sta­nie wła­śnie płk Molen­da.

Cyber­kom­po­nent powsta­nie rów­nież w woj­skach obro­ny tery­to­rial­nej. Pomysł na włą­cze­nie WOT‑u w struk­tu­ry cybe­rar­mii opar­to na roz­wią­za­niach ame­ry­kań­skich. Według gen. dyw. Wie­sła­wa Kuku­ły, dowód­cy WOT‑u, 40% sił odpo­wie­dzial­nych za bez­pie­czeń­stwo w armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych to oso­by słu­żą­ce w Gwar­dii Naro­do­wej. „WOT two­rzy bez wąt­pie­nia potęż­ne zaso­by, na któ­rych moż­na budo­wać ten poten­cjał. 35% naszych żoł­nie­rzy ma wyż­sze wykształ­ce­nie, a 40% wykształ­ce­nie tech­nicz­ne, 15% stu­diu­je, 10% uczy się” – wyli­czał gen. Kuku­ła. Poin­for­mo­wał rów­nież, że w tym roku zosta­nie powo­ła­ny pierw­szy w woj­skach obro­ny tery­to­rial­nej zespół do cyber­wal­ki. A do 2020 roku zosta­nie stwo­rzo­ny cały kom­po­nent liczą­cy 100 spe­cja­li­stów.

MON czeka na ekspertów

Mini­ster Mariusz Błasz­czak zapo­wie­dział inten­syw­ną rekru­ta­cję spe­cja­li­stów do cyber­wojsk. „Klu­czo­wą insty­tu­cją jest tu Woj­sko­wa Aka­de­mia Tech­nicz­na” – mówił Błasz­czak. Zmia­ny doty­czą­ce nabo­ru na stu­dia roz­po­czę­ły się i nadal trwa­ją. „Zwięk­szy­li­śmy i wciąż zwięk­sza­my limit przy­jęć na stu­dia woj­sko­we. Jesz­cze nie­daw­no na stu­dia na kie­ru­nek kryp­to­lo­gia i cyber­bez­pie­czeń­stwo przyj­mo­wa­no 15 osób. Dziś ten limit wyno­si 107” – wyja­śniał Tomasz Zdzi­kot, wice­szef MON‑u. „Zwięk­sza­my nabór rów­nież na stu­dia na kie­run­ku infor­ma­ty­ka, tele­ko­mu­ni­ka­cja oraz sys­te­my infor­ma­tycz­ne” – dodał. Wice­mi­ni­ster pod­kre­ślał, że Pol­ska od wie­lu lat kształ­ci świet­nych spe­cja­li­stów w dzie­dzi­nie infor­ma­ty­ki. „Nam oczy­wi­ście naj­bar­dziej zale­ży na tych, któ­rzy zde­cy­du­ją się wło­żyć mun­dur ofi­cer­ski lub pod­ofi­cer­ski i zwią­żą się na lata z armią” – mówił Zdzi­kot.

W związ­ku z nowym rodza­jem wojsk WAT uru­cho­mi rów­nież pody­plo­mo­we stu­dia MBA na kie­run­ku cyber­bez­pie­czeń­stwo. Przy Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej powsta­nie tak­że liceum infor­ma­tycz­ne. „Jeśli wasze dzie­ci inte­re­su­ją się infor­ma­ty­ką, liceum przy WAT to będzie świet­ne miej­sce, by mogły roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści” – mówił mini­ster obro­ny. Liceum roz­pocz­nie dzia­łal­ność 1 wrze­śnia 2019 roku. Nowo­ścią będzie rów­nież Szko­ła Pod­ofi­cer­ska Infor­ma­ty­ki i Łącz­no­ści w Zegrzu.

Niezbędna cyberarmia

Wice­mi­ni­ster Tomasz Zdzi­kot przy­po­mniał, że w 2016 roku NATO uzna­ło cyber­prze­strzeń za jeden z obsza­rów dzia­łań mili­tar­nych. „Zapo­wie­dzia­no, że musi­my się bro­nić w cybe­prze­strze­ni rów­nie sku­tecz­nie jak na lądzie, w powie­trzu czy wodzie” – mówił wice­mi­ni­ster. Powo­łał się rów­nież na sza­cun­ki ame­ry­kań­skie­go rzą­du. Według nich w 2015 roku stwier­dzo­no 77 tys. incy­den­tów godzą­cych w bez­pie­czeń­stwo sie­ci i sys­te­mów infor­ma­tycz­nych wspie­ra­ją­cych rząd USA. „W Pol­sce może­my z kolei dys­ku­to­wać o rapor­tach Agen­cji Bez­pie­czeń­stwa Wewnętrz­ne­go. Według nich w 2017 roku zgło­szo­no 28 tys. incy­den­tów zagra­ża­ją­cych cyber­prze­strze­ni, 6 tys. z nich się potwier­dzi­ło. Musi­my więc powie­dzieć sobie otwar­cie: dziś zdol­ność zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa sie­ci naro­do­wych i sys­te­mów jest jed­nym z klu­czo­wych czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na bez­pie­czeń­stwo naro­do­we” – mówił Zdzi­kot.

Jak poda­je MON, Pol­ska od listo­pa­da 2018 roku włą­cza się w natow­skie dzia­ła­nia w zakre­sie cyber­bez­pie­czeń­stwa. „Jeste­śmy człon­ka­mi natow­skie­go zespo­łu szyb­kie­go reago­wa­nia na incy­den­ty kom­pu­te­ro­we, któ­ry ma udzie­lać real­nej pomo­cy w przy­pad­ku zagro­żeń” – mówił Tomasz Zdzi­kot. Wice­mi­ni­ster przy­po­mniał rów­nież, że w 2018 roku weszła w życie usta­wa o kra­jo­wym sys­te­mie cyber­bez­pie­czeń­stwa. „Sta­no­wi ona, że MON jest odpo­wie­dzial­ny za bez­pie­czeń­stwo cyber­prze­strze­ni w wymia­rze mili­tar­nym oraz za roz­bu­do­wę zdol­no­ści sił zbroj­nych w peł­nym spek­trum dzia­łań w cyber­prze­strze­ni” – wyja­śniał Zdzi­kot. 

Ewa Kor­sak, Mag­da­le­na Miernicka/Polska Zbroj­na
fot. CO MON, WAT