» » Ćwiczenia przed defiladą

Ćwiczenia przed defiladą

wpis w: Aktualności | 0

Ponad sied­miu­set żoł­nie­rzy z kil­ku­na­stu jed­no­stek woj­sko­wych oraz szkół ofi­cer­skich wzię­ło udział w tre­nin­gach zgry­wa­ją­cych pod­od­dzia­ły pie­sze do Wiel­kiej Defi­la­dy Nie­pod­le­gło­ści, któ­ra pod­czas obcho­dów Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go (15 sierp­nia) przej­dzie Wisło­stra­dą

W dniu 9 sierp­nia wizy­tę tre­nu­ją­cym na lot­ni­sku w pod­war­szaw­skich Babi­cach żoł­nie­rzom zło­żył Mini­ster Obro­ny Naro­do­wej Mariusz Błasz­czak. Po przy­ję­ciu defi­la­dy podzię­ko­wał dowód­cy Puł­ku Repre­zen­ta­cyj­ne­go Woj­ska Pol­skie­go płk. Lesz­ko­wi Szcze­śnia­ko­wi oraz wszyst­kim żoł­nie­rzom za trud i zaan­ga­żo­wa­nie wło­żo­ne w przy­go­to­wa­nia do uro­czy­sto­ści obcho­dów set­nej rocz­ni­cy odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Mini­ster doko­nał prze­glą­du pod­od­dzia­łów oraz indy­wi­du­al­nie poroz­ma­wiał z żoł­nie­rza­mi, życząc im powo­dze­nia oraz wytrwa­ło­ści mimo upal­nej pogo­dy.

Woj­sko­wą Aka­de­mię Tech­nicz­ną na tego­rocz­nych obcho­dach Świę­ta Woj­ska Pol­skie­go repre­zen­to­wać będzie kom­pa­nia hono­ro­wa, w któ­rej skład wcho­dzą żoł­nie­rze 9 Kom­pa­nii Pod­cho­rą­żych 1 Bata­lio­nu Szkol­ne­go. Dowód­ca kom­pa­nii hono­ro­wej kpt. Tomasz Misie­juk zapew­nił mini­stra, że pod­cho­rą­żo­wie Woj­sko­wej Aka­de­mii Tech­nicz­nej sta­ną na wyso­ko­ści zada­nia oraz zapre­zen­tu­ją się z jak naj­lep­szej stro­ny.

Tego­rocz­na defi­la­da będzie naj­więk­szą jak do tej pory.

Tomasz Misie­juk
foto: DGW