» » Cumulus dla Sky Magic S3 WAT

Cumulus dla Sky Magic S3 WAT

wpis w: Aktualności | 0

Skocz­ko­wie z Zespo­łu Akro­ba­cyj­ne­go Sky Magic S3 WAT zdo­by­li 3 miej­sce w kate­go­rii EXTREME czwar­tej edy­cji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Ple­bi­scy­tu Lot­ni­cze­go Cumu­lu­sy. Pre­sti­żo­we nagro­dy i wyróż­nie­nia naj­lep­szym spor­tow­com lot­ni­czym w sied­miu kate­go­riach zosta­ły wrę­czo­ne pod­czas uro­czy­stej gali w hote­lu Cour­ty­ard by Mar­riott Gdy­nia Water­front.

Miej­sce na podium Sky Magic S3 WAT zapew­nił występ pod­czas Gdy­nia Aero­bal­tic 2018, gdzie zespół wyko­nał skok spa­do­chro­no­wy z fla­gą Pol­ski o rekor­do­wej powierzch­ni 230 metrów kwa­dra­to­wych. Skocz­ko­wie z WAT usta­no­wi­li wów­czas nowy rekord Pol­ski w locie z naj­więk­szą fla­gą naro­do­wą. „Pol­scy spor­tow­cy lot­ni­czy ze swo­ich słow­ni­ków już daw­no wykre­śli­li sło­wo strach. Wzno­szą się na poziom nie­osią­gal­ny dla innych, bo po pro­stu  kocha­ją to, co robią. Ich umie­jęt­no­ści doce­ni­ły set­ki tysię­cy osób, któ­re rano poja­wia­ły się na lot­ni­sku Gdy­nia-Kosa­ko­wo, a wie­czo­rem odwie­dza­ły Bul­war Nad­mor­ski i pla­żę Gdy­nia Śród­mie­ście, aby podzi­wiać poka­zy w noc­nej sce­ne­rii” – wspo­mi­nał wyda­rze­nia z ostat­niej edy­cji Aero­bal­tic wice­pre­zy­dent Gdy­ni ds. roz­wo­ju Marek Łucyk.

Wie­lu Pola­ków to uzna­wa­ni na całym świe­cie, nie­kwe­stio­no­wa­ni mistrzo­wie w róż­nych dys­cy­pli­nach spor­tów lot­ni­czych. Ich talent i nie­zwy­kłe umie­jęt­no­ści lot­ni­cze są nagra­dza­ne w wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych zawo­dach. Przy­zna­ne tego­rocz­ne Cumu­lu­sy to podzię­ko­wa­nie za god­ne repre­zen­to­wa­nie Pol­ski i tro­fea zdo­by­te w sezo­nie 2018.

Moni­ka Przy­był

Wię­cej o 4 edy­cji ple­bi­scy­tu Cumul­sy oraz rela­cja na YouTu­be.